Zakon o izmjenama Općeg poreznog zakona

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Općeg poreznog zakona

HRVATSKI SABOR

1677

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama općeg poreznog Zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/75
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Općem poreznom zakonu (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 42/20.) u članku 8. stavku 7. točki 1. riječi: »od iznosa 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od iznosa 13.272,28 eura«.

U točki 2. riječi: »od iznosa 300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od iznosa 39.816,84 eura«.

U točki 3. riječi: »od iznosa 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od iznosa 1990,84 eura«.

Članak 2.

U članku 132. stavku 2. riječi: »iznos od 10.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »iznos od 1.327.228,08 eura«.

U stavku 3. riječi: »iznos od 10,000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »iznos od 1.327.228,08 eura«.

Članak 3.

U članku 146. stavku 2. riječi: »manji od iznosa 200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »manji od iznosa 26,54 eura«.

U stavku 3. riječi: »manji od iznosa 1000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »manji od iznosa 132,72 eura«.

Članak 4.

U članku 150. stavku 1. riječi: »ne prelazi iznos od deset kuna« zamjenjuju se riječima: »ne prelazi iznos od 1,33 eura«.

Članak 5.

U članku 153. stavku 2. riječi: »rješenjem do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »rješenjem do 663,61 eura«.

Članak 6.

U članku 163. stavku 4. riječi: »veća od 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »veća od 66.361,40 eura«.

Članak 7.

U članku 170. stavku 3. riječi: »iznosi 200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »iznosi 26,54 eura«.

Članak 8.

U članku 192. stavku 1. riječi: »u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 2650,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 39.810,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 1000,00 do 40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 5300,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 5000,00 do 40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 5300,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 30.000,00 do 700.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3980,00 do 92.900,00 eura«, riječi: »od 20.000,00 do 400.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 53.080,00 eura«, riječi: »od 2000,00 do 40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 5300,00 eura«, a riječi: »od 8000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1060,00 do 6630,00 eura«.

Članak 9.

U članku 193. stavku 1. riječi: »u iznosu od 5000,00 do 300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 660,00 do 39.810,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 500,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 3000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 8000,00 do 400.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1060,00 do 53.080,00 eura«, riječi: »od 3000,00 do 300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 39.810,00 eura«, riječi: »od 1000,00 do 40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 5300,00 eura«, a riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

Članak 10.

U članku 194. stavku 1. riječi: »u iznosu od 2000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 260,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 1000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 200,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 20,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 2000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 4000,00 do 300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 530,00 do 39.810,00 eura«, riječi: »od 2000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 26.540,00 eura«, riječi: »od 400,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 50,00 do 3980,00 eura«, a riječi: »od 4000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 530,00 do 3980,00 eura«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 11.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 45/19., 35/20., 43/20., 50/20., 70/20., 74/20., 103/20., 114/20., 144/20., 2/21., 26/21., 43/21., 106/21. i 144/21.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 12.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/74

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.


Hrvoje Arbutina, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori, Jasna Bogovac, Irena Klemenčić
ožujak 2022.