Zakon o izmjenama Zakona o vatrogastvu

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o vatrogastvu

HRVATSKI SABOR

1710

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VATROGASTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o vatrogastvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/108
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O VATROGASTVU

Članak 1.

U Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 125/19.) u članku 118. stavku 1. riječi: »10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »2000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »260,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »2000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »260,00 do 1320,00 eura«.

Članak 2.

U članku 119. riječi: »5000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 2650,00 eura«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/108

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.