Zakon o izmjenama Zakona o željeznici

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o željeznici

HRVATSKI SABOR

1733

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o željeznici, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/131

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI

Članak 1.

U Zakonu o željeznici (»Narodne novine«, br. 32/19. i 20/21.) u članku 18. stavku 3. riječi: »0,20 kuna« zamjenjuju se riječima: »0,03 eura«.

Članak 2.

U članku 80. stavku 1. riječi: »od 50.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 33.180,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 25.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3310,00 do 6630,00 eura«.

Članak 3.

U članku 81. stavku 1. riječi: »od 25.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3310,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 5300,00 eura«.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/131

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.