Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima

HRVATSKI SABOR

1712

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/110
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA
O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak. 1.

U Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19. i 34/22.) u članku 161. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 2.

U članku 162. riječi: »200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »25.000,00 eura«.

Članak 3.

U članku 163. stavku 2. riječi: »10,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1,00 eura«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nominalni iznosi dionica koji su veći od nominalnog iznosa iz stavka 2. ovoga članka moraju biti izraženi cijelim brojem.«.

Članak. 4.

U članku 254. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Najveći broj članova nadzornog odbora iznosi kod društva s temeljnim kapitalom:

– do 1.500.000,00 eura, 9 članova,

– preko 1.500.000,00 eura do 10.000.000,00 eura, 15 članova,

– preko 10.000.000,00 eura, 21 član.«.

Članak 5.

U članku 260. riječi: »8.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1.000.000,00 eura«.

Članak 6.

U članku 273.a stavku 2. riječi: »8.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1.000.000,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »4.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »500.000,00 eura«.

Članak 7.

U članku 298. stavku 5. riječi: »8.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1.000.000,00 eura«.

Članak 8.

U članku 363.a stavku 3. riječi: »4.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »500.000,00 eura«.

Članak 9.

U članku 365. stavku 2. riječi: »4.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »500.000,00 eura«.

Članak 10.

U članku 366.a stavku 2. točki 2. riječi: »1.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »100,00 eura«.

Članak 11.

U članku 371. stavku 3. riječi: »4.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »500.000,00 eura«.

Članak 12.

U članku 389. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Temeljni kapital društva i nominalni iznos poslovnog udjela moraju biti izraženi u eurima.«.

U stavku 2. riječi: »20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2500,00 eura«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 390. mijenja se i glasi: »Uplata preuzetih poslovnih udjela«.

U članku 390. stavku 1. riječi: »200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10,00 eura«, a riječ: »sto« zamjenjuje se riječju: »deset«.

Članak 14.

U članku 390.a stavku 3. riječi: »10,00 kuna«, zamjenjuje se riječima: »1,00 euro«, a riječi: »1,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1,00 euro«. U drugoj rečenici riječ: »kuna« zamjenjuje se riječju: »eura«.

Članak 15.

U članku 434. stavku 2. točki 3. riječi: »600.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »80.000,00 eura«.

Članak 16.

U članku 445. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Svakih 10,00 eura nominalnog iznosa poslovnog udjela daje pravo na jedan glas. U društvu iz članka 390.a ovoga Zakona svaki iznos od 1,00 eura nominalnog iznosa poslovnog udjela daje pravo na jedan glas dok se temeljni kapital društva ne poveća najmanje na iznos iz stavka 7. toga članka. Uprava društva dužna je u knjizi poslovnih udjela pri upisu svake promjene veličine udjela unijeti i broj glasova na koji on daje pravo u skupštini društva te o tome, ako on to zatraži, članu društva izdati potvrdu.«.

Članak 17.

U članku 630. stavku 2. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura«, a riječi: »7.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »920,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura«.

Članak 18.

U članku 631. stavku 2. riječi: »7.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »920,00 eura«, a riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »7.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »920,00 eura«, a riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura«.

Članak 19.

U članku 632. stavku 1. riječi: »3.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »390,00 eura«.

Članak 20.

Prilog 1., Prilog 2., Prilog 3., Prilog 4., Prilog 5. i Prilog 6. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19. i 34/22.) zamjenjuju se Prilogom 1., Prilogom 2., Prilogom 3., Prilogom 4., Prilogom 5. i Prilogom 6. koji se nalaze u prilogu ovoga Zakona i čine sastavni dio Zakona.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Odredbe članka 161. koji je izmijenjen člankom 1. ovoga Zakona, članka 162. koji je izmijenjen člankom 2. ovoga Zakona, članka 163. koji je izmijenjen člankom 3. ovoga Zakona, članka 389. koji je izmijenjen člankom 12. ovoga Zakona, članka 390. koji je izmijenjen člankom 13. ovoga Zakona, članka 390.a koji je izmijenjen člankom 14. ovoga Zakona i članka 445. koji je izmijenjen člankom 16. ovoga Zakona ne primjenjuju se na dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću upisana u sudskom registru prije dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ili za koja je prije tog dana registarskom sudu podnesena prijava za upis njihova osnivanja u taj registar.

(2) Dionička društva iz stavka 1. ovoga članka dužna su uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 161. koji je izmijenjen člankom 1. ovoga Zakona, članka 162. koji je izmijenjen člankom 2. ovoga Zakona i članka 163. koji je izmijenjen člankom 3. ovoga Zakona prilikom prve promjene tog kapitala, spajanja, podjele dionica ili zamjene dionica s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa, ali ne kasnije od godine dana od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Usklađenje mora obuhvatiti temeljni kapital i sve dionice društva. U postupku usklađenja dopušteno je zamijeniti dionice s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa i obrnuto.

(3) Društva s ograničenom odgovornošću iz stavka 1. ovoga članka dužna su uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine poslovne udjele s odredbama članka 389. koji je izmijenjen člankom 12. ovoga Zakona, članka 390. koji je izmijenjen člankom 13. ovoga Zakona, članka 390.a koji je izmijenjen člankom 14. ovoga Zakona i članka 445. koji je izmijenjen člankom 16. ovoga Zakona prilikom prve promjene tog kapitala odnosno spajanja ili podjele poslovnih udjela, ali ne kasnije od tri godine od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Usklađenje mora obuhvatiti temeljni kapital i sve poslovne udjele društva.

(4) Odluku o usklađenju iz stavaka 2. i 3. ovoga članka donosi glavna skupština odnosno skupština društva. Prilikom donošenja odluke ne mora biti ispunjen uvjet kvoruma čak ni ako se on inače zakonom ili u društvu zahtijeva za donošenje odluke na glavnoj skupštini odnosno skupštini društva. Odluka se donosi običnom većinom, pa i kada se odlučuje da se dionice s nominalnim iznosom zamijene za dionice bez tog iznosa i obrnuto. U donošenju odluke na glavnoj skupštini sudjeluju i imatelji povlaštenih dionica, čak i ako je određeno da one inače ne daju pravo glasa u glavnoj skupštini. Za valjanost odluke glavne skupštine ne traži se da se o tome donese i posebna odluka dioničara koji inače odlučuju na posebnoj skupštini ili odvojenim glasovanjem. Odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću mora biti u obliku javnobilježničke isprave.

(5) Pri preračunavanju postojećeg iznosa temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice odnosno poslovne udjele primijenit će se fiksni tečaj konverzije kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22. – ispravak). Ako dionica nije uplaćena u cijelosti odnosno ako poslovni udio nije uplaćen u cijelosti, obveza uplate preračunat će se uz primjenu istog tečaja i istih pravila o preračunavanju i zaokruživanju.

(6) Odlukom o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i dionica odnosno nominalnih iznosa poslovnih udjela koji se dobiju preračunavanjem i zaokruživanjem iz stavka 5. ovoga članka, dioničko društvo odnosno društvo s ograničenom odgovornošću povećat će ili smanjiti temeljni kapital u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se temeljni kapital i nominalni iznosi dionica odnosno poslovnih udjela uskladili s odredbama članka 161. koji je izmijenjen člankom 1. ovoga Zakona, članka 162. koji je izmijenjen člankom 2. ovoga Zakona i članka 163. koji je izmijenjen člankom 3. ovoga Zakona odnosno članka 389. koji je izmijenjen člankom 12. ovoga Zakona, članka 390. koji je izmijenjen člankom 13. ovoga Zakona, članka 390.a koji je izmijenjen člankom 14. ovoga Zakona i članka 445. koji je izmijenjen člankom 16. ovoga Zakona.

(7) Ako se pri usklađenju povećava temeljni kapital i nominalni iznosi dionica odnosno poslovnih udjela, za to se mogu koristiti zakonske rezerve, rezerve kapitala i statutarne rezerve odnosno rezerve predviđene društvenim ugovorom i kada nije predviđeno da se mogu koristiti u tu svrhu, ostale rezerve iz dobiti i zadržana dobit društva te neraspoređena dobit poslovne godine. Te se rezerve i zadržana dobit mogu koristiti pri usklađenju bez ikakvog ograničenja. Vlastite dionice i vlastiti poslovni udjeli sudjeluju u usklađenju i odgovarajućem povećanju temeljnog kapitala.

(8) Ako se pri usklađenju smanjuje temeljni kapital i nominalni iznosi dionica odnosno poslovnih udjela, iznos za koji je smanjen temeljni kapital može se iskoristiti za pokriće gubitka ili za unos u rezerve kapitala. Na smanjenje se ne primjenjuje ograničenje iz članka 349. stavka 2. odnosno članka 465.b Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19. i 34/22.). Iznos za koji je smanjen temeljni kapital ne smije se isplatiti dioničarima odnosno članovima društva niti se može koristiti za to da ih se oslobodi od uplate dionice odnosno poslovnog udjela. Dioničar odnosno član društva koji nije potpuno uplatio svoju dionicu odnosno poslovni udio, a zbog smanjenja nominalnog iznosa dionice odnosno poslovnog udjela bi se njegova obveza na uplatu ugasila ili umanjila, dužan je odgovarajući iznos za koji je obveza ugašena ili umanjena uplatiti društvu na ime uplate kao da je dionica odnosno poslovni udio izdan za veći iznos od dijela smanjenog temeljnog kapitala koji otpada na dionicu odnosno poslovni udio. Tako uplaćeni iznos evidentira se u rezervama kapitala.

(9) Provođenjem usklađenja nikome se ne smiju umanjiti njegova članska prava u društvu, osim ako se s time izričito ne suglasi prilikom donošenja odluke, odnosno u pisanoj izjavi danoj u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Umanjenjem članskih prava ne smatra se smanjenje nominalnog iznosa dionice odnosno poslovnog udjela ako se s time ne utječe na odnose između članova društva. Ako se pojedina prava iz dionica odnosno poslovnih udjela koji su djelomično uplaćeni određuju prema onome što je uplaćeno, ta prava pripadaju dioničarima odnosno članovima društva, dok ne uplate ono što im je preostalo, samo prema visini uplaćenog uvećano za postotak povećanja temeljnog kapitala koji otpada na nominalni iznos dionice odnosno poslovnih udjela.

(10) Za dionička društva koja ne postupe u skladu s odredbama stavka 2. ovog članka u propisanome roku smatra se da je prvog dana nakon isteka toga roka nastupio razlog za prestanak društva koji će registarski sud upisati u sudski registar po službenoj dužnosti.

(11) Za društva s ograničenom odgovornošću koja ne postupe u skladu s odredbama stavka 3. ovog članka u propisanome roku smatra se da je prvog dana nakon isteka toga roka nastupio razlog za prestanak društva koji će registarski sud upisati u sudski registar po službenoj dužnosti.

(12) Za primjenu odredaba Zakona, statuta i društvenog ugovora u kojima je određen iznos temeljnog kapitala kao mjerilo za ostvarenje nekog prava ili za postojanje obveze da društvo ima neki organ ili o kojemu ovisi sastav tog organa u društvima iz stavka 1. ovog članka, dok ne provedu usklađenje, mjerodavan je fiksni tečaj konverzije kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako je to propisano Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22. – ispravak).

(13) Dionička društva koja su u statutu odredila iznose prema odredbama članka 167. stavka 3., članka 222.a stavka 3. točke 1. i članka 269. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19. i 34/22.) dužna su, prilikom usklađenja temeljnog kapitala s odredbama ovog Zakona, u statutu iskazati i te iznose u eurima, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije kune u euro i zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako je to propisano Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22. – ispravak). To vrijedi i za sve druge novčane iznose koji su u statutu iskazani u kunama.

(14) Društva s ograničenom odgovornošću koja su u društvenim ugovorima odnosno izjavi o osnivanju odredila iznose rezervi predviđenih tim aktom dužna su prilikom usklađenja temeljnog kapitala s odredbama ovog Zakona u društvenom ugovoru odnosno izjavi o osnivanju iskazati i te iznose u eurima, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije kune u euro i zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako je to propisano Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22. – ispravak). To vrijedi i za sve druge novčane iznose koji su u društvenom ugovoru odnosno izjavi o osnivanju iskazani u kunama.

Članak 22.

(1) Visina uloga komanditora upisana u sudskom registru u kunama preračunava se na dan uvođenja eura u euro, zaokruženo na najbliži cent uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22. – ispravak). Preračunati iznos registarski sud upisat će u sudski registar po službenoj dužnosti.

(2) Članovi komanditnog društva dužni su u roku od godine dana od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj uskladiti društveni ugovor tako da se iznosi uloga komanditora zaokruže na cijele brojeve eura, te podnijeti odgovarajuću prijavu registarskom sudu radi upisa izmjene društvenog ugovora i upisa iznosa uloga komanditora.

(3) Svi drugi iznosi koji su u kunama iskazani u društvenom ugovoru komanditnog društva, kao i svi iznosi koji su u društvenom ugovoru javnog trgovačkog društva, tajnog društva i gospodarskog interesnog udruženja iskazani u kunama preračunat će se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako je to propisano Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22. – ispravak).

Članak 23.

Upis svih promjena koje se provode u sudskom registru radi usklađenja s odredbama ovoga Zakona u vezi s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj registarski sud provest će bez naknade.

Članak 24.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/110

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

PRILOG 1. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Zapisnik o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom

broj iz upisnika javnog bilježnika

U ................................. dana ...................... (slovima: ..............................)

U moj javnobilježnički ured pristupio/pristupila je ........................ te je dao/dala

Izjavu o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću.

1. Ja, ......................................, ovom Izjavom osnivam jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom ..............................

skraćena tvrtka: ......................................................................................

kojem je sjedište u ..................................................................................

2. Temeljni kapital društva je .............. euro/a (slovima: .................... euro/a).

Osnivač društva preuzima obvezu uplate poslovnog udjela u cijelosti u novcu prije upisa društva u sudski registar.

Osnivač stječe jedan poslovni udio nominalnog iznosa koji odgovara iznosu temeljnog kapitala društva.

3. Uprava ima jednog člana koji društvo zastupa samostalno i neograničeno.

4. Društvo se osniva na određeno vrijeme / neodređeno vrijeme.

5. Društvo snosi troškove osnivanja najviše do visine od 250,00 eura (slovima: dvjesto pedeset eura), ali ne više od iznosa temeljnog kapitala.

Osnivač društva izjavio je da ovime donosi i odluku kojom se utvrđuje predmet poslovanja, imenuje član uprave te određuje poslovna adresa društva:

1. Predmet poslovanja društva je:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. ...............................................................................................................

2. Za člana uprave društva imenuje se:

...................................................................................................................

3. Adresa društva u njegovu sjedištu je:

...................................................................................................................

4. Prijedlog osnovne djelatnosti društva za razvrstavanje poslovnog subjekta za potrebe Državnog zavoda za statistiku je:

...................................................................................................................

Član uprave izjavljuje:

»Izjavljujem da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2., a u vezi s člankom 394. stavkom 5. točkom 6. Zakona o trgovačkim društvima koje bi sprječavale moje imenovanje za direktora trgovačkog društva. Nisam kažnjen za kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja, niti za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara spomenutim kaznenim djelima iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Protiv mene u Republici Hrvatskoj nije na snazi nikakva međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom niti sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ili djelatnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva, niti je u kojoj drugoj državi na snazi bilo kakva mjera kojom mi je zabranjeno obavljanje dužnosti ili djelatnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva.

Izjavljujem da prihvaćam postavljanje za direktora ovog trgovačkog društva.

Izjavljujem da sam upoznat s obvezom da sudu prijavljujem sve promjene podataka koji se upisuju u sudski registar.«

Potpis direktora:

_____________________

Uvjerio sam se da je stranka sposobna i ovlaštena za davanje ove izjave, objasnio sam joj smisao i posljedice njezina davanja te se uvjerio u njezinu pravu i ozbiljnu volju. Potvrđujem, ujedno, da je ovaj javnobilježnički zapisnik pročitan stranki.

Otpravak ovog akta izdan je za osnivača, društvo i za trgovački sud.

Javnobilježnička pristojba utvrđena na temelju TB _. i ZJP u iznosu od __ eura.

Javnobilježnička nagrada utvrđena na temelju članka__. PPJT u iznosu od ___ eura + PDV.

Osnivač:Javni bilježnik:

__________________________________________________

Obrazac popunjava javni bilježnik u skladu s važećim propisima, ispuštajući nepotrebne podatke.

PRILOG 2. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Zapisnik o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s više članova
(najviše pet članova)

broj iz upisnika javnog bilježnika

U ................................. dana ...................... (slovima: ..............................)

U moj javnobilježnički ured pristupili su:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. ...............................................................................................................

4. ...............................................................................................................

5. ...............................................................................................................

te su sklopili

Društveni ugovor jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću koje ima do pet članova.

Ovim društvenim ugovorom osniva se jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom

1. ...............................................................................................................

skraćena tvrtka: .......................................................................................

kojem je sjedište u ...................................................................................

2. Temeljni kapital društva je ................................... euro/a (slovima: ....................................................................................................... euro/a).

3. Osnivači društva preuzimaju obvezu uplate poslovnih udjela kako slijedi:

1. ............................................ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ........................ eura (slovima: .......................... euro/a)

2. ............................................ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa .......................... eura (slovima: .......................... euro/a)

3. ............................................ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ........................ eura (slovima: .......................... euro/a)

4. ............................................ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ....................... eura (slovima: .......................... euro/a)

5. ............................................ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ........................ eura (slovima: .......................... euro/a).

Preuzeti poslovni udjeli uplaćuju se u cijelosti u novcu prije upisa društva u sudski registar.

4. Uprava ima jednog člana koji društvo zastupa samostalno i neograničeno.

5. Društvo se osniva na određeno vrijeme / neodređeno vrijeme.

6. Društvo snosi troškove osnivanja najviše do visine od 250,00 eura (slovima: dvjesto pedeset eura), ali ne više od iznosa temeljnog kapitala.

Osnivači društva izjavili su da ovime donose i odluku kojom se utvrđuje predmet poslovanja, imenuje član uprave te određuje poslovna adresa društva:

1. Predmet poslovanja društva je:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. ...............................................................................................................

2. Za člana uprave društva imenuje se:

...................................................................................................................

3. Adresa društva u njegovu sjedištu je:

..................................................................................................................

Član uprave daje izjavu:

»Izjavljujem da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2., a u vezi s člankom 394. stavkom 5. točkom 6. Zakona o trgovačkim društvima koje bi sprječavale moje imenovanje za direktora trgovačkog društva. Nisam kažnjen za kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja, niti za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara spomenutim kaznenim djelima iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Protiv mene u Republici Hrvatskoj nije na snazi nikakva međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom niti sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ili djelatnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva, niti je u kojoj drugoj državi na snazi bilo kakva mjera kojom mi je zabranjeno obavljanje dužnosti ili djelatnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva.

Izjavljujem da prihvaćam postavljanje za direktora ovog trgovačkog društva.

Izjavljujem da sam upoznat s obvezom da sudu prijavljujem sve promjene podataka koji se upisuju u sudski registar.«

Potpis direktora:

_________________

Uvjerio sam se da su stranke sposobne i ovlaštene za sklapanje ovog društvenog ugovora, objasnio sam im smisao i posljedice njegova sklapanja te sam se uvjerio u njihovu pravu i ozbiljnu volju. Potvrđujem, ujedno, da je ovaj javnobilježnički zapisnik pročitan strankama.

Otpravak ovog zapisnika izdan je za svakog osnivača, društvo i za trgovački sud.

Javnobilježnička pristojba utvrđena na temelju TB _. i ZJP u iznosu od __ eura.

Javnobilježnička nagrada utvrđena na temelju članka__. PPJT u iznosu od ___ eura + PDV.

Osnivač:Javni bilježnik:

__________________________________________________

Obrazac popunjava javni bilježnik u skladu s važećim propisima, ispuštajući nepotrebne podatke.

PRILOG 3. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Obrazac izjave o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom te pratećih odluka i izjava koje se koriste prilikom osnivanja toga društva na daljinu

Ja, _____________________, kao osnivač i jedini član Društva, ovom izjavom osnivam jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: Društvo) i usvajam temeljni ustrojbeni akt toga Društva u sadržaju koji slijedi:

(Napomena: upisati za fizičku osobu ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za pravnu osobu tvrtku, sjedište, matični broj subjekta i osobni identifikacijski broj)

IZJAVA O OSNIVANJU
JEDNOSTAVNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva je: __________________________________

(2) Skraćena tvrtka Društva je: ____________________________

(Napomena: putem elektroničke platforme može se predvidjeti da osnivač po svome izboru dade i obrazloženje odabrane tvrtke).

Članak 2.

Sjedište Društva je u __________________________________.

Članak 3.

(1) Temeljni kapital društva je ................................... euro/a (slovima: .................................................................................................. euro/a).

(2) Osnivač društva preuzima obvezu uplate poslovnog udjela u cijelosti u novcu prije upisa društva u sudski registar.

(3) Osnivač društva stječe jedan poslovni udio nominalnog iznosa koji odgovara iznosu temeljnog kapitala društva.

Članak 4.

Uprava ima jednog člana koji društvo zastupa samostalno i neograničeno.

Članak 5.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme / određeno vrijeme od ________ godina.

(Napomena: Osnivač mora izabrati jednu od ponuđenih opcija. Izabere li da se društvo osniva na određeno vrijeme, trajanje društva određuje se punim brojem godina).

Članak 6.

Društvo snosi troškove osnivanja najviše do visine od 250,00 eura (slovima: dvjesto pedeset eura), ali ne više od iznosa temeljnog kapitala.

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj osnivača:

Potpis:

____________________

ODLUKA O UTVRĐENJU PREDMETA POSLOVANJA, IMENOVANJU ČLANA UPRAVE TE ODREĐENJU POSLOVNE ADRESE

Točka 1.

Predmet poslovanja društva je:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. .............................................................................................................

Točka 2.

Za člana uprave društva imenuje se: ......................................................

Točka 3.

Adresa društva u njegovu sjedištu je: .....................................................

Točka 4.

Prijedlog osnovne djelatnosti društva za razvrstavanje poslovnog subjekta za potrebe Državnog zavoda za statistiku je: .................................................................................................................................................

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj osnivača:

Potpis:

____________________

IZJAVA ČLANA UPRAVE

Član uprave izjavljuje:

»Izjavljujem da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2., a u vezi s člankom 394. stavkom 5. točkom 6. Zakona o trgovačkim društvima koje bi sprječavale moje imenovanje za direktora trgovačkog društva. Nisam kažnjen za kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja, niti za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara spomenutim kaznenim djelima iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Protiv mene u Republici Hrvatskoj nije na snazi nikakva međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom niti sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ili djelatnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva, niti je u kojoj drugoj državi na snazi bilo kakva mjera kojom mi je zabranjeno obavljanje dužnosti ili djelatnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva.

Izjavljujem da prihvaćam postavljanje za direktora trgovačkog društva

.....................................................................

Izjavljujem da sam upoznat s obvezom da sudu prijavljujem sve promjene podataka koji se upisuju u sudski registar.

Potvrđujem potpunost i točnost svojih osobnih podataka te potvrđujem da sam suglasan da se moji osobni podaci mogu koristiti i obrađivati u postupku osnivanja na daljinu.«

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj člana uprave:

Potpis:_____________

PRILOG 4. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Obrazac društvenog ugovora jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s više članova (do pet) te pratećih odluka i izjava koje se koriste prilikom osnivanja toga društva na daljinu

1. _____________________________,

2. _____________________________,

3. _____________________________,

4. _____________________________,

5. _____________________________,

(Napomena: moguće je upisati najmanje dva, a najviše pet članova. Za fizičku osobu upisuju se ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za pravnu osobu tvrtka, sjedište, matični broj subjekta i osobni identifikacijski broj)

kao osnivači i članovi Društva, ovime izjavljujemo da osnivamo jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću i sklapamo ovaj

DRUŠTVENI UGOVOR
JEDNOSTAVNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva je: __________________________________

(2) Skraćena tvrtka Društva je: ____________________________

(Napomena: putem elektroničke platforme može se predvidjeti da osnivači po svome izboru daju i obrazloženje odabrane tvrtke).

Članak 2.

Sjedište Društva je u __________________________________.

Članak 3.

(1) Temeljni kapital društva je ......................... euro/a (slovima: ............................................................................................................. euro/a).

(2) Osnivači društva preuzimaju obvezu uplate poslovnih udjela kako slijedi:

1. ____________ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ____________ eura (slovima: __________________ euro/a)

2. ____________ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ____________ eura (slovima: __________________ euro/a)

3. ____________ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ____________ eura (slovima: __________________ euro/a)

4. ____________ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ____________ eura (slovima: ___________________ euro/a)

5. ____________ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ____________ eura (slovima: __________________ euro/a).

(3) Poslovni udjeli uplaćuju se u cijelosti u novcu prije upisa društva u sudski registar.

(Napomena: Najniži nominalni iznos poslovnog udjela je 1,00 euro, a temeljni kapital odgovara zbroju nominalnih iznosa svih poslovnih udjela)

Članak 4.

Uprava ima jednog člana koji društvo zastupa samostalno i neograničeno.

Članak 5.

Društvo se osniva na određeno vrijeme / neodređeno vrijeme.

(Napomena: Osnivači moraju izabrati jednu od ponuđenih opcija. Izabere li da se društvo osniva na određeno vrijeme, trajanje društva određuje se brojem godina).

Članak 6.

Društvo snosi troškove osnivanja najviše do visine od 250,00 eura (slovima dvjesto pedeset eura), ali ne više od iznosa temeljnog kapitala.

Mjesto: ____________________. Društveni ugovor sklopljen je na dan kada je sustav sudskog registra zabilježio da je posljednji od osnivača potvrdio prihvaćanje društvenog ugovora.

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj svakog osnivača:

Potpis:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

ODLUKA O UTVRĐENJU PREDMETA POSLOVANJA, IMENOVANJU ČLANA UPRAVE TE ODREĐENJU POSLOVNE ADRESE

Točka 1.

Predmet poslovanja društva je:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. ...............................................................................................................

Točka 2.

Za člana uprave društva imenuje se: .....................................................

Točka 3.

Adresa društva u njegovu sjedištu je: ....................................................

Točka 4.

Prijedlog osnovne djelatnosti društva za razvrstavanje poslovnog subjekta za potrebe Državnog zavoda za statistiku je: ...............................

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj svakog osnivača:

Potpis:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

IZJAVA ČLANA UPRAVE

Član uprave izjavljuje:

»Izjavljujem da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2., a u vezi s člankom 394. stavkom 5. točkom 6. Zakona o trgovačkim društvima koje bi sprječavale moje imenovanje za direktora trgovačkog društva. Nisam kažnjen za kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja, niti za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara spomenutim kaznenim djelima iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Protiv mene u Republici Hrvatskoj nije na snazi nikakva međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom niti sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ili djelatnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva, niti je u kojoj drugoj državi na snazi bilo kakva mjera kojom mi je zabranjeno obavljanje dužnosti ili djelatnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva.

Izjavljujem da prihvaćam postavljanje za direktora trgovačkog društva.

………………………

Izjavljujem da sam upoznat s obvezom da sudu prijavljujem sve promjene podataka koji se upisuju u sudski registar.

Potvrđujem potpunost i točnost svojih osobnih podataka te potvrđujem da sam suglasan da se moji osobni podaci mogu koristiti i obrađivati u postupku osnivanja na daljinu.«

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj člana uprave:

Potpis:

____________________

PRILOG 5. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Obrazac izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom te pratećih odluka i izjava koje se koriste prilikom osnivanja toga društva na daljinu

Ja, _____________________, kao osnivač i jedini član Društva, ovom izjavom osnivam društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: Društvo) i usvajam temeljni ustrojbeni akt toga Društva u sadržaju koji slijedi:

(Napomena: upisati za fizičku osobu ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za pravnu osobu tvrtku, sjedište, matični broj subjekta i osobni identifikacijski broj)

IZJAVA O OSNIVANJU
DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva je: __________________________________

(2) Skraćena tvrtka Društva je: ____________________________

(Napomena: putem elektroničke platforme može se predvidjeti da osnivač po svome izboru dodatno obrazloži odabranu tvrtku).

Članak 2.

Sjedište Društva je u __________________________________.

Članak 3.

(1) Temeljni kapital društva je .......................... euro/a (slovima: ................................................... euro/a).

(2) Osnivač društva preuzima obvezu uplate najmanje jedne četvrtine nominalnog iznosa poslovnog udjela u novcu prije upisa društva u sudski registar.

(3) Osnivač društva stječe jedan poslovni udio nominalnog iznosa koji odgovara iznosu temeljnog kapitala društva.

(Napomena: najniži iznos temeljnog kapitala je 2500,00 eura. Svaki veći iznos temeljnog kapitala mora biti višekratnik broja 10. Nominalni iznos preuzetog poslovnog udjela odgovara iznosu temeljnog kapitala).

Članak 4.

(1) Uprava ima jednog člana koji zastupa društvo samostalno i neograničeno.

(2) Člana uprave imenuju svojom odlukom članovi društva.

ILI (ako uprava ima više članova)

Članak 4.

(1) Uprava ima __________ člana /__________ članova.

(2) Članove i jednoga od njih kao predsjednika uprave imenuju svojom odlukom članovi društva.

(3) Članovi uprave zajednički poduzimaju radnje vođenja poslova društva. / Svaki član uprave ovlašten je pojedinačno poduzimati radnje vođenja poslova društva.

(4) Članovi uprave zastupaju društvo: svaki samostalno i neograničeno / dva člana zajedno / član uprave zajedno s prokuristom / skupno.

(Napomena: putem elektroničke platforme osnivaču se omogućuje izbor između opcije prema kojoj uprava ima samo jednog člana i opcije prema kojoj se uprava sastoji od više članova. U potonjem slučaju osnivač prilikom popunjavanja obrasca, birajući između ponuđenih opcija, određuje način vođenja poslova društva i način zastupanja društva.)

Članak 5.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme / određeno vrijeme od ________ godina.

(Napomena: Osnivač mora izabrati jednu od ponuđenih opcija. Izabere li da se društvo osniva na određeno vrijeme, trajanje društva određuje se punim brojem godina).

Članak 6.

Društvo snosi troškove osnivanja najviše do visine od 250,00 eura (slovima: dvjesto pedeset eura).

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj osnivača:

Potpis:

____________________

ODLUKA O UTVRĐENJU PREDMETA POSLOVANJA, IMENOVANJU ČLANA UPRAVE TE ODREĐENJU POSLOVNE ADRESE

Točka 1.

Predmet poslovanja društva je:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. ...............................................................................................................

Točka 2.

Za člana/članove uprave društva imenuje/imenuju se: ....................................................................................., a za predsjednika uprave (ako uprava ima više članova) imenuje se ......................................................

Točka 3.

Adresa društva u njegovu sjedištu je: .....................................................

Točka 4.

Prijedlog osnovne djelatnosti društva za razvrstavanje poslovnog subjekta za potrebe Državnog zavoda za statistiku je: .................................................................................................................................................

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj svakog osnivača:

Potpis:

____________________

IZJAVA ČLANA UPRAVE

Član uprave izjavljuje:

»Izjavljujem da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2., a u vezi s člankom 394. stavkom 5. točkom 6. Zakona o trgovačkim društvima koje bi sprječavale moje imenovanje za direktora trgovačkog društva. Nisam kažnjen za kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja, niti za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara spomenutim kaznenim djelima iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Protiv mene u Republici Hrvatskoj nije na snazi nikakva međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom niti sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ili djelatnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva, niti je u kojoj drugoj državi na snazi bilo kakva mjera kojom mi je zabranjeno obavljanje dužnosti ili djelatnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva.

Izjavljujem da prihvaćam postavljanje za direktora trgovačkog društva

.....................................................................................

Izjavljujem da sam upoznat s obvezom da sudu prijavljujem sve promjene podataka koji se upisuju u sudski registar.

Potvrđujem potpunost i točnost svojih osobnih podataka te potvrđujem da sam suglasan da se moji osobni podaci mogu koristiti i obrađivati u postupku osnivanja na daljinu.«

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj člana uprave:

Potpis:

____________________

PRILOG 6. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Obrazac društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću te pratećih odluka i izjava koje se koriste prilikom osnivanja toga društva na daljinu

1. _____________________________,

2. _____________________________,

3. _____________________________,

(Napomena: upisati za fizičku osobu ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za pravnu osobu tvrtku, sjedište, matični broj subjekta i osobni identifikacijski broj. U elektronički obrazac unose se podaci o najmanje dva osnivača – člana društva)

kao osnivači i članovi Društva, ovime izjavljujemo da osnivamo društvo s ograničenom odgovornošću i sklapamo ovaj

DRUŠTVENI UGOVOR DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva je: __________________________________

(2) Skraćena tvrtka Društva je: ___________________________

(Napomena: putem elektroničke platforme može se predvidjeti da osnivač po svome izboru dodatno obrazloži odabranu tvrtku).

Članak 2.

Sjedište Društva je u __________________________________.

Članak 3.

(1) Temeljni kapital društva je ........................ euro/a (slovima: ................................................................................euro/a).

(2) Osnivači društva preuzimaju poslovne udjele u društvu i s time preuzimaju obvezu odgovarajuće uplate kako slijedi:

1. ............................................ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa .............................. eura (slovima: .......................... euro/a)

2. ............................................ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ............................... eura (slovima: .......................... euro/a)

3. ............................................ preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa ............................. eura (slovima: .......................... euro/a).

(3) Za preuzete poslovne udjele uplaćuje se najmanje jedna četvrtina nominalnog iznosa poslovnog udjela u novcu prije upisa društva u sudski registar.

(Napomena: najniži iznos temeljnog kapitala je 2500,00 eura, a najniži nominalni iznos preuzetog poslovnog udjela je 10,00 eura, s tim da svaki veći iznos temeljnog kapitala i veći nominalni iznos preuzetog poslovnog udjela moraju biti višekratnik broja 10. Iznos temeljnog kapitala odgovara zbroju nominalnih iznosa svih poslovnih udjela).

Članak 4.

(1) Uprava ima jednog člana koji zastupa društvo samostalno i neograničeno.

(2) Člana uprave imenuju svojom odlukom članovi društva.

ILI (ako uprava ima više članova)

Članak 4.

(1) Uprava ima __________ člana /__________ članova.

(2) Članove i jednoga od njih kao predsjednika uprave imenuju svojom odlukom članovi društva.

(3) Članovi uprave zajednički poduzimaju radnje vođenja poslova društva. / Svaki član uprave ovlašten je pojedinačno poduzimati radnje vođenja poslova društva.

(4) Članovi uprave zastupaju društvo: svaki samostalno i neograničeno / dva člana zajedno / član uprave zajedno s prokuristom / skupno.

(Napomena: putem elektroničke platforme osnivačima se omogućuje izbor između opcije prema kojoj uprava ima samo jednog člana i opcije prema kojoj upravu čini više članova. U potonjem slučaju osnivači prilikom popunjavanja obrasca, birajući između ponuđenih opcija, određuju način vođenja poslova društva i način zastupanja društva.)

Članak 5.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme / određeno vrijeme od ________ godina.

(Napomena: Osnivač mora izabrati jednu od ponuđenih opcija. Izabere li da se društvo osniva na određeno vrijeme, trajanje društva određuje se punim brojem godina)

Članak 6.

Društvo snosi troškove osnivanja najviše do visine od 250,00 eura (slovima: dvjesto pedeset eura).

Mjesto: ____________________. Društveni ugovor sklopljen je na dan kada je sustav sudskog registra zabilježio da je posljednji od osnivača potvrdio prihvaćanje društvenog ugovora.

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj svakog osnivača:

Potpis:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

ODLUKA O UTVRĐENJU PREDMETA POSLOVANJA, IMENOVANJU ČLANA UPRAVE TE ODREĐENJU POSLOVNE ADRESE

Točka 1.

Predmet poslovanja društva je:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. ...............................................................................................................

Točka 2.

Za člana/članove uprave društva imenuje/imenuju se: ..........................................................................................................................................,

a za predsjednika uprave (ako uprava ima više članova) imenuje se

...................................................................................................................

Točka 3.

Adresa društva u njegovu sjedištu je: ....................................................

Točka 4.

Prijedlog osnovne djelatnosti društva za razvrstavanje poslovnog subjekta za potrebe Državnog zavoda za statistiku je: .................................................................................................................................................

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj svakog osnivača:

Potpis:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

IZJAVA ČLANA UPRAVE

Član uprave izjavljuje:

»Izjavljujem da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2., a u vezi s člankom 394. stavkom 5. točkom 6. Zakona o trgovačkim društvima koje bi sprječavale moje imenovanje za direktora trgovačkog društva. Nisam kažnjen za kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja, niti za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara spomenutim kaznenim djelima iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Protiv mene u Republici Hrvatskoj nije na snazi nikakva međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom niti sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ili djelatnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva, niti je u kojoj drugoj državi na snazi bilo kakva mjera kojom mi je zabranjeno obavljanje dužnosti ili djelatnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva.

Izjavljujem da prihvaćam postavljanje za direktora trgovačkog društva

.....................................................................................

Izjavljujem da sam upoznat s obvezom da sudu prijavljujem sve promjene podataka koji se upisuju u sudski registar.

Potvrđujem potpunost i točnost svojih osobnih podataka te potvrđujem da sam suglasan da se moji osobni podaci mogu koristiti i obrađivati u postupku osnivanja na daljinu.«

Mjesto i datum: ____________________

Ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj člana uprave:

Potpis:

________________