Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN 113/2022 (30.9.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Hrvatski sabor

1660

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/74

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20. i 39/22.) u članku 2. iza podstavka 12. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje podstavak 13. koji glasi:

» – Direktiva Vijeća (EU) 2022/542 od 5. travnja 2022. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive (EU) 2020/285 u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost (SL L 107, 6. 4. 2022.).«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. točki a) riječi: »77.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10.000,00 eura«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 4. riječi: »160,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »21,24 eura«.

Članak 4.

U članku 7.b stavku 1. riječi: »1.135,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »150,00 eura«.

Članak 5.

U članku 26.a. stavku 1. točki c) riječi: »77.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10.000,00 eura«.

Članak 6.

U članku 36. stavku 2. riječ: »kune« zamjenjuje se riječju: »eure«.

Članak 7.

U članku 38. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. i stavak 6. koji glase:

»(5) Iznimno od stavka 3. točaka g) i h) ovoga članka, na isporuku grijanja iz toplinskih stanica uključujući naknade vezane za tu isporuku te isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, obavljene do 31. ožujka 2023., PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%.

(6) PDV se obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

Članak 8.

U članku 45. stavku 2. točki b) riječi: »740,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »98,21 eura«.

Članak 9.

U članku 58. stavku 6. iza riječi: »na isporuke dobara i usluge iz« dodaju se riječi: »članka 38. stavka 6.,«.

Članak 10.

U članku 64. stavku 4. riječi: »1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »132,72 eura«.

Članak 11.

U članku 67. stavku 7. riječi: »3.100,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »400,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »400,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »50,00 eura«.

Članak 12.

U članku 70. stavku 3. točki d) riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

U točki e) riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

U stavku 9. riječi: »3.100,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »400,00 eura«.

U stavku 10. riječi: »400,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »50,00 eura«.

Članak 13.

U članku 79. stavku 12. riječi: »700,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »100,00 eura«.

Članak 14.

U članku 81. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 15.

U članku 84. stavku 2. riječi: »800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »106.178,25 eura«.

Članak 16.

U članku 90. stavku 1. riječi: »300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »39.816,84 eura«.

Članak 17.

U članku 122. stavku 3. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 18.

U članku 123. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 19.

U članku 125.e stavku 9. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 20.

U članku 125.f riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 21.

U članku 125.ha stavku 1. riječi: »1.135,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »150,00 eura«.

Članak 22.

U članku 125.hh stavku 4. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 23.

U članku 125.hi riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 24.

U članku 125.hl riječi: »1.135,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »150,00 eura«.

Članak 25.

Članak 125.hp briše se.

Članak 26.

U članku 125.i stavku 1. riječi: »15.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2.000.000,00 eura«.

Članak 27.

U članku 125.k stavku 2. riječi: »15.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2.000.000,00 eura«.

Članak 28.

U članku 130. stavku 1. riječi: »od 1.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 26.540,00 eura«.

U točki 5. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

U stavku 2. riječi: »od 500,00 do 40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 do 5300,00 eura«.

Članak 29.

U članku 131. stavku 1. riječi: »od 2.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 1.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 6630,00 eura«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 1/17., 41/17., 128/17., 1/19., 1/20., 1/21., 73/21. i 41/22.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 31.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 2. do 6., članka 8. i članaka 10. do 29. koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/73

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.


Hrvoje Arbutina, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori, Jasna Bogovac, Irena Klemenčić
ožujak 2022.