Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina

NN 111/2022 (26.9.2022.), Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina

PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o.

1638

Na temelju članka 92. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/18 i 23/20) i Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije klasa: 391-26/22/01/2, urbroj: 371-06-22-4, operator sustava skladišta plina, Podzemno skladišta plina d.o.o. donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILA

KORIŠTENJA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

Članak 1.

U Pravilima korištenja sustava skladišta plina (»Narodne novine« 50/18, 26/20, 58/21) u članku 4. stavku 2. iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. gornja ogrjevna vrijednost plina pri normalnim uvjetima – sva toplina koja se oslobađa pri potpunom izgaranju prirodnog plina sa zrakom, nakon čega se dodatno iskorištava toplina kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova, izražava se u jedinici kWh/m³ kod temperature izgaranja 25 °C i kod temperature prirodnog plina 0 °C;«

Dosadašnje točke 9. do 22. postaju točke 10. do 23.

Točka 20. mijenja se i glasi:

»20. m³ plina pri standardnim uvjetima (u daljnjem tekstu: Sm³) – količina prirodnog plina koja pri temperaturi od 288,15 K (15 °C) i tlaku od 101.325 Pa zauzima obujam od jednoga prostornog metra;«

Iza točke 23. dodaje se točka 24. koja glasi:

»24. normalni referentni uvjeti za izračun energije prirodnog plina – temperatura od 273,15 K (0 °C) i tlak 101.325 Pa;«

Dosadašnje točke 23. do 53. postaju točke 25. do 55.

Točka 47. mijenja se i glasi:

»47. standardni paket skladišnog kapaciteta – paket radnog volumena u iznosu od 55.493.895 kWh s pridruženim krivuljama ovisnosti kapaciteta utiskivanja i kapaciteta povlačenja o obujmu plina uskladištenog u određenom trenutku;«

Članak 2.

U članku 33. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju ugovaranja zakupa SBU-a po provedenom postupku aukcije iznos mjesečne naknade za korištenje ugovorenih standardnih paketa skladišnog kapaciteta iz Odluke o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina, uvećat će se za iznos rezultirajuće aukcijske premije.«

Članak 3.

U članku 42., stavku 4., tekst »stavka 7.« mijenja se tekstom: »stavka 8.«

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Podnositelj zahtjeva za rezervaciju pojedinačne stalne usluge koji nema važeći Ugovor o skladištenju plina za dugoročnu uslugu, dužan je uz zahtjev dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili novčanog pologa u iznosu od 20 % vrijednosti rezerviranog kapaciteta pojedinačne stalne usluge.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) Operator će odbaciti zahtjeve za rezervaciju pojedinačne stalne usluge podnositelja koji nemaju važeći Ugovor o skladištenju plina za dugoročnu uslugu, a kojima nisu priloženi dokumenti iz članka 40. stavka 8., i stavka 5. ovog članka te zahtjeve koji su zaprimljeni nakon roka propisanog ovim Pravilima.«

Članak 4.

U članku 45., stavku 4. tekst »10:00« mijenja se tekstom: »11:00«.

Članak 5.

U članku 56., stavku 4., podstavku 4. tekst: »stavak 7.« mijenja se tekstom: »stavak 8.«

Članak 6.

U članku 63., stavku 2., podstavku 4. tekst: »donje« mijenja se tekstom »gornje «, a stavak 3. istog članka mijenja se i glasi:

»(3) Osnovne izračunate veličine su:

– energija prirodnog plina koja protječe kroz obračunsko mjerno mjesto, izražava se u kWh i zaokružuje na cjelobrojnu vrijednost te računa na način da se iznos obujma plina izražen u mjernoj jedinici (Nm³/d) pri normalnim referentnim uvjetima množi s iznosom prosječne gornje ogrjevne vrijednosti (kWh/m³) utvrđene za pojedini plinski dan;

– gornja ogrjevna vrijednost plina na mjernom mjestu utvrđuje se kao prosječna vrijednost za pojedini plinski dan, izražava se u kWh/m³ pri normalnim referentnim uvjetima kao decimalni broj zaokružen na 6 decimalnih mjesta;

– obujam plina, iskazan u mjernoj jedinici (Nm³/h) pri normalnim referentnim uvjetima računa se na način da se iznos obujma plina proteklog kroz mjerno mjesto u jednom satu izražen u mjernoj jedinici (Sm³/h) pri standardnim referentnim uvjetima množi s koeficijentom propisanim normom »HRN EN ISO 13443 – Prirodni plin – Standardni referentni uvjeti« u iznosu od 0,9476. Izračunati obujam iskazuje se kao cjelobrojna vrijednost.«

Članak 7.

U članku 67. stavku 1. tekst »utisnuta« mijenja se u »dnevno utisnuta« a tekst »m³« mijenja se u »Sm³«.

Stavak 2. istog članka mijenja se i glasi:

»(2) Dnevno utisnuta, odnosno povučena energija plina izražava se kao cjelobrojna vrijednost u kWh, a računa se kao umnožak izmjerenog obujma plina izraženog u Sm³ pri standardnim referentnim uvjetima, koeficijenta propisanog normom »HRN EN ISO 13443 – Prirodni plin – Standardni referentni uvjeti« u iznosu od 0,9476 i iznosa prosječne dnevne gornje ogrjevne vrijednosti plina.«

Članak 8.

U članku 68. stavku 2. tekst: »m³« mijenja se u »Sm³,« a stavci 5. i 6. istog članka mijenjaju se i glase:

»(5) Za svaki plinski dan na bilančni račun Korisnika bit će dodana količina plina u kWh u iznosu prihvaćenih nominacija / renominacija utiskivanja, a informativne količine utisnutog plina izražene u Sm³ računat će se dijeljenjem količine iz prihvaćene nominacije u kWh, s umnoškom gornje ogrjevne vrijednosti plina i faktora korekcije obujma plina u iznosu od 0,9476.

(6) Za svaki plinski dan s bilančnog računa Korisnika bit će oduzeta količina plina u kWh u iznosu prihvaćenih nominacija/renominacija povlačenja, a informativne količine povučenog plina izražene u Sm³ računat će se dijeljenjem količine iz prihvaćene nominacije u kWh, s umnoškom gornje ogrjevne vrijednosti plina i faktora korekcije obujma plina u iznosu od 0,9476.«

Članak 9.

U Prilogu 1., članku 9., stavak 10. mijenja se i glasi:

»U slučaju da Korisnik u trenutku ugovaranja kratkoročne usluge skladištenja, ima važeći Ugovor o skladištenju plina za dugoročnu uslugu, Operator sukladno procjeni boniteta i riziku naplate, može zatražiti i drugu vrstu sredstva osiguranja plaćanja odnosno niži iznos bankarske garancije odnosno novčanog pologa, dok za ugovaranje pojedinačne stalne usluge na dnevnoj razini može ugovoriti korištenje već zaprimljenih instrumenata osiguranja plaćanja temeljem Ugovora o skladištenju plina za dugoročnu uslugu«.

Članak 10.

U Prilogu 4. članku 3., stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je raspodjelom pojedinom Podnositelju dodijeljen broj pojedinačnih stalnih usluga koji je jednak zahtijevanom broju iz Zahtjeva Podnositelja, Operator će uz obavijest o dodijeljenom broju pojedinačnih stalnih usluga, Podnositelju dostaviti i Ugovor o skladištenju plina s pripadajućom Potvrdom o ugovorenoj usluzi odnosno Potvrdu o ugovorenoj usluzi ukoliko je s Korisnikom već zaključen Ugovor o skladištenju, a Podnositelj ih je dužan potpisati i vratiti Operatoru u roku od pet dana od dana zaprimanja, dok je u slučaju ugovaranja pojedinačne stalne usluge na dnevnoj razini taj rok 14:00 sati na dan zaprimanja obavijesti o dodijeljenom broju pojedinačnih stalnih usluga te Potvrde o ugovorenoj usluzi.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stanje zaliha plina na kraju plinskog dana 30. rujna 2022. koje je evidentirano u kWh izraženim pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti (kWhncv), preračunat će se u kWh izražene pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti (kWhgcv) na način da se zalihe plina u kWhncv podijele s pretvorbenim koeficijentom 0,901.

Članak 12.

Skladišni parametri, vrijednosti na krivulji utiskivanja i krivulji povlačenja te ugovoreni kapaciteti (radni volumen, kapaciteti utiskivanja, kapaciteti povlačenja) po Ugovorima sklopljenim do dana 1. listopada 2022., preračunat će se iz kWh izraženih pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti (kWhncv) u kWh izražene pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti u (kWhgcv) na način da se odnosne vrijednosti na kraju plinskog dana 30. rujna 2022. podijele s pretvorbenim koeficijentom iz članka 11. ovih Izmjena i dopuna.

Članak 13.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: UPR-73/2022

Zagreb, 26. rujna 2022.

Direktor
Vlado Vlašić, dipl. oec., v. r.