Zakon o izmjenama Kaznenog zakona

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Kaznenog zakona

HRVATSKI SABOR

1714

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA KAZNENOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama Kaznenog zakona, koji je Hrvat­ski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/112

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA KAZNENOG ZAKONA

Članak 1.

U Kaznenom zakonu (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.) u članku 42. stavku 4. riječi: »dvadeset kuna« zamjenjuju se riječima: »2,65 eura«, a riječi: »deset tisuća kuna« zamjenjuju se riječima: »1327,23 eura«.

Članak 2.

U članku 87. stavak 27. mijenja se i glasi:

»(27) Vrijednost imovine, imovinske štete, imovinske koristi, porezne obveze i državne potpore je velikih razmjera ako prelazi 79.633,69 eura. Razaranja prouzročena kaznenim djelima su velika ako prelaze 79.633,69 eura.«.

U stavku 28. riječi: »200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.544,56 eura«.

Stavak 29. mijenja se i glasi:

»(29) Vrijednost stvari, imovinskog prava i imovinske koristi je velika ako prelazi 7963,37 eura. Vrijednost imovinske koristi i štete je znatna ako prelazi 7963,37 eura.«.

U stavku 30. riječi: »1000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »132,72 eura«.

Članak 3.

U članku 256. stavku 1. riječi: »dvadeset tisuća kuna« zamjenjuju se riječima: »2654,46 eura«.

U stavku 2. riječi: »dvadeset tisuća kuna« zamjenjuju se riječima: »2654,46 eura«.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/112

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.