Zakon o izmjenama Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina

HRVATSKI SABOR

1739

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NADZORU PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/137

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O NADZORU PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

Članak 1.

U Zakonu o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 36/15.) u članku 38. stavku 1. riječi: »od 1000,00 kuna do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 660,00 eura«, a riječi: »od 2000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 1000,00 kuna do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 660,00 eura«.

Članak 2.

U članku 39. stavku 1. riječi: »od 5000,00 kuna do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1320,00 eura«, a riječi: »od 10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5000,00 kuna do 10.000,00« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 5000,00 kuna do 8000,00« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1060,00 eura«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/137

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.