Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

HRVATSKI SABOR

1717

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/115

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI
OD NASILJA U OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, br. 70/17., 126/19. i 84/21.) u članku 22. stavku 1. riječi: »2000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »260,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »6000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »790,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »7000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »920,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »8000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1060,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »12.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1590,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »17.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2250,00 eura«.

Članak 2.

U članku 23. riječi: »3000,00 kuna do 10.000,00 kuna.« zamjenjuju se riječima: »390,00 eura do 1320,00 eura.«.

Članak 3.

U članku 24. riječi: »3000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »390,00 eura«.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvat­skoj.

Klasa: 022-02/22-01/115

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.