Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima

HRVATSKI SABOR

1680

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/78
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA

Članak 1.

U Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16. i 101/17.) u članku 4. stavku 1. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6636,14 eura«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 3. točke 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»1. za osobne automobile:

Ako je snaga motoraPlaća se eura
preko kWdo kWdo 2 godine starostiod 2 do 5
godina starosti
od 5 do 10 godina starosti
5539,8233,1826,54
557053,0946,4533,18
7010079,6366,3653,09
100130119,4592,9179,63
130199,08159,27132,72

2. za motocikle:

Ako je snaga motoraPlaća se eura
preko kwdo kwdo 2 godine starostiod 2 do 5
godina starosti
od 5 do 10 godina starosti
 
2013,2710,626,64
205026,5419,9113,27
508066,3653,0939,82
80 
159,27132,72106,18

3. za lake četverocikle i četverocikle:

Ako je snaga motoraPlaća se eura
preko kwdo kwdo 2 godine starostiod 2 do 5 godina starostiod 5 do 10 godina starosti
46,645,313,98
41010,627,966,64
101515,9313,2710,62
1518,5815,9313,27

«.

Članak 3.

U članku 14. stavku 2. točke 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»1. za plovila bez kabine:

Ako je dužina plovila u metrimaPlaća se eura
Snaga motora (kW)
prekododo 30preko 30
do 100
preko 100
57
26,5453,09
71013,2739,8266,36
10
26,5459,7379,63

2. za plovila s kabinom na motorni pogon:

Ako je dužina plovila u metrimaPlaća se eura
Snaga motora (kW)
prekododo 30preko 30 do 100preko 100 do 500preko 500
57
26,5439,82
71026,5453,0966,36331,81
101239,8266,36132,72464,53
12
53,09132,72398,17663,61

3. za plovila s kabinom i pogonom na jedra:

Ako je dužina plovila u metrimaPlaća se eura
Snaga motora (kW)
prekododo 10preko 10 do 25preko 25 do 50preko 50
57
39,8253,0966,36
71026,5479,63132,72265,45
101239,82106,18265,45398,17
12
53,09199,08398,17530,89

«.

Članak 4.

U članku 18. stavku 1. riječi: »100,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13,27 eura«.

Članak 5.

U članku 26. stavku 1. riječi: »od 5 do 15 kuna/m2« zamjenjuju se riječima: »od 0,66 do 1,99 eura/m2«.

Članak 6.

U članku 54. riječi: »od 5.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 13.270,00 eura«.

Članak 7.

U članku 55. stavku 1. riječi: »od 5.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 1.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 1320,00 eura«.

Članak 8.

U članku 56. stavku 1. riječi: »od 2.000,00 do 25.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 3310,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 1.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 100,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 10,00 do 660,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 1320,00 eura«.

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/77

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.