Zakon o izmjenama Zakona o strancima

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o strancima

HRVATSKI SABOR

1695

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o strancima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/93

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA

Članak 1.

U Zakonu o strancima (»Narodne novine«, br. 133/20) u članku 113. stavku 1. točki 1. riječi: »od 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 26.544,56 eura«.

U stavku 2. točki 1. riječi: »od 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 26.544,56 eura«.

U stavku 3. točki 1. riječi: »najmanje 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »najmanje 26.544,56 eura«.

Članak 2.

U članku 230. stavku 2. riječi: »u kunama« zamjenjuju se riječima: »u eurima«.

Članak 3.

U članku 232. stavcima 1. i 2. riječi: »u kunama« zamjenjuju se riječima: »u eurima«.

Članak 4.

U članku 234. stavku 1. podstavku 1. riječi: »do iznosa 3168,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do iznosa 420,47 eura«.

U podstavku 2. riječi: »iznad 3168,00 do 8568,00 kuna (sljedećih 5400,00 kuna)« zamjenjuju se riječima: »iznad 420,47 eura do 1137,17 eura (sljedećih 716,70 eura)«.

U podstavku 3. riječi: »iznad 8568,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »iznad 1137,17 eura«.

U stavku 2. podstavku 1. riječi: »do iznosa 4500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do iznosa 597,25 eura«.

U podstavku 2. riječi: »iznad 4500,00 do 13.500,00 kuna (sljedećih 9000,00 kuna)« zamjenjuju se riječima: »iznad 597,25 do 1791,76 eura (sljedećih 1194,51 eura)«.

U podstavku 3. riječi: »iznad 13.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »iznad 1791,76 eura«.

Članak 5.

U članku 240. stavku 3. riječi: »iznosu od 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »iznosu od 3981,68 eura«.

Članak 6.

U članku 247. stavku 1. riječi: »od 70.000,00 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 9290,00 do 19.900,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 20.000,00 do 70.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 9290,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 10.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 10.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 1990,00 eura«.

Članak 7.

U članku 248. stavku 1. riječi: »od 50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 10.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 1990,00 eura«.

Članak 8.

U članku 249. stavku 1. riječi: »od 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 23.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3050,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 23.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3050,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 23.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3050,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 23.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3050,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 23.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3050,00 eura«.

Članak 9.

U članku 250. stavku 1. riječi: »od 7000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 920,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 7000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 920,00 do 1320,00 eura«.

Članak 10.

U članku 251. stavku 1. riječi: »od 5000,00 do 7000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 920,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 500,00 do 3000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 do 390,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 500,00 do 3000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 do 390,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 500,00 do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 do 660,00 eura«.

Članak 11.

U članku 252. stavku 1. riječi: »od 5000,00 do 7000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 920,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 500,00 do 3000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 do 390,00 eura«.

U stavku 3. riječi: » od 300,00 do 2000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 do 260,00 eura«.

Članak 12.

U članku 253. stavku 1. riječi: »od 3000,00 do 7000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 920,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 500,00 do 7000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 do 920,00 eura«.

Članak 13.

U članku 254. riječi: »od 3000,00 do 7000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 920,00 eura«.

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/93

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.