Zakon o izmjenama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima

HRVATSKI SABOR

1700

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA I PLINOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/98

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA I PLINOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, br. 108/95. i 56/10.) iznad članka 23. naziv poglavlja mijenja se i glasi: »IX. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

U članku 23. stavku 1. riječi: »od 10.000 do 40.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 5300,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 3.000 do 10.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 1320,00 eura«.

Članak 2.

U članku 24. riječi: »od 3.000 do 10.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 1320,00 eura«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/98

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.