Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004

HRVATSKI SABOR

1732

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 181/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. VELJAČE 2011. O PRAVIMA PUTNIKA U PRIJEVOZU AUTOBUSIMA I IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 2006/2004

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/130

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 181/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. VELJAČE 2011. O PRAVIMA PUTNIKA U PRIJEVOZU AUTOBUSIMA I IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 2006/2004

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (»Narodne novine«, br. 127/13.) u članku 7. stavku 1. riječi: »od 5000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1320,00 eura«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. riječi: »od 5000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2000,00 do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 660,00 eura«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. riječi: »od 5000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1980,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2000,00 do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 660,00 eura«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. riječi: »od 5000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1980,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2000,00 do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 660,00 eura«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/130

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.