Zakon o izmjenama Zakona o cestama

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o cestama

HRVATSKI SABOR

1736

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o cestama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/134

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.) u članku 91. stavku 2. podstavku 1. riječi: »0,20 kuna« zamjenjuju se riječima: »0,03 eura«.

U podstavku 2. riječi: »0,80 kuna« zamjenjuju se riječima: »0,11 eura«.

Članak 2.

U članku 113. stavku 1. riječi: »od 30.000,00 do 75.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3980,00 do 9950,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2.000,00 do 8.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1060,00 eura«.

Članak 3.

U članku 114. stavku 1. riječi: »od 10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2.000,00 do 8.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1060,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 3980,00 eura«.

Članak 4.

U članku 115. stavku 1. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2.000 do 10.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 2.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1320,00 eura«.

Članak 5.

U članku 115.a stavku 1. riječi: »od 100.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 13.270,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 50.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 33.180,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 2650,00 eura«.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/134

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.