Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platnom prometu

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platnom prometu

HRVATSKI SABOR

1685

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLATNOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platnom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/83
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA
O PLATNOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/18.) u članku 5. točki 12. podtočki b) podstavku 1. riječi: »375,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »50,00 eura«.

U podstavku 2. riječi: »2250,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »300,00 eura«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječi: »7.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1.000.000,00 eura«.

Članak 3.

U članku 14. u uvodnoj rečenici riječi: »225,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »30,00 eura«, a riječi: »1125,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »150,00 eura«.

Članak 4.

U članku 33. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »225,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »30,00 eura«, a riječi: »1125,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »150,00 eura«.

Članak 5.

U članku 37. stavku 2. riječ: »Platitelj« zamjenjuje se riječima: »Korisnik platnih usluga«.

Članak 6.

U članku 46. stavku 1. riječi: »375,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »50,00 eura«.

Članak 7.

U članku 48. stavak 8. briše se.

Članak 8.

U članku 49. stavku 1. riječi: »stavcima 1., 6. i 8.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 1. i 6.«.

U stavku 4. riječi: »stavaka 6. i 8.« zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«.

Članak 9.

U članku 54. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. nacionalnih platnih transakcija u eurima i«.

U točki 2. iza riječi: »prekograničnih platnih transakcija u eurima« briše se zarez i riječi: »uključujući transakcije koje sadržavaju preračunavanje iz kune u euro«.

U stavku 3. riječi: »kunama i« brišu se.

Članak 10.

Naslov iznad članka 78. i članak 78. brišu se.

Članak 11.

Iza članka 79. dodaju se naslov iznad članka i članak 79.a koji glase:

»Nacionalni odbor za platni promet

Članak 79.a

(1) Hrvatska narodna banka osniva Nacionalni odbor za platni promet radi utvrđivanja i unaprjeđivanja standarda stabilnog i sigurnog obavljanja usluga platnog prometa i uspostavljanja trajne suradnje dionika na području pružanja usluga platnog prometa, uključujući i druga tijela javne vlasti.

(2) Nacionalni odbor za platni promet djeluje kao međuinstitucionalno tijelo na dobrovoljnoj osnovi.

(3) Način rada Nacionalnog odbora za platni promet uređuje internim aktom Hrvatska narodna banka i objavljuje ga na svojim internetskim stranicama.«.

Članak 12.

U članku 82. stavku 1. riječi: »150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »20.000,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »375.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »50.000,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »940.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »125.000,00 eura«.

Članak 13.

U članku 100. stavku 1. točki 2. riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 7.«.

Članak 14.

U članku 120. stavku 3. riječi: »7.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »995.000,00 eura«.

Članak 15.

U članku 121. stavku 1. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6500,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »39.500,00 eura«.

Članak 16.

U članku 122. stavku 1. točki 2. riječi: »7.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »995.000,00 eura«.

Članak 17.

U članku 139. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Hrvatska narodna banka donosi rješenje o upisu podružnice ili zastupnika u registar iz članka 93. ovoga Zakona te o tome obavješćuje nadležno tijelo države članice domaćina i instituciju za platni promet u roku od tri mjeseca od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka s potpunim i točnim informacijama.«.

Članak 18.

U članku 148. stavku 5. riječi: »7.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1.000.000,00 eura«.

Članak 19.

U članku 155. ispred riječi: »Hrvatska narodna banka« oznaka stavka: »(1)« briše se.

Stavak 2. briše se.

Članak 20.

U članku 179. stavku 2. u uvodnoj rečenici riječi: »od 20.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 66.360,00 eura«.

U točki 88. riječi: »stavaka 6. ili 8.« zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«.

U stavku 3. u uvodnoj rečenici riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 10.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 33.180,00 eura«.

Članak 21.

U članku 180. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 20.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 10.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 33.180,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1000,00 do 25.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 3310,00 eura«.

Članak 22.

U članku 181. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 20.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

Članak 23.

U članku 182. stavku 2. u uvodnoj rečenici riječi: »od 20.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 33.180,00 eura«.

Točka 4. briše se.

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 4. i 5.

U stavku 3. riječi: »od 5000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 3980,00 eura«.

Članak 24.

U članku 183. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 20.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 66.360,00 eura«.

U točkama 9. i 10. riječi: »stavkom 6.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 7.«.

U stavku 2. riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 15.000,00 do 350.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 46.450,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 3500,00 do 35.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 460,00 do 4640,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 15.000,00 do 350.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 46.450,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 3500,00 do 35.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 460,00 do 4640,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 10.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 33.180,00 eura«.

Članak 25.

U članku 184. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 15.000,00 do 350.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 46.450,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 3500,00 do 35.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 460,00 do 4640,00 eura«.

Članak 26.

U članku 185. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 15.000,00 do 350.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 46.450,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 3500,00 do 35.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 460,00 do 4640,00 eura«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 33.180,00 eura registrirani pružatelj usluge informiranja o računu koji je trgovac pojedinac ili obrtnik registriran u Republici Hrvatskoj«.

Članak 27.

U članku 186. stavku 1. riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

Stavak 2. mijenja se i gasi:

»(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 6630,00 eura i registrirani pružatelj usluge informiranja o računu koji je trgovac pojedinac ili obrtnik registriran u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 28.

U članku 187. stavku 1. riječi: »od 20.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 5000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1320,00 eura«.

Članak 29.

U članku 188. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 20.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 30.

Hrvatska narodna banka osnovat će Nacionalni odbor za platni promet iz članka 11. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 31.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/83
Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.