Zakon o izmjenama Zakona o parničnom postupku

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o parničnom postupku

HRVATSKI SABOR

1713

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o parničnom postupku, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/111

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Članak 1.

U Zakonu o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/08. – ispravak., 57/11., 148/11. – pročišćeni tekst, 25/13., 89/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/19. i 80/22.) u članku 10. stavku 2. riječi: »500,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »60,00 do 1320,00 eura«, a riječi: »2.500,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »330,00 do 6630,00 eura«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 3. riječi: »100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 eura«, a riječi: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 eura«.

Članak 3.

U članku 40. stavku 5. riječi: »50.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura«.

Članak 4.

U članku 91. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura«.

Članak 5.

U članku 95. stavku 3. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura«.

Članak 6.

U članku 110. stavku 1. riječi: »500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »60,00 do 660,00 eura«, a riječi: »2.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »260,00 do 2650,00 eura«.

Članak 7.

U članku 221.b stavcima 2. i 4. riječi: »10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura«.

Članak 8.

U članku 248. stavcima 1. i 2. riječi: »500,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »60,00 do 1320,00 eura«.

Članak 9.

U članku 255. stavku 1. riječi: »500,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »60,00 do 1320,00 eura«.

Članak 10.

U članku 318. stavku 1. riječi: »500,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »60,00 do 1320,00 eura«.

Članak 11.

U članku 447. stavku 1. riječi: »5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 eura«.

Članak 12.

U članku 458. stavku 1. riječi: »10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura«.

Članak 13.

U članku 460. riječi: »10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura«.

Članak 14.

U članku 464. stavcima 1. i 2. riječi: »10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura«.

Članak 15.

U članku 495.a riječi: »100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 eura«.

Članak 16.

U članku 502. stavku 1. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura«.

Članak 17.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/111

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.