Zakon o izmjenama Zakona o računovodstvu

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o računovodstvu

HRVATSKI SABOR

1686

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o računovodstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/84
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

U Zakonu o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.) u članku 3. stavku 1. točki 1. podtočki 15. točki 2. riječi: »5.000.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »663.614.042,07 eura«.

Članak 2.

U članku 5. stavci 2. do 4. mijenjaju se i glase:

»(2) Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta:

– ukupna aktiva 350.000,00 eura

– prihod 700.000,00 eura

– prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – deset radnika.

(3) Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta:

– ukupna aktiva 4.000.000,00 eura

– prihod 8.000.000,00 eura

– prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 50 radnika.

(4) Srednji poduzetnici su oni koji nisu ni mikro ni mali poduzetnici i ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta:

– ukupna aktiva 20.000.000,00 eura

– prihod 40.000.000,00 eura

– prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 250 radnika.«.

Članak 3.

U članku 6. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Male grupe poduzetnika su one koje na konsolidiranoj osnovi na datum bilance matičnog društva ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta:

– ukupna aktiva 4.000.000,00 eura

– prihod 8.000.000,00 eura

– prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 50 radnika.

(3) Srednje grupe poduzetnika su one koje nisu male grupe poduzetnika i koje na datum bilance matičnog društva na konsolidiranoj osnovi ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta:

– ukupna aktiva 20.000.000,00 eura

– prihod 40.000.000,00 eura

– prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 250 radnika.«.

Članak 4.

U članku 20. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako nisu obveznici revizije sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka, obvezi revizije podliježu i godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji dioničkih društava, komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji pojedinačni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze pokazatelje u barem dva od sljedeća tri uvjeta:

– iznos ukupne aktive 1.990.842,13 eura

– iznos prihoda 3.981.684,25 eura

– prosječan broj radnika tijekom poslovne godine iznosi najmanje 25.«.

Članak 5.

U članku 26. stavku 2. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 6.

U članku 27. stavku 3. riječi: »750.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »100.000,00 eura«.

Članak 7.

U članku 42. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura do 13.270,00 eura«.

U točki 30. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

U stavku 2. riječi: »5000,00 kuna do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 eura do 2650,00 eura«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

(1) Za potrebe razvrstavanja poduzetnika, razvrstavanja grupa poduzetnika, određivanja obveznika revizije i druge potrebe u 2023. godini koje se temelje na razvrstavanju, relevantni financijski podaci iz financijskih izvještaja za 2022. godinu preračunat će se iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22. ‒ ispravak).

(2) Poduzetnici i grupe poduzetnika koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske i čija poslovna godina počinje prije, a završava na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, ili nakon dana uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, za tu poslovnu godinu razvrstavaju se prema kriterijima iz Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.).

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/84

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.