Odluka o izboru i prestanku mandata člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora

NN 112/2022 (28.9.2022.), Odluka o izboru i prestanku mandata člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1642

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 80. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 23. rujna 2022. donio je

ODLUKU

O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora bira se DRAŽEN SRPAK.

II.

Dužnost članu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora LJUBOMIRU KOLAREKU, sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, prestaje na dan kada odluku o prestanku zastupničkog mandata donese Sabor.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/32

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.