Zakon o izmjeni Zakona o audiovizualnim djelatnostima

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjeni Zakona o audiovizualnim djelatnostima

HRVATSKI SABOR

1725

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o audiovizualnim djelatnostima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/123

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA

Članak 1.

U Zakonu o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, br. 61/18.) u članku 42. stavku 1. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 3000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 100,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 10,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130 do 6630,00 eura«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/123

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.