Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu

HRVATSKI SABOR

1738

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/136

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU

Članak 1.

U Zakonu o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 74/14. i 111/18.) u članku 52. stavku 3. riječi: »od 1000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 1320,00 eura«, a riječi: »od 2000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 6630,00 eura«.

Članak 2.

U članku 65. stavku 1. riječi: »od 1000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 1320,00 eura«, a riječi: »od 2000,00 do 50.000,00« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 1000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 1320,00 eura«.

Članak 3.

U članku 66. stavku 1. riječi: »od 10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 3980,00 eura«, a riječi: »od 50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 3980,00 eura«.

Članak 4.

U članku 67. stavku 1. riječi: »od 30.000,00 do 70.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3980,00 do 9290,00 eura«, a riječi: »od 100.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 13.270,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 30.000,00 do 70.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3980,00 do 9290,00 eura«.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/136

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.