Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od požara

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od požara

HRVATSKI SABOR

1708

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od požara, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/106

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 92/10.) iznad članka 60. naziv poglavlja mijenja se i glasi: »XII. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

U članku 60. stavku 1. riječi: »od 15.000,00 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 19.900,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1990,00 eura«.

Članak 2.

U članku 61. stavku 1. riječi: »od 15.000,00 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 19.900,00 eura«, a riječi: »od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 15.000,00 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 19.900,00 eura.

U stavku 3. riječi: »od 2.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1990,00 eura«.

Članak 3.

U članku 62. stavku 1. riječi: »od 1.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 15.000,00 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 19.900,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 2.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 2.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1990,00 eura«.

Članak 4.

U članku 63. riječi: »od 2.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1990,00 eura«.

Članak 5.

U članku 64. stavku 1. riječi: »od 15.000,00 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 19.900,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 15.000,00 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 19.900,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 2.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1990,00 eura«.

Članak 6.

U članku 65. stavku 1. riječi: »od 2.000,00 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 19.900,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 15.000,00 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 19.900,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 2.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1990,00 eura«.

Članak 7.

U članku 66. stavku 1. riječi: »od 15.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 15.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 6630,00 eura«.

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/106

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.