Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada

NN 113/2022 (30.9.2022.), Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada

AGENCIJA za elektroničke medije

1668

Na temelju odredbe članka 88. stavka 6. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 111/21), na sjednici 35-22, dana 26. rujna 2022., Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILNIK

O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se visina i način plaćanja naknade za:

1) koncesiju za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije i radija, i

2) ponudu podnesenu na temelju obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Članak 2.

(1) Naknada iz članka 1. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika prihod je Republike Hrvatske i plaća se u korist Državnog proračuna. Obveznik naknade iz članka 1. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika je ponuditelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija u postupku koji se vodi na temelju obavijesti o namjeri davanja koncesije.

(2) Naknada iz članka 1. stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika prihod je Agencije za elektroničke medije (dalje u tekstu: Agencija) i plaća se u korist Agencije. Obveznik naknade iz članka 1. stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika je svaki podnositelj ponude na obavijest o namjeri davanja koncesije.

Članak 3.

Visina naknade iz članka 1. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika izražava se kao godišnja naknada i sastoji se od fiksnog dijela i varijabilnog dijela.

Članak 4.

Fiksni dio godišnje naknade iz članka 1. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika određuje se kao fiksna novčana naknada od 500,00 kn na svakih 50.000,00 stanovnika određene digitalne regije za pokrivanje uslugom digitalne televizije ili radija ili područje pokrivanja za frekvenciju ili više radijskih frekvencija koje čine zasebnu koncesiju.

Članak 5.

Varijabilni dio naknade iz članka 1. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika plaća se u iznosu od 0,15 % od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj godini ostvarili pružatelji medijskih usluga obavljanjem djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija.

Varijabilni dio naknade iz članka 1. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika pružatelji medijskih usluga televizije i radija plaćaju na iznos ostvarenog ukupnog godišnjeg bruto prihoda od obavljanja djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija iznad 5.000.000,00 kn.

Članak 6.

(1) Neprofitni pružatelji medijskih usluga televizije i radija plaćaju naknadu iz članka 1. stavka 1. točke 1. uz umanjenje od 50 %.

(2) Godišnja naknada iz članka 1. stavka 1. točke ne može biti niža od 500,00 kn godišnje.

Članak 7.

Broj stanovnika određene digitalne regije za pokrivanje uslugom digitalne televizije ili radija ili područje pokrivanja za frekvenciju ili više radijskih frekvencija koje čine zasebnu koncesiju utvrđuje se u tehničkim parametrima koje utvrđuje Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) za svako zasebno koncesijsko područje koje čini jedna ili više radijskih frekvencija ili za digitalnu regiju za pokrivanje uslugom digitalne televizije ili radija.

Članak 8.

(1) Fiksni dio godišnje naknade za koncesiju plaća se u jednokratnom iznosu za tekuću koncesijsku godinu do 30. lipnja tekuće godine.

(2) Varijabilni dio godišnje naknade za koncesiju plaća se u dva jednaka obroka s dospijećem do 31. prosinca tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 9.

(1) Radi osiguranja plaćanja naknade za koncesiju nakladnik je dužan u trenutku potpisivanja Ugovora o koncesiji predati davatelju koncesije bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika.

(2) Bjanko zadužnica iz stavka 1. ovoga članka mora imati učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi i svojstvo ovršne isprave sukladno izvoru prava važećem u trenutku predaje bjanko zadužnice.

(3) Ako tijekom roka trajanja koncesije, zbog promjene izvora prava, bjanko zadužnica prestane ispunjavati svojstva iz stavka 2. ovog članka, nakladnik je dužan u roku od petnaest dana od dana dostave obavijesti Agencije za elektroničke medije dostaviti drugi traženi instrument osiguranja.

(4) Ako se tijekom roka trajanja koncesije bjanko zadužnica iskoristi prije isteka roka na koji je koncesija dana, nakladnik je dužan u roku od petnaest dana od dana dostave obavijesti Agencije za elektroničke medije izdati novu bjanko zadužnicu radi osiguranja plaćanja preostalog iznosa naknade za koncesiju.

(5) Odredba stavka 4. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje i na drugi instrument osiguranja iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako pružatelj medijske usluge u cijelosti i pravodobno ne postupi po obavijesti Agencije za elektroničke medije iz stavka 3. i 4. ovoga članka, Agencija za elektroničke medije ukinut će Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i/ili raskinuti Ugovor o koncesiji.

Članak 10.

(1) U postupku povodom obavijesti o namjeri za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija plaća se u jednokratnom iznosu 3.000,00 kn za podnošenje ponude za sudjelovanje u postupku javnog natječaja.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka ne vraća se.

Članak 11.

(1) Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 57/22., 88/22), naknade iz članka 4., 5. i 10. ovog Pravilnika novčani iznosi koji se moraju platiti ili obračunati preračunavaju se sukladno Općim pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz članka 14. tog Zakona, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 za 1 EURO, i primjenu matematičkih pravila zaokruživanja iz članka 14. stavka 3. tog Zakona; tako da se:

– fiksna naknada iz članka 4. ovog Pravilnika od 500,00 kn na svakih 50.000 stanovnika iskazuje i plaća kao naknada od 66,36 EUR na svakih 50.000 stanovnika,

– varijabilni dio naknade koja se plaća sukladno članku 5. ovog Pravilnika i koju pružatelji medijskih usluga televizije i radija plaćaju na iznos ostvarenog ukupnog godišnjeg bruto prihoda od obavljanja djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija iznad 5.000.000,00 kn, plaća se na iznos ostvarenog godišnjeg bruto prihoda od 663.614,04 EUR.

– naknada za podnošenje ponude iz članka 10. ovog Pravilnika od 3.000,00 kn iskazuje se i plaća kao naknada od 398,17 EUR.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada (»Narodne novine« br. 93/13., 111/21.).

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 11. stavka 1., koji stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 612-12/22-01/0119

Urbroj: 567-06/07-22-03

Zagreb, 26. rujna 2022.

Vijeće za elektroničke medije
Predsjednik Vijeća
Josip Popovac, v. r.