Zakon o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

HRVATSKI SABOR

1707

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/105

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13., 39/15., 130/17., 118/18. i 21/22.) u članku 89. stavku 3. riječi: »od 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 eura«, a riječi: »od 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 eura«.

Članak 2.

U članku 92. stavku 1. riječi: »od 50.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 6630,00 eura«.

Članak 3.

U članku 92.a riječi: »od 6.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 790,00 do 1320,00 eura«.

Članak 4.

U članku 93. stavku 1. riječi: »od 45.000,00 do 80.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 5970,00 do 10.610,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 1990,00 eura«.

Članak 5.

U članku 94. stavku 1. riječi: »od 20.000,00 do 60.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 7960,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 8.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1060,00 eura«.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/105

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.