Zakon o izmjenama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

HRVATSKI SABOR

1718

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/116

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA

Članak 1.

U Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (»Narodne novine«, br. 151/03., 110/07., 45/11. i 143/12.) u članku 10. stavku 1. riječi: »5.000,00 do 8.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 1.061.780,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »15.000,00 do 10.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1990,00 do 1.327.220,00 eura«.

U stavku 3. riječi : »30.000,00 do 12.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3980,00 do 1.592.670,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »50.000,00 do 15.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 1.990.840,00 eura«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 2. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6636,14 eura«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvat­skoj.

Klasa: 022-02/22-01/116

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.