Zakon o izmjenama Zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni

HRVATSKI SABOR

1719

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPUĆIVANJU RADNIKA U REPUBLIKU HRVATSKU I PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/117

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O UPUĆIVANJU RADNIKA U REPUBLIKU HRVATSKU I PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI

Članak 1.

U Zakonu o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni (»Narodne novine«, br. 128/20.) u članku 38. stavku 6. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 2.

U članku 40. stavku 2. točki 3. riječi: »od kunske protuvrijednosti iznosa« brišu se.

Članak 3.

U članku 46. stavku 1. riječi: »31.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »4110,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 2650,00 eura«.

Članak 4.

U članku 47. stavku 1. riječi: »31.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »4110,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 2650,00 eura«.

Članak 5.

U članku 48. stavku 1. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »5000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »5000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 1320,00 eura«.

Članak 6.

U članku 49. stavku 1. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »5000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »5000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 1320,00 eura«.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/117

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.