Zakon o izmjenama Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu

HRVATSKI SABOR

1734

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOVORIMA O PRIJEVOZU U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/132

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O UGOVORIMA O PRIJEVOZU U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 87/96.) u članku 25. riječi: »4.200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »550,00 eura«.

Članak 2.

U članku 64. stavku 3. riječi: »od 2,00 kune« zamjenjuju se riječima: »od 0,3 eura«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/132

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.