Zakon o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

HRVATSKI SABOR

1683

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/81

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 121/14.) u članku 9. stavku 2. podstavcima 1. i 2. riječi: »230.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »30.526,25 eura«.

Članak 2.

U članku 23. stavku 3. riječi: »3500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »464,53 eura«.

Članak 3.

U članku 32. stavku 1. riječi: »tri do uključivo deset milijuna kuna« zamjenjuju se riječima: »398.168,43 eura do uključivo 1.327.228,08 eura«.

U stavku 2. riječi: »deset milijuna kuna« zamjenjuju se riječima: »1.327.228,08 eura«.

Članak 4.

U članku 45. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »5000,00 kuna do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 eura do 26.540,00 eura«, a riječi: »1000,00 kuna do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »130,00 eura do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »5000,00 kuna do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 eura do 2650,00 eura«, a riječi: »1000,00 kuna do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »130,00 eura do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »10.000,00 kuna do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura do 6630,00 eura«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/81

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.