Zakon o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju

HRVATSKI SABOR

1690

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/88
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o protuminskom djelovanju (»Narodne novine«, br. 110/15., 118/18. i 98/19.) u članku 123. stavku 1. riječi: »od najmanje 600.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »od najmanje 79.633,69 eura«, a riječi: »od najmanje 800.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »od najmanje 106.178,25 eura«.

Članak 2.

U članku 136. stavku 1. riječi: »od 10.000 do 100.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2000 do 10.000« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 50.000 kn do 100.000 kn« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 13.270,00 eura«, a riječi: »od 10.000 kn do 20.000 kn« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 100.000 kn do 150.000 kn« zamjenjuju se riječima: »od 13.270,00 do 19.900,00 eura«, a riječi: »od 20.000 do 40.000 kn« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 5300,00 eura«.

Članak 3.

U članku 137. stavku 1. riječi: »od 2000 do 10.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 4000 kn do 10.000 kn« zamjenjuju se riječima: »od 530,00 do 1320,00 eura«.

Članak 4.

U članku 140. riječi: »od 2000 do 10.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1320,00 eura«.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/88

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.