Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti novčarskih institucija

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti novčarskih institucija

HRVATSKI SABOR

1703

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti novčarskih institucija, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/101

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti novčarskih institucija (»Narodne novine«, br. 56/15. i 46/21.) u članku 7. točki 6. podtočki 6.1. riječi: »do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 3981,68 eura«.

U podtočki 6.2. riječi: »od 30.000,01 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »veće od 3981,68 do 19.908,42 eura«.

U podtočki 6.3. riječi: »od 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 19.908,42 eura«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 2. riječi: »od 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 19.908,42 eura«.

Članak 3.

U članku 30. stavku 2. riječi: »do 400.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 53.089,12 eura«, a riječi: »od 400.000,00 do 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 53.089,12 do 106.178,25 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 106.178,25 eura«.

Članak 4.

U članku 31. stavku 3. riječi: »od 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 106.178,25 eura«.

Članak 5.

U članku 32. stavku 2. riječi: »do 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 106.178,25 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 20.000,01 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »većem od 2654,46 do 19.908,42 eura«.

Članak 6.

U članku 33. stavku 1. riječi: »od 150.000,00 do 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 19.908,42 do 106.178,25 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 20.000,01 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »većem od 2654,46 do 19.908,42 eura«.

Članak 7.

U članku 42. stavku 1. riječi: »od 50.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 66.360,00 eura«.

U točki 17. riječi: »od 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 19.908,42 eura«.

U točki 34. riječi: »od 150.000,00 do 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 19.908,42 do 106.178,25 eura«.

U točki 35. riječi: »od 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 106.178,25 eura«.

U točki 36. riječi: »od 20.000,01 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »većem od 2654,46 do 19.908,42 eura«.

U točki 37. riječi: »od 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 19.908,42 eura«.

U točki 38. riječi: »od 150.000,00 do 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 19.908,42 do 106.178,25 eura«.

U točki 39. riječi: »od 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 106.178,25 eura«.

U točki 40. riječi: »od 20.000,01 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »većem od 2654,46 do 19.908,42 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 5000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 3980,00 eura.«.

Članak 8.

U članku 43. stavku 1. riječi: »od 5000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 1000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 250.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 33.180,00 do 66.360,00 eura«, a riječi: »od 20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 2000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 6630,00 eura«.

U točki 4. riječi: »od 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 106.178,25 eura«.

U točki 5. riječi: »do 400.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 53.089,12 eura«.

U točki 6. riječi: »od 400.000,00 do 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 53.089,12 do 106.178,25 eura«.

U točki 12. riječi: »od 150.000,00 do 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 19.908,42 do 106.178,25 eura«.

U točki 13. riječi: »od 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 106.178,25 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 1990,00 eura«.

Članak 9.

U članku 44. riječi: »od 1000,00 do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 660,00 eura«.

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/101

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.