Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NN 111/2022 (26.9.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

1637

Na temelju čl. 6. st. 1. i st. 2. t. 5., te čl. 32. st. 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O, RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17), Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na sjednici održanoj 21. rujna 2022. donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine« br. 28/17, 72/19 i 21/21) u članku 1. dodaje se stavak 3. koji glasi:

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. i 2. mijenja se i glasi:

(1) Za izbor u znanstvena zvanja u području »Prirodne znanosti«, polja fizike, kemije, biologije, geologije, geofizike i interdisciplinarnih prirodnih znanosti, propisan je broj radova kako slijedi u tablici. Za zvanja višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju broj u zagradi je potreban broj radova objavljenih ili prihvaćenih za objavljivanje nakon prethodnog izbora.

PoljeZnanstveni suradnikViši znanstveni suradnikZnanstveni savjetnikZnanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Fizika, kemija, biologija, geofizika i interdisciplinarne prirodne znanosti9*18 (6)30 (9)34 (4Q1,Q2)
Geologija412 (3)21 (6)24 (3Q1,Q2)

* Ako narav terenskih istraživanja onemogućava njihovo okončanje u određenom ograničenom vremenu stručno povjerenstvo može u poljima Biologija, Geofizika i Interdisciplinarne prirodne znanosti (grane znanost o moru i znanost o okolišu) predložiti matičnom odboru da se broj traženih radova za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u određenom slučaju smanji za najviše dva rada.

(2) Za izbor u zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju potrebno je da pristupnik ima najmanje četiri rada objavljena nakon izbora u zvanje znanstvenog savjetnika u području »Prirodne znanosti«, polja fizike, kemije, biologije, geofizike i interdisciplinarnih prirodnih znanosti, odnosno tri rada u polju geologija u časopisima čiji se čimbenik odjeka nalazi u prva dva kvartila Q1 ili Q2.

Članak 3.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»(1) U znanstvene radove relevantne za izbor u području prirodne znanosti – polje geologija ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama podataka WoSCC (Web of Science Core Collection) i Scopus. Pristupnik između prethodno navedenih baza bira jednu bazu temeljem koje će se provesti postupak izbora.

(2) Podjela znanstvenih časopisa u kvartile u području prirodnih znanosti polje geologija (Q1, Q2, Q3, Q4) utvrđuje se prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) ili SJR (SCImago Journal Rank) u godini objave ili prema najnovijem izvješću objavljenom do dana podnošenja zahtjeva za izbor u znanstveno zvanje, ovisno o tome što je pristupniku povoljnije.

(3) Znanstveni radovi relevantni za izbor u polju Geologija su radovi koji sadrže izvorni znanstveni doprinos u polju geologija.

(4) Barem dvije trećine radova potrebnih za izbor trebaju biti radovi objavljeni u časopisima koji se nalaze u odgovarajućim predmetnim kategorijama relevantnim za polje Geologija (baze WoSCC ili Scopus). Odgovarajuće predmetne kategorije definirat će Matični odbor za područje prirodnih znanosti – polje geologija u svom naputku. Stručno povjerenstvo u svom izvješću za svaki rad mora navesti pripadajuću predmetnu kategoriju, a Matični odbor za područje prirodnih znanosti – polje geologija treba je potvrditi.

(5) Od ukupnog broja radova potrebnih za izbor, do jedne trećine ih može biti objavljeno u časopisima izvan odgovarajućih predmetnih kategorija definiranih od strane Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti – polje geologija (prethodni stavak).«

Članak 4.

U članku 8. stavak 1., 2. i 4. mijenja se i glasi:

»(1) Za izbor u znanstvena zvanja u polju matematike pristupnici moraju prikupiti broj bodova naveden u stupcima A, B i Q prema sljedećoj tablici. Za zvanja višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju broj u zagradi je potreban broj bodova ostvarenih na temelju radova objavljenih ili prihvaćenih za objavljivanje nakon prethodnog izbora:

Znanstveno zvanjeBroj bodova
ABQ
Znanstveni suradnik3220
Viši znanstveni suradnik9 (5)7 (4)60 (30)
Znantveni savjetnik15 (5)12 (4)100 (30)
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju20 (4)16 (3)150 (40)

(2) U stupcu A po jedan bod donosi svaki znanstveni rad objavljen u časopisu s međunarodnom recenzijom. Najmanje dvije trećine radova navedenih u stupcu A moraju biti radovi s matematičkim znanstvenim doprinosom objavljeni u časopisima koji su na popisu časopisa indeksiranih u bazi SCIE (Science Citation Index Expanded) ili Mathematical Reviews »cover-to-cover«. Pri tome za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika pristupnik mora biti jedini autor barem dvaju od spomenutih dvije trećine radova.

U stupcu B po jedan bod donosi svaki rad objavljen u časopisu indeksiranom u bazi SCIE.

U stupcu Q broj se bodova dobiva kao zbroj umnožaka n∙N po svim znanstvenim radovima objavljenim u časopisima koji su na popisu baze SCIE ili Mathematical Reviews »cover-to-cover«.

Za radove iz metodike nastave matematike u stupcima A, B i Q računaju se, uz radove indeksirane u bazi SCIE, i radovi indeksirani u bazama SSCI ili SCOPUS.

Za radove iz matematičkog računarstva u stupcima A, B i Q računaju se, uz radove indeksirane u bazi SCIE, i radovi indeksirani u bazi SCOPUS, a jedna trećina bodova u stupcu Q može biti ostvarena temeljem radova u zbornicima radova konferencija citiranih u bazama SCIE ili SCOPUS.

(4) Za izbor u zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u polju matematika pristupnik treba imati najmanje tri rada objavljena nakon izbora u zvanje znanstvenog savjetnika u časopisima čiji se čimbenik odjeka nalazi u prva tri kvartila (Q1, Q2, Q3).«

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Kvalitativni kriteriji

U području »Prirodne znanosti«, polja fizike, kemije, biologije, geologije i geofizike, pod pojmom glavni autor, podrazumijevaju se prvi autor i dopisni autor. Jedan rad može imati najviše dva glavna autora.

U području »Prirodne znanosti«, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, glavni autor može biti prvi autor, autor koji ima jednaki doprinos kao prvi autor što mora biti naznačeno u radu, te dopisni autor. Glavne autore utvrđuje stručno povjerenstvo na temelju podneska pristupnika, a potvrđuje Matični odbor za područje prirodnih znanosti – polje geologija s pravom izbora u polju interdisciplinarne prirodne znanosti.«

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Za izbor u znanstvena zvanja u području »Prirodne znanosti«, polja fizike, kemije, biologije, geologije, geofizike i interdisciplinarnih prirodnih znanosti, broj radova propisan u članku 7 moguće je umanjiti za najviše jednu trećinu na način da se pojedini iznimno kvalitetni radovi množe s faktorom kvalitete te se na tako dobiveni ukupan zbroj radova primjene kvantitativni kriteriji iz članka 7 ovoga Pravilnika. Iznimno kvalitetni radovi vrednuju se na slijedeći način: Rad u časopisu koji pripada u prvih 10 % relevantne predmetne kategorije i pristupnik/pristupnica je glavni autor množi se s faktorom 2,0. Rad u časopisu koji pripada u Q1 i pristupnik/pristupnica je glavni autor množi se s faktorom 1,5.«

Članak 7.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u području »Prirodne znanosti« polja fizike, kemije, biologije, geofizike i interdisciplinarnih prirodnih znanosti, pristupnik mora biti glavni autor na najmanje jednoj trećini od ukupnog broja radova potrebnih za izbor.

(2) Za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u polju Geologija, pristupnik mora biti glavni autor na najmanje jednoj polovici od ukupnog broja radova potrebnih za izbor.

(3) Za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u području »Biomedicina i zdravstvo«, pristupnik mora biti prvi, posljednji ili dopisni autor (ako je različit od prvog ili posljednjeg) na najmanje jednoj trećini od ukupnog broja radova potrebnih za izbor.

(4) Jedan od ukupnog broja znanstvenih radova potrebnih za izbor u području »Biomedicina i zdravstvo« u razdoblju od posljednjeg izbora gdje pristupnik mora biti prvi, posljednji ili dopisni autor (ako je različit od prvog ili posljednjeg) može se zamijeniti s voditeljstvom nacionalnog istraživačkog projekta ili voditeljstvom dijela međunarodnog projekta domaćeg partnera.«

Članak 8.

Članak 14. stavak 1., 2. i 3. mijenja se i glasi:

»(1) Za izbor u znanstveno zvanje u području tehničkih znanosti pristupnik mora za svako znanstveno zvanje imati onoliko znanstvenih radova ekvivalentne vrijednosti koliko je definirano u odgovarajućem retku niže navedene tablice, pri čemu se ekvivalentna vrijednost pojedinog rada pristupnika računa u skladu s člankom 15. Brojke navedene u donjoj tablici unutar uglatih zagrada odnose se na radove koje je pristupnik morao objaviti, odnosno projekte koje je morao ostvariti, nakon izbora u prethodno znanstveno zvanje, dok se ostale brojke odnose na ukupni broj radova/projekata pristupnika. (Primjerice, za izbor u višeg znanstvenog suradnika potrebno je u A kategoriji radova imati 4 znanstvena rada. U ta 4 znanstvena rada uključena su i 2 znanstvena rada navedena u uglatim zagradama, a koja su objavljena nakon izbora u prethodno znanstveno zvanje znanstveni suradnik.) Kao kvalificirajući rad može se navesti i novi rad koji je prihvaćen za objavljivanje i koji ima aktivnu DOI (Digital Object Identifier) oznaku izdanu od strane izdavača časopisa.

Prilikom izbora u znanstveno zvanje u polju arhitekture i urbanizma pristupnik može izabrati postupak izbora po uvjetima za polja tehničkih znanosti (kategorije A, B, C) ili po uvjetima specifično za polje arhitekture i urbanizma (kombinacija pisanih radova i projekata – kategorije A₁, B, C).

Potrebni broj znanstvenih radova ekvivalentne vrijednosti
(i projekata)
Znanstveno zvanjePolja tehničkih znanosti
Broj radova(3)

Arhitektura i urbanizam

Broj pisanih radova(1) / projekata(2)

ABCA1BC
Znanstveni
suradnik
233

1 pisani rad

+ 1(2) projekt

23
Viši znanstveni suradnik4 [2]4 [1]6 [3]

2 pisana rada

+ 2(2) projekta

[1 + 1(2)]

3 [1]4 [1]
Znanstveni
savjetnik
6 [2]5 [1]7 [1]

4 pisana rada

+ 2(2) projekta

[2]

5 [2]5 [1]
Znanstveni savjetnik – trajno zvanje8 [2]6 [1]8 [1]

5 pisanih radova

+3(2) projekta

[1 + 1(2)]

6 [1]6 [1]

(2) A kategorija radova

Radovi kategorije A jesu znanstveni radovi objavljeni u časopisima indeksiranim u WoSCC (Web of Science Core Collection) i/ili Scopus bazi.

Potrebno je da:

a) od redom navedenog ukupnog broja radova (2, 4, 6, 8) u A kategoriji, potrebnih za izbore u znanstvena zvanja, njih redom (1, 1, 2, 2) pripada najmanje drugom kvartilu. Kvartili časopisa se određuju prema, za pristupnika povoljnijoj, klasifikaciji u pripadnim kategorijama Journal Citation Report (JCR) temeljenim na bazi Web of Science Core Collection i/ili Scimago Journal & Country Rank (SJR) temeljenim na bazi Scopus. Kvartili se određuju prema godini objave rada ili zadnjoj godini za koju je poznat podatak o kvartilu časopisa, koristeći povoljniji izbor za pristupnika. Ukoliko je časopis u kojem je rad objavljen indeksiran u WoSCC-u i/ili Scopus bazi, ali mu još nije određen kvartil i/ili čimbenik odjeka, smatrat će se da je razvrstan u četvrti kvartil (Q4). Radovi moraju sadržavati izvorni doprinos u polju izbora pristupnika.

b) od redom navedenog ukupnog broja radova (2, 4, 6, 8) u A kategoriji, potrebnih za izbore u znanstvena zvanja, na njih redom (0, 1, 2, 2) pristupnik mora biti glavni autor. Glavni je autor znanstvenog rada onaj autor koji je nositelj problematike ili autor koji je najviše pridonio rješavanju konkretnog problema. Glavne autore (najviše dva za isti rad) utvrđuje stručno povjerenstvo na temelju podneska pristupnika, a potvrđuje matični odbor.

c) od redom navedenog ukupnog broja radova (2, 4, 6, 8) u A kategoriji, potrebnih za izbore u znanstvena zvanja, njih redom (1, 1, 2, 2) mora biti objavljeno u inozemnom časopisu. Inozemni časopis je onaj koji ima izdavača registriranog izvan Republike Hrvatske te međunarodni uređivački odbor.

d) od redom navedenog broja radova u uglatim zagradama ([2], [2], [2]) u A kategoriji, potrebnih za izbore u viša znanstvena zvanja i objavljenih nakon izbora u prethodno znanstveno zvanje pristupnika, njih redom ([1], [1], [1]) mora biti objavljeno u znanstvenom časopisu koji pripada najmanje drugom kvartilu.

e) od redom navedenog broja radova u uglatim zagradama ([2], [2], [2]) u A kategoriji, potrebnih za izbore u viša znanstvena zvanja i objavljenih nakon izbora u prethodno znanstveno zvanje pristupnika, na njih redom ([1], [1], [1]) pristupnik mora biti glavni autor.

f) od redom navedenog broja radova u uglatim zagradama ([2], [2], [2]) u A kategoriji, potrebnih za izbore u viša znanstvena zvanja i objavljenih nakon izbora u prethodno znanstveno zvanje pristupnika, njih redom ([1], [1], [1]) mora biti objavljeno u inozemnim časopisima.

Uvjeti navedeni u točkama a), b) i c) ne odnose se nužno na iste radove, već pojedini rad može zadovoljiti jedan ili više uvjeta navedenih pod ovim točkama. Uvjeti navedeni u točkama d), e) i f) ne odnose se nužno na iste radove, već pojedini rad može zadovoljiti jedan ili više uvjeta navedenih pod ovim točkama.

(3) A1 kategorija radova

Ova se kategorija (A1) odnosi samo na polje arhitekture i urbanizma, a u nju spadaju znanstveni radovi koji su objavljeni u znanstvenim časopisima indeksiranim u bazi WoSCC (Web of Science Core Collection) i/ili Scopus.

Radovi moraju sadržavati izvorni doprinos u polju izbora pristupnika.

Potrebno je da:

a) od redom navedenih radova (1, 2, 4, 5) u A1 kategoriji, potrebnih za izbore u znanstvena zvanja, na njih redom 0, 1, 2, 2 pristupnik mora biti glavni autor. Tko se smatra glavnim autorom (autorima) navedeno je u dijelu koji se odnosi na A kategoriju radova.

b) od redom navedenih radova (1, 2, 4, 5) u A1 kategoriji, potrebnih za izbore u znanstvena zvanja, njih redom 0, 1, 2, 2 mora biti objavljeno u inozemnim časopisima. Inozemnim časopisom u ovom smislu smatra se znanstveni časopis A1 kategorije koji ima izdavača registriranog izvan Republike Hrvatske te međunarodni uređivački odbor.

c) od redom navedenih radova u uglatim zagradama ([1], [2], [1]) u A1 kategoriji, potrebnih za izbore u viša znanstvena zvanja i objavljenih nakon izbora u prethodno znanstveno zvanje pristupnika, na njih redom [1], [1], [1] pristupnik mora biti glavni autor.

d) od redom navedenih radova u uglatim zagradama ([1], [2], [1]) u A1 kategoriji, potrebnih za izbore u viša znanstvena zvanja i objavljenih nakon izbora u prethodno znanstveno zvanje pristupnika, njih redom [1], [1], [1] mora biti objavljeno u inozemnim časopisima.«

Članak 9.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Ekvivalentna vrijednost pojedinog rada/projekta pristupnika računa se prema broju autora rada/projekta na sljedeći način:

– do četiri autora: 100 %,

– pet autora: 75 %,

– šest autora: 50 %,

– sedam autora: 25 %,

– više od 7 autora: 100/n %, gdje je n broj autora.«

Članak 10.

Članak 16. stavak 1., 2., 7. i 12. mijenja se i glasi:

»(1) Za izbor u znanstveno zvanje u području biotehničkih znanosti pristupnik mora imati određeni broj bodova na temelju znanstvenih radova iz skupina (a1), (a2) i (a3) prema odredbama ovoga članka Pravilnika. Prilikom utvrđivanja uvjeta za izbor u više znanstveno zvanje ocjenjuju se svi znanstveni radovi pristupnika te radovi objavljeni nakon prethodnog izbora.

(2) U znanstvene radove prve skupine (a1) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama podataka sadržanim u WoSCC (Web of Science Core Collection). Podjela znanstvenih časopisa u kvartile (Q1, Q2, Q3, Q4) utvrđuje se prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) za godinu u kojoj je rad objavljen ili prema posljednjem objavljenom izvješću u godini u kojoj se pokreće izbor u zvanje ovisno o tome što je povoljnije za pristupnika i za predmetnu kategoriju (Subject Category) koja je najpovoljnija za pristupnika. U prvu skupinu (a1) znanstvenih radova ubrajaju se i radovi objavljeni od 2017. godine i indeksirani u ESCI (Emerging Sources Citation Index) bazi podataka i pripadaju u Q4 kvartil.

(7) Kao znanstveni radovi druge skupine (a2) vrednuju se i (a) arhitektonski, urbanistički i krajobrazni projekti nagrađeni na javnim natječajima, te (b) krajobrazne osnove, studije i podloge u donesenim prostornim planovima ili planovima upravljanja zaštićenim područjima prirode i područjima ekološke mreže Natura 2000. Broj bodova ostvarenih od projekata ne može biti veći od 1/2 ukupnog broja bodova ostvarenih objavljivanjem radova druge skupine (a2).

(12) Za izbor u znanstvena zvanja u području biotehničkih znanosti, propisan je broj radova kako slijedi u tablici. Za zvanja višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u zagradi je potreban broj bodova ostvarenih objavljivanjem radova nakon prethodnog izbora.

Ukupan broj bodova potreban za izbor u znanstveno zvanje je sljedeći:

Znanstveno zvanjeBroj bodova
a1a2a3Ukupno
Znanstveni suradnik42,50,57
Viši znanstveni suradnik7 (2)4,51,513
Znanstveni savjetnik13 (3)7323
Znanstveni savjetnik – trajno zvanje18 (4)8,53,530

«

U članku 16. dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) propisan je minimalan broj radova u kategoriji a1 na kojima je pristupnik prvi autor na radu

Znanstveno zvanjeBroj radova
Znanstveni suradnik1
Viši znanstveni suradnik2
Znanstveni savjetnik3
Znanstveni savjetnik – trajno zvanje4

«.

Članak 11.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Za izbor u znanstveno zvanje u području društvenih znanosti pristupnik mora ispunjavati uvjete predviđene ovim člankom, ako za određeno polje posebnim odredbama nekog drugog članka ovoga Pravilnika nije drugačije određeno.

(2) Pod pojmom »znanstveni rad« (u daljnjem tekstu: »rad«) u ovom odjeljku podrazumijeva se znanstveni članak objavljen ili prihvaćen za objavljivanje u znanstvenoj publikaciji s neovisnom recenzijom (engl. peer review). Urednička recenzija se ne smatra neovisnom recenzijom, odnosno ne smatra se dovoljnom za kategorizaciju rada kao znanstvenog rada.

(3) Izbor u znanstveno zvanje u području društvenih znanosti provodi se na temelju kvalitativne i kvantitativne analize objavljenih znanstvenih radova pristupnika. U tu svrhu stručno povjerenstvo radove pristupnika razvrstava u skupine (a1), (a2) ili (a3).

(4) U znanstvene radove prve skupine (a1) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenim u bazama podataka WoSCC ili Scopus. Podjela znanstvenih časopisa u kvartile (Q1, Q2, Q3, Q4) utvrđuje se prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) ili SJR (SCImago Journal Rank Indicator) za godinu predaje rada na objavu ili godinu objave rada, ovisno o tome što je povoljnije za pristupnika, te za predmetnu kategoriju (Subject Category) koja je najpovoljnija za pristupnika. Ako za časopis koji je uvršten u bazu podataka WoSCC ili Scopus za određenu godinu još nije objavljen čimbenik odjeka i kvartil, pri izboru će se koristiti posljednji objavljeni čimbenik odjeka i kvartil. Ako za časopis koji je uvršten u bazu podataka WoSCC ili Scopus pri posljednjoj objavi podataka nije određen čimbenik odjeka i on nije razvrstan u određeni kvartil, smatrat će se da je razvrstan u četvrti kvartil (Q4).

(5) U znanstvene radove druge skupine (a2) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama Econlit, PsycInfo, ProQuest Social Science Premium Collection, SocIndex, Academic Search Complete, Education Research Complete, Inspec, Westlaw, LexisNexis, LISA – Library and Information Science Abstracts, ERIH PLUS te bibliografskim zbirkama i modulima uključenim u navedene baze. Znanstveni radovi objavljeni u časopisima koji nisu razvrstani u prvu (a1) ili drugu (a2) skupinu su radovi treće (a3) skupine.

(6) Smatra se da je neka zbirka, indeks ili modul uključen u neku od baza iz stavka 3. ili 4. ovoga članka ako je u tu bazu uključena na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ili ako naknadno bude uključen u tu bazu. Smatra se da je časopis referiran u određenoj bazi ako je referiran u godini objave članka ili izdanja potvrde uredništva o prihvaćenosti i predaje članka na objavu.

(7) Radovi objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova održanih u inozemstvu ili u Hrvatskoj su radovi druge skupine (a2), osim ako je zbornik radova indeksiran u WoSCC ili Scopusu u kojem se slučaju radovi vrednuju kao radovi prve skupine (a1). Zbornik radova se ne smatra indeksiranim u WoS-u ili Scopusu dok ne bude zastupljen u bazi. Znanstveni skup u organizaciji ili suorganizaciji međunarodnog znanstvenog društva ili akademske institucije se smatra međunarodnim ako ima međunarodni programski odbor. Znanstveni radovi objavljeni u zbornicima radova s domaćih znanstvenih skupova, koji imaju domaći programski odbor, odnosno uredništvo su radovi treće skupine (a3). U zbornike prve skupine (a1) razvrstane u četvrti kvartil (Q4) ubrajaju se i zbornici sa skupova kojih je izdavač ili suizdavač Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

(8) Ako je knjiga indeksirana u WoSCC ili Scopusu vrednuje se kao tri (a1) rada razvrstana u četvrti kvartil (Q4). Poglavlje u takvoj knjizi vrednuje se kao jedan (a1) rad razvrstan u četvrti kvartil (Q4). Znanstvena knjiga ili udžbenik čiji je izdavač sveučilište ili fakultet i/ili drugi domaći ili strani znanstveno ugledni izdavač vrednuje se kao tri (a2) rada. Poglavlje u takvoj knjizi vrednuje se kao jedan (a2) rad. Ostale znanstvene knjige vrednuju se kao tri (a3) rada, a poglavlja u takvim knjigama vrednuju se kao jedan (a3) rad. U jednoj znanstvenoj knjizi priznaje se samo jedno poglavlje za potrebe izbora u znanstveno zvanje. Pri kategorizaciji knjige koja nije indeksirana u WoSCC ili Scopusu stručno povjerenstvo mora posebno obrazložiti znanstveni doprinos knjige te znanstveni ugled izdavača. U knjige prve skupine (a1) razvrstane u četvrti kvartil (Q4) ubrajaju se i objavljene knjige kojih je izdavač ili suizdavač Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

(9) Potreban broj bodova za znanstvene radove prve skupine (a1) može se ostvariti objavljivanjem znanstvenih radova u bilo kojem kvartilu (Q1, Q2, Q3, Q4). Potreban broj bodova ostvaren objavljivanjem radova druge skupine (a2) može se zamijeniti objavljivanjem radova prve skupine (a1), te, isto tako, broj bodova ostvaren objavljivanjem radova treće skupine (a3) može se zamijeniti objavljivanjem radova prve (a1) ili druge (a2) skupine. Radovima iz niže skupine ne mogu se zamijeniti radovi iz više skupine.

(10) Objavljivanjem znanstvenih radova u istom znanstvenom časopisu ili s istog znanstvenog skupa (različitih godišta) može se ostvariti najviše polovica potrebnog broja bodova određene skupine, osim ako se radi o znanstvenom časopisu zastupljenom u prvom (Q1) ili drugom (Q2) kvartilu, koji se svi uzimaju u obzir. U jednom zborniku radova sa znanstvenog skupa priznaje se najviše jedan rad istog autora.

(11) Prilikom utvrđivanja uvjeta za izbor u određeno znanstveno zvanje pristupnik može ostvariti najviše jednu trećinu potrebnih bodova temeljem radova objavljenih u časopisima ili publikacijama u kojima je u trenutku objave bio urednik ili član uredništva.

(12) Udio doprinosa pojedinog autora u objavljenim znanstvenim radovima s više od jednog autora vrednuje se kao jedan rad ako rad potpisuju do tri autora. Ako rad ima četiri ili pet autora, onda se svakom autoru takav rad vrednuje kao polovica rada. Ako rad ima više od pet autora udio pojedinog autora se utvrđuje dijeljenjem broja bodova pripadajućeg rada s brojem autora.

(13) Za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika pristupnik mora imati najmanje jedan samostalan znanstveni rad (mora mu biti jedini autor), za izbor u svako više zvanje pristupnik mora imati najmanje jedan samostalan znanstveni rad objavljen nakon prethodnog izbora.

(14) Za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika kao i za izbor u svako više zvanje (nakon prethodnog izbora) pristupnik mora imati najmanje jedan znanstveni rad objavljen na hrvatskom standardnom jeziku.

(15) Prethodni stavak (13) ne vrijedi u izborima u znanstvena zvanja pristupnika koji su do trenutka pokretanja postupka izbora djelovali izvan Republike Hrvatske.

(16) Jedan znanstveni rad može se priznati na temelju potvrde uredništva o prihvaćenosti za objavljivanje.

(17) Znanstveni se radovi boduju na sljedeći način:

Kategorija znanstvenog radaBroj bodova
Članak a1 u Q1 ili Q22,00
Članak a1 u Q3 ili Q41,00
Poglavlje u knjizi a11,00
Knjiga a13,00
Članak a2 ili poglavlje u knjizi a20,75
Knjiga a22,25
Članak a3 ili poglavlje u knjizi a30,5
Knjiga a31,5

(18) Za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, odnosno za izbor u više zvanje pristupnik mora nakon izbora u prethodno zvanje ostvariti najmanje sljedeći broj bodova:

Znanstveno zvanjePotreban broj bodova
a1a2a3Ukupno
Znanstveni suradnik3216
Viši znanstveni suradnik4228
Znanstveni savjetnik55111
Znanstveni savjetnik – trajno zvanje55111

(19) Stručno povjerenstvo dužno je sve radove koji se uzimaju u obzir pri izboru kategorizirati te svoju ocjenu kategorizacije rada obrazložiti. Rad pristupnika, bez obzira u kojoj bazi i publikaciji je objavljen, stručno povjerenstvo i/ili matični odbor mogu kategorizirati različito od kategorizacije koja mu je dana u publikaciji u kojoj je objavljen, što uključuje i mogućnost da rad kategoriziraju kao stručni rad. Knjige, poglavlja u knjigama te radovi objavljeni u zbornicima radova kategoriziraju se po istim kriterijima kao i radovi objavljeni u časopisima. U izvješću se navode svi pristupnikovi radovi, a ocjenjuju se i kategoriziraju samo radovi koji nisu ocijenjeni odnosno bodovani u ranijim izborima u znanstvena zvanja. Rad koji se uzima u obzir mora pripadati znanstvenom polju u kojem se pristupnik bira, o čemu na prijedlog stručnog povjerenstva odlučuje matični odbor.«

Članak 12.

U članku 18. stavak 3. briše se.

U članku 18. dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 13.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Znanstveni suradnik

(1) Uvjet za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik: najmanje dva znanstvena rada u publikacijama na međunarodnoj razini (a1), najmanje pet radova (a1 + a2) ukupno.

(2) Radovi moraju donositi najmanje 18 bodova.«

Članak 14.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Viši znanstveni suradnik

(1) Uvjet za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik: autorska knjiga (a3) i najmanje tri znanstvena rada u publikacijama na međunarodnoj razini od čega najmanje jedan rad u domaćem časopisu (a1), najmanje šest radova (a1 + a2) ukupno (sveukupno najmanje 11 znanstvenih radova).

(2) Radovi moraju donositi (18) + 28 = 46 bodova.«

Članak 15.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Znanstveni savjetnik

1) Uvjet za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik: autorska knjiga (a3) (sveukupno dvije), najmanje četiri znanstvena rada u publikacijama na međunarodnoj razini od čega najmanje jedan u domaćem časopisu (a1), najmanje osam radova (a1 + a2) ukupno (sveukupno najmanje 19 znanstvenih radova).

(2) Radovi moraju donositi (18 + 28) + 28 = 74 boda.«

Članak 16.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

(1) Uvjet za izbor u znanstveno trajno zvanje znanstveni savjetnik: autorska knjiga (a3) ili dvije uredničke knjige (sveukupno najmanje 3 autorske knjige ili najmanje 2 autorske i 2 uredničke knjige) i – nakon izbora u zvanje znanstvenoga savjetnika – najmanje četiri znanstvena rada, od čega najmanje dva u publikacijama na međunarodnoj razini od čega najmanje jedan u domaćem časopisu (a1) (sveukupno najmanje 23 znanstvena rada).

(2) Radovi moraju donositi (18 + 28 + 28) + 24 = 98 bodova.«

Članak 17.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Neobjavljena doktorska disertacija ne može biti vrednovana u postupku izbora.

U članku 25. dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

U članku 25. dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U članku 25. dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U članku 25. dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U članku 25. dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

U članku 25. dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

U članku 25. dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

U članku 25. dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.«

Članak 18.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Bodovanje broja autora na radu

(1) U slučaju da veći broj autora potpisuje rad, opseg će se pri bodovanju računati ovako: do dva autora 100 %, tri autora 75 %, četiri autora 50 %, od pet autora opseg se dijeli brojem autora.

(2) Najmanje pola od minimalnog broja radova potrebnih za izbor u znanstveno zvanje mora biti samostalnoga autorstva, osim za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika gdje su potrebna najmanje dva rada samostalnoga autorstva.

Samostalnoga autorstva trebaju biti: za izbor u zvanje višeg znanstvenog suradnika najmanje tri (3) rada, za izbor u zvanje znanstvenog savjetnika najmanje četiri (4) rada te za izbor u zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju najmanje dva (2) rada.«

Članak 19.

Članak 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Opseg rada (O)

Jedan autorski arak teksta (računa se da obuhvaća 16×1.800 slovnih mjesta) vrednovat će se kao jedinica opsega:

– Matični odbor za filologiju:

a) lingvistika i filologija u užem smislu: 2 boda;

b) znanost o književnosti: 1,5 bod;

– Matični odbor za filozofiju i teologiju: 1,5 bod;

– Matični odbor za povijest, povijest umjetnosti, znanost o umjetnosti, arheologiju, etnologiju i antropologiju: 1,5 bod.

Opseg kritičkih izdanja, rječnika, gramatika te uredničkih knjiga, zbirka znanstvene građe, digitalna zbirka, baza podataka i repozitorij dodatno se množi koeficijentom 0,2. Pod uredničkom knjigom razumijeva se znanstvena urednička knjiga s recenzijama i zbornik znanstvenih radova s recenzijama.

Rad na rječnicima, gramatikama, pravopisima i kritičkim izdanjima vrednuje se sukladno recenzijama. Prvo kritičko izdanje neobjavljena rukopisa napisana prije 1830. godine vrednuje se u načelu kao izvorni znanstveni rad i boduje u cjelini. Kod novoga, ponovljenoga kritičkog izdanja boduje se samo opseg kritičkog aparata i popratne studije. Znanstveni rad na višesveščanim referentnim rječnicima može biti izvorni i pregledni znanstveni rad, dobiva koeficijent za filologiju u užem smislu ako se prinos pojedinog autora može točno odrediti i kvantificirati.«

U članku 27. stavku 2. riječi: »neobjavljeni doktorski rad: koeficijent 0,75« brišu se.

U članku 27. stavku 5. riječi: »doktorska disertacija može biti vrednovana ili kao obranjeni, ili kao neobranjeni rad« brišu se.

Članak 20.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Minimalni ukupan zbroj bodova i razlika od prethodnoga izbora

Članak 28.

Znanstveni suradnik – najmanji broj bodovaViši znanstveni suradnik – najmanji broj bodovaZnanstveni savjetnik – najmanji broj bodovaZnanstveni savjetnik u trajnom zvanju – najmanji broj bodova
Humanističke znanosti1846 (12)74 (14)98 (10)

U zagradi je naveden najmanji broj bodova koji pristupnik mora ostvariti nakon izbora u prethodno znanstveno zvanje.«

Članak 21.

U članku 29. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Procjena inozemnih publikacija

Međunarodne i strane publikacije procjenjuju se uz odgovarajuću primjenu naprijed navedenih kriterija. Strani znanstveno-stručni časopisi vrednuju se kao publikacije kategorije A1 ako su indeksirani u nekoj od međunarodnih znanstvenih baza odnosno ako su na popisu vrednovanih znanstvenih časopisa u zemlji izlaženja. Ako nisu indeksirani ili nisu na popisu vrednovanih znanstvenih časopisa u zemlji izlaženja, vrednuju se kao publikacije kategorije A2.«

U članku 29. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Zbornici radova s međunarodnih znanstvenih skupova održanih u inozemstvu ili Hrvatskoj i uredničke znanstvene knjige mogu se vrednovati kao publikacije kategorije A1 ili A2. Kao publikacije kategorije A1 vrednuju se publikacije visoke kakvoće 1) koje je objavio znanstveno relevantan domaći ili inozemni izdavač, 2) u kojima su radovi kategorizirani i pojedinačno recenzirani barem dvjema recenzijama.«

Članak 22.

Iza članka 32. dodaje se članak 32.a koji glasi:

»Opće odredbe i uvjeti za izbor u interdisciplinarnom području

(1) Osim što se izbor u interdisciplinarnom području može provesti u poljima koje pripadaju interdisciplinarnom području, izbor se može provesti i kao kombinacija dvaju ili najviše triju polja koje pripadaju drugim područjima. Kombinacija može uključivati i polja interdisciplinarnog područja. Izbor u interdisciplinarnom području znanosti koji se provodi kombinacijom različitih znanstvenih polja mora udovoljiti kombiniranim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom za sva polja u koja se bira i to u kumulativnom iznosu od najmanje 100% s tim da u svakom pojedinačnom polju moraju biti zadovoljeni uvjeti od minimalno 30 %.

(2) Obzirom da je interdisciplinarno područje rezultat suradnje više područja ili polja, prethodni izbori u druga područja ili polja mogu se smatrati temeljem za izbor u više zvanje u interdisciplinarnom području, a na osnovu uvjeta za interdisciplinarno područje propisanih ovim pravilnikom.«

Članak 23.

U članku 33. stavak 1. i naslov iznad njega mijenja se i glasi:

»Uvjeti za izbor u znanstvena zvanja u poljima »Kognitivna znanost«, »Integrativna bioetika« i »Projektni menadžment«

(1) Zbog izrazite interdisciplinarnosti izbor u znanstveno zvanje za polja: 8.01. Kognitivna znanost, 8.03. Integrativna bioetika i 8.08. Projektni menadžment (kada se interdisciplinarnost temelji na dva, najviše tri znanstvena polja) pristupnik mora udovoljiti kombiniranim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom za sva polja u koja se bira i to u kumulativnom iznosu od najmanje 100% s tim da u svakom pojedinačnom polju moraju biti zadovoljeni uvjeti od minimalno 30 %.«

Članak 24.

U članku 34. stavak 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. i 10. mijenja se i glasi:

»(2) Pristupniku se vrednuju objavljeni zasebno indeksirani radovi i znanstveni radovi objavljeni u časopisima koji su indeksirani u bibliografskim bazama WoSCC (Web of Science Core Collection) ili Scopus (a1), kao i objavljeni znanstveni radovi u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama (a2).

Za izbor u znanstvena zvanja propisan je minimalni broj radova kako slijedi u tablici. Za zvanja višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju broj u zagradi je potreban broj radova objavljenih ili prihvaćenih za objavljivanje nakon prethodnog izbora.

Znanstvena zvanjaUkupan broj radova
a1 (najmanje 50% od minimalnog broja ukupnih radova) +a2
Znanstveni suradnik6
Viši znanstveni suradnik13 (4)
Znanstveni savjetnik21 (4a1)
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju30 (4a1)

(3) Od ukupnog broja radova najmanje 50 % moraju biti radovi u a1 skupini.

Najviše dva rada prihvaćena za objavljivanje mogu se priznati kao da su objavljena, ali samo uz potvrdu uredništva časopisa ili publikacije da su recenzirani i da su prihvaćeni za objavljivanje.

(4) Znanstvenim časopisima (a2) skupine smatraju se časopisi koji su indeksirani u najmanje jednoj od sljedećih međunarodnih bibliografskih baza: GEOREF, Current Geographical Publications, Environmental Sciences, GEOBASE, GeoArchive, EBSCO Academic Search Complete, Cab Abstracts i SAGE Urban Studies Abstracts, PsycInfo, EconLit, ProQuest Social Science Premium Collection, SocIndex, Education research Complete, LISA – Library and Information Science Abstracts te bibliografskim zbirkama i modulima uključenim u navedene baze. U skupinu (a2) ulaze i temeljni geografski časopisi u godinama u kojima isti nisu uvršteni u navedene međunarodne baze, osim radova selektiranih u bazi SCOPUS ili WOS koji ulaze u (a1) skupinu, te znanstveni časopisi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

(5) Znanstvena knjiga koja je indeksirana u WoSCC ili Scopusu ili koja je objavljena kod međunarodno uglednog znanstvenog izdavača specijaliziranog za geografska izdanja vrednuje se kao tri (a1) rada, a poglavlje u takvoj knjizi kao jedan (a1) rad. Znanstvena knjiga objavljena kod domaćeg ili stranog znanstveno uglednog izdavača (sveučilište, fakultet, znanstveni institut, HAZU, međunarodna i nacionalna znanstvena i strukovna društva, komercijalni izdavači s praksom izdavanja znanstvenih publikacija) vrednuje se kao tri (a2) rada. Poglavlje u takvoj knjizi vrednuje se kao jedan (a2) rad.

Pri kategorizaciji knjige koja nije indeksirana u WoSCC ili Scopusu stručno povjerenstvo mora posebno obrazložiti znanstveni doprinos knjige te znanstveni ugled izdavača. Znanstvena knjiga koja se vrednuje većim dijelom treba obuhvaćati problematiku znanstvenog polja u kojem se pristupnika bira. Bez obzira na kategoriju, znanstvena knjiga treba imati recenzije od najmanje dva recenzenta upisana u registar znanstvenika ili od recenzenata koji su međunarodno priznati ugledni znanstvenici.

(7) Recenzirani radovi objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova održanih u inozemstvu ili u Hrvatskoj su radovi druge skupine (a2), osim ako je zbornik radova indeksiran u WoSCC ili Scopusu u kojem se slučaju radovi vrednuju kao radovi prve skupine (a1). Međunarodni znanstveni skup u smislu ovog članka je skup u organizaciji znanstvene ili akademske institucije, ili znanstvenog ili strukovnog društva, koji ima znanstveni ili programski odbor sastavljen od članova iz tri ili više zemalja.

U jednom zborniku radova sa znanstvenog skupa vrednuju se najviše dva rada istog autora.

(8) Pri izboru u znanstveno zvanje najmanje jedna trećina od ukupnog broja znanstvenih radova minimalno potrebnih za izbor u odgovarajuće zvanje mora biti objavljena u časopisima, odnosno publikacijama kojima izdavač ili suizdavač nije institucija, društvo ili neka druga organizacija u kojoj je pristupnik u trenutku objave rada bio zaposlen ili je bio član uredništva odnosno izdavačkog savjeta.

(9) Za izbor u znanstveno zvanje pristupnik mora biti jedini ili prvi autor u najmanje jednoj trećini od ukupnog broja minimalno potrebnih radova za izbor.

(10) Radovi objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u bazama WoSCC ili Scopus, a koji se nalaze u prva tri kvartila (Q1, Q2 i Q3) predmetne kategorije, broje se kao cjeloviti radovi (100% autorski) bez obzira na broj autora. Za ostale radove udio doprinosa pojedinih autora u objavljenim znanstvenim radovima računa se na sljedeći način:

a) do tri autora: 100 %;

b) četiri ili pet autora: 50 %;

c) šest i više autora: 100/N% (N = broj autora).

U obzir se uzima kvartil iz one baze koja je za pristupnika povoljnija, Journal Citation Reprot (JCR), temeljenim na bazi WoSCC, ili SCImago Journal Rank (SJR), temeljenim na bazi Scopus. Kvartil se određuje u godini objave ili prema najnovijem izvješću objavljenom do dana podnošenja zahtjeva za izbor u znanstveno zvanje, ovisno o tome što je za pristupnika povoljnije te za predmetnu kategoriju (Subject Category) koja je najpovoljnija za pristupnika.«

Članak 25.

U članku 35. stavak 2. i 7. mijenja se i glasi:

»(2) Pristupnici moraju imati objavljene radove u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama (a1) te znanstvene radove objavljene u drugim časopisima i publikacijama (a2) u ukupnom broju i prema strukturi navedenoj u tablici. Za zvanja višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u zagradi je naveden potreban broj radova objavljenih ili prihvaćenih za objavljivanje nakon prethodnog izbora. Za zvanja višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju su za izbor potrebne i objavljene znanstvene knjige kako je navedeno u tablici.

Znanstvena zvanjaMinimalni broj objavljenih radovaUkupnoMinimalni broj objavljenih znanstvenih knjiga (ukupno)
a1a2a1+a2
Znanstveni suradnik437
Viši znanstveni suradnik7 (3)8 (5)15 (8)1
Znanstveni savjetnik11 (4)15 (7)26 (11)2
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju16 (5)20 (5)36 (10)3

(7) U znanstvene knjige mogu se ubrojiti i vrednovati:

– znanstvene monografije,

– kritička izdanja tekstova na stranim jezicima čije je pripremanje uključivalo rad na rukopisnoj građi,

– prijevodi sa stranih jezika s popratnom izvornom znanstvenom građom (uvod, bilješke, komentari, pogovor) što čini najmanje 50 % ukupne količine teksta,

– rječnici, gramatike, pravopisi, priručnici.«

Članak 26.

U članku 38. stavak 3. i 5. mijenja se i glasi:

»(3) Kvantitativnim kriterijima propisan je broj znanstvenih radova potrebnih za izbor u pojedino znanstveno zvanje, a za određeno znanstveno područje. Za izbor u znanstvena zvanja u interdisciplinarnom području znanosti, polje »Biotehnologija u biomedicini« propisan je najmanji broj radova objavljenih u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama podataka WoSCC (Web of Science Core Collection), Scopus i Medline kako slijedi u tablici. Za zvanja višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u zagradi je naveden potreban broj radova objavljenih ili prihvaćenih za objavljivanje nakon prethodnog izbora.

Znanstvena zvanjaNajmanji broj objavljenih radova indeksiranim u bazama WoSCC (Web of Science Core Collection), Scopus ili Medline
Najmanji broj radova objavljenih u časopisima s čimbenicima odjeka koji se nalaze u (Q1-Q2)Ukupno
Znanstveni suradnik39
Viši znanstveni suradnik6 (3)18 (9)
Znanstveni savjetnik10 (4)30 (12)
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju12 (2)34 4)

(5) Znanstveni suradnik mora imati najmanje tri rada objavljen u časopisima čiji se čimbenici odjeka nalaze u prva dva kvartila (Q1 i Q2).«

U članku 38. stavak 7. i 8. briše se.

U članku 38. dosadašnji stavak 9. postaje stavak 7.

U članku 38. dosadašnji stavak 10. postaje stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Broj radova propisan u članku 38. stavak 3. moguće je umanjiti za najviše jednu trećinu na način da se pojedini iznimno kvalitetni radovi množe s faktorom kvalitete te se na tako dobiveni ukupan zbroj radova primjene kvantitativni kriteriji članka 38. stavak 3. Iznimno kvalitetni radovi vrednuju se na slijedeći način: Rad u časopisu koji pripada u prvih 10% relevantne predmetne kategorije i pristupnik/pristupnica je prvi, zadnji ili dopisni autor množi se s faktorom 2,0. Rad u časopisu koji pripada u Q1 i pristupnik/pristupnica je prvi, zadnji ili dopisni autor množi se s faktorom 1,5.

U članku 38. dosadašnji stavak 11. postaje stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju pristupnik mora biti prvi, zadnji ili dopisni autor na najmanje jednoj trećini od ukupnog broja radova potrebnih za izbor.«

U članku 38. dosadašnji stavak 12. postaje stavak 10.

Članak 27.

U članku 39. stavak 2., 3., 4., 5. i 6. mijenja se i glasi:

»(2) Pristupnik mora imati objavljene znanstvene radove u tri kategorije: (a1), (a2) i (a3) koji su definirani u stavku (3), (4) i (5) ovog članka, u ukupnom broju i prema strukturi u niže navedenoj tablici. Ne priznaju se radovi kategorizirani kao »stručni.

Brojevi radova koji su navedeni u zagradama odnose se na radove koji moraju biti objavljeni nakon izbora u prethodno znanstveno zvanje.

Znanstvena zvanjaMinimalni broj objavljenih radova pristupnikaUkupno
(a1)(a2)(a3)(a1+a2+b)
Znanstveni suradnik24410
Viši znanstveni suradnik4 (2)8 (4)8 (4)20 (10)
Znanstveni savjetnik6 (2)12 (4)12 (4)30 (10)
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju8 (2)16 (4)16 (4)40 (10)

Nedostatak radova iz niže skupine može se nadomjestiti odgovarajućim većim brojem radova iz više skupine, a obrnuto nije dopušteno.

Po jedan rad više iz skupine (a1) može nadomjestiti dva rada skupine (a2) ili četiri rada skupine (a3).

Po jedan rad više iz skupine (a2) može nadomjestiti dva rada iz skupine (a3).

(3) Radovi kategorije (a1) jesu radovi publicirani u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama referiranim u WoSCC (Web of Science Core Collection) i Scopus.

(4) U znanstvene radove druge skupine (a2) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama PsycInfo, ProQuest Social Science Premium Collection, Compendex, Geobase, SocIndex, Academic Search Complete, Education Research Complete, Inspec, SCI-EXP, SSCI, A&HCI, Westlaw, LexisNexis, LISA – Library and Information Science Abstracts, Nature Indeks, Medline, EconLit ili HeinOnline, te bibliografskim zbirkama i modulima uključenim u navedene baze relevantnim za znanstveno polje »Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće«.

(5) Kao radovi skupine (a3) podrazumijevaju se svi znanstveni radovi objavljeni u časopisima koji nisu kategorizirani kao (a1) ili (a2) časopisi u stavcima (3) i (4) ovog članka Pravilnika.

Ako je knjiga indeksirana u WoSCC ili Scopusu ili je objavljena kod međunarodnog uglednog znanstvenog izdavača vrednuje se kao dva (a1) rada. Poglavlje u takvoj knjizi vrednuje se kao jedan (a1) rad.

Znanstvena knjiga čiji je izdavač sveučilište ili fakultet ili drugi domaći ili strani znanstveno ugledni izdavač vrednuje se kao tri (a2) rada. Poglavlje u takvoj knjizi vrednuje se kao jedan (a2) rad.

Ostale znanstvene knjige vrednuju se kao tri (a3) rada, a poglavlje u takvoj knjizi vrednuje se kao jedan (a3) rad.

U jednoj znanstvenoj knjizi priznaje se samo jedno poglavlje za potrebe izbora u znanstveno zvanje.

U knjige prve skupine (a1) ubrajaju se i knjige objavljene u znanstvenim publikacijama kojih je izdavač ili suizdavač Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Vojne publikacije izdane od strane Ministarstva obrane RH koje su odobrene za upotrebu u OSRH od strane načelnika GSOS RH i recenzirane s dva recenzenta vrednuju se kao jedan (a3) rad.

(6) Udio doprinosa pojedinih autora u objavljenim radovima iz skupine (a1), (a2) i (a3) računa se na sljedeći način:

a) do tri autora: 100 %;

b) četiri ili pet autora: 50 %;

c) šest i više autora: 100/n % (n=broj autora).«

Članak 28.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Prethodna kategorizacija radova

Svi radovi pristupnika koji su kategorizirani prema odredbama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 28/17, 72/19, 21/21), odnosno propisa koji su utvrđivali uvjete za izbor u znanstvena zvanja prije stupanja na snagu toga Pravilnika zadržavaju kategorizaciju koji su dobili prema tom Pravilniku ili propisima koji su mu prethodili i ne mogu biti ponovno kategorizirani ili na drugi način vrednovani prema ovom Pravilniku niti odredbe ovog Pravilnika na bilo koji način utječu na prethodno stečena zvanja, osim ako se pravomoćnom sudskom presudom utvrdi da se izbor u znanstveno zvanje temeljio na kaznenom djelu pristupnika.«

Članak 29.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Ako pristupnik to zatraži, što je moguće u razdoblju od 24 mjeseca od stupanja na snagu ovog Pravilnika, na njegov izbor u znanstveno zvanje primijenit će se odredbe Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 28/17, 72/19 i 21/21).

(3) Iznimno od odredbe stavka 1., ako to u pojedinom slučaju zatraži pristupnik, na njegov izbor u znanstveno zvanje mogu se primijeniti odredbe ovoga Pravilnika i prije nego što protekne 24 mjeseca od njegova stupanja na snagu.

(4) Postupci izbora u znanstvena zvanja započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine« br. 28/17, 72/19 i 21/21).

(5) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na postupke izbora u znanstvena zvanja započete sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za izbore u znanstvena zvanja (»Narodne novine« br. 84/05, 100/06, 138/06, 42/07, 120/07, 71/2010, 116/2010, 38/11).

Klasa: 640-03/19-02/0009

Urbroj: 355-08-22-0018

Zagreb, 21. rujna 2022.

Predsjednica
Nacionalnog vijeća za znanost,
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, v. r.