Zakon o izmjeni Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjeni Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

1737

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/135

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 66/19.) članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

– obavlja gospodarsku ili drugu djelatnost u zonama zaštite oko meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih ili fenoloških motriteljskih postaja državne mreže bez prethodne suglasnosti Državnog zavoda, a što je protivno članku 8. stavku 7. ovoga Zakona

– objavi rane najave i upozorenja na opasne meteorološke i hidrološke pojave i nepogode koja nisu prenesena u izvornom obliku i ne sadržavaju informaciju o izvoru podataka, a što je protivno članku 18. stavku 4. ovoga Zakona

– objavljuje ili koristi meteorološke, hidrološke i njima srodne podatke, produkte i informacije koje posjeduje Državni zavod bez navođenja izvora podataka, a što je protivno članku 19. stavku 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 130,00 do 1320,00 eura.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom od 130,00 do 660,00 eura.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/135

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.