Zakon o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

HRVATSKI SABOR

1678

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/76
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 28. rujna 2022,

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

Članak 1.

U Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13., 71/15. i 78/15.) u članku 3. točke 19. i 20. mijenjaju se i glase:

»19. »zakonska kamata za kašnjenje s plaćanjem« jest kamatna stopa za kašnjenje s plaćanjem po stopi koja je jednaka iznosu referentne stope uvećana za osam postotnih poena,

20. »referentna stopa« jest kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja ili granična kamatna stopa proizašla iz natječajnih postupaka za varijabilnu stopu za posljednje glavne operacije refinanciranja Europske središnje banke.«.

Članak 2.

U članku 12.a stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Referentnu stopu iz stavka 2. ovoga članka određuje Europska središnja banka, a objavljuje se u Službenom listu Europske unije.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Referentna stopa za prvo polugodište predmetne godine je stopa iz stavka 4. ovoga članka važeća na dan 1. siječnja te godine, a referentna stopa za drugo polugodište predmetne godine je stopa iz stavka 4. ovoga članka važeća na dan 1. srpnja te godine.«.

Članak 3.

U članku 13. stavku 1. riječi: »kunama u protuvrijednosti« zamjenjuju se riječima: »iznosu od«.

Članak 4.

U članku 88. stavku 1. riječi: »od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 1.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 6630,00 eura«.

Stavak 3. briše se.

Članak 5.

U članku 88.a stavku 1. riječi: »od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 1.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 6630,00 eura«.

Članak 6.

U članku 88.b stavku 1. riječi: »od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 1.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 50.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 26.540,00 eura«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/75
Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.