Zakon o izmjenama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana

HRVATSKI SABOR

1694

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/92

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA

Članak 1.

U Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana (»Narodne novine«, br. 94/18. i 42/20.) u članku 70. stavku 1. riječi: »od 5000,00 do 40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 5300,00 eura«.

Članak 2.

U članku 71. stavku 1. riječi: »od 3000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 1990,00 eura«.

Članak 3.

U članku 72. stavku 1. riječi: »od 1000,00 do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 660,00 eura«.

Članak 4.

U članku 73. stavku 1. riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 5000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

Članak 5.

U članku 74. stavku 1. riječi: »od 5000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 3980,00 eura«.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/92

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.