Zakon o izmjeni Zakona o kritičnim infrastrukturama

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjeni Zakona o kritičnim infrastrukturama

HRVATSKI SABOR

1698

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KRITIČNIM INFRASTRUKTURAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o kritičnim infrastrukturama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/96

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O KRITIČNIM INFRASTRUKTURAMA

Članak 1.

U Zakonu o kritičnim infrastrukturama (»Narodne novine«, br. 56/13.) u članku 22. stavku 1. riječi: »od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 66.360,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/96

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.