Zakon o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite

HRVATSKI SABOR

1697

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/95

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Članak 1.

U Zakonu o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.) u članku 86. riječi: »od 10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 3980,00 eura«.

Članak 2.

U članku 87. riječi: »od 20.000,000 do 70.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 9290,00 eura«.

Članak 3.

U članku 88. stavku 1. riječi: »od 20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 2650,00 eura«.

Članak 4.

U članku 89. stavku 1. riječi: »od 20.000,00 do 70.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 9290,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 2650,00 eura«.

Članak 5.

U članku 90. riječi: »od 1000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 1320,00 eura«.

Članak 6.

U članku 91. riječi: »od 5000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/95

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.