Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

HRVATSKI SABOR

1740

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/138

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022,

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Članak 1.

U Zakonu o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 120/16.) u članku 12. stavku 1. točki 1. podtočki a) riječi: »200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 eura«.

U podtočki b) riječi: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 eura«.

U točki 2. podtočki a) riječi: »950.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »126.080,00 eura«.

U podtočki b) riječi: »4.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »530.880,00 eura«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Naručitelji nisu obvezni primjenjivati ovaj Zakon na nabavu robe, radova ili usluga u svrhu saniranja posljedica prirodnih nepogoda, velikih nesreća i katastrofa i obnove nakon njih ako je to uređeno posebnim propisima, a do vrijednosti pragova iz članka 13. ovoga Zakona.«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. iza riječi: »ugovora« zarez i riječi: »izraženih u odgovarajuće vrijednosti u kunama sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije (europski prag)« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »2009/81/EZ« zarez i riječi: »izraženih u odgovarajuće vrijednosti u kunama sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije (europski prag)« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučaju nabave robe iz Priloga III.B ovoga Zakona od strane javnog naručitelja koji djeluje u području obrane i sigurnosti, nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka vrijednosti ili veća od vrijednosti europskih pragova iz članka 4. stavka 1. točke (b) Direktive 2014/24/EU, dok u slučaju nabave proizvoda koji nisu na tom popisu od strane javnih naručitelja iz Priloga I. ovoga Zakona koji djeluje u području obrane i sigurnosti, nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka vrijednosti ili veća od vrijednosti europskih pragova iz članka 4. stavka 1. točke (c) Direktive 2014/24/EU.«.

Članak 3.

U članku 23. stavku 3. točki 1. iza riječi: »milijun eura« zarez i riječi: »izraženih u odgovarajuće vrijednosti u kunama sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije« brišu se.

Članak 4.

U članku 28. stavku 5. riječi: »20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 eura«.

Članak 5.

U članku 280. stavku 3. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 6.

U članku 306. stavku 1. broj: »15« zamjenjuje se brojem: »10«.

Članak 7.

U članku 312. stavku 1. broj: »30« zamjenjuje se brojem: »90«.

Članak 8.

U članku 317. stavku 1. točki 3. broj: »30« zamjenjuje se brojem: »50«.

Članak 9.

U članku 318. točki 2. iza riječi: »kriterije za« dodaje se riječ: »kvalitativni«.

Članak 10.

U članku 333. stavku 4. točkama 1. i 2. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti na dan sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke« brišu se.

Članak 11.

Članak 405. mijenja se i glasi:

»(1) Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

(2) Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba).

(3) Žalba koja nije dostavljena sukladno stavku 2. ovoga članka odbacit će se.

(4) Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.

(5) Ako Državna komisija utvrdi da obavijest o zaprimljenoj žalbi nije poslana strankama žalbenog postupka sukladno stavku 4. ovoga članka, bez odgode će obavijestiti stranke žalbenog postupka o izjavljenoj žalbi.

(6) EOJN RH se smatra poslužiteljem za potrebe sustava e-Žalba.

(7) Smatra se da je dostava Državnoj komisiji odnosno stranki žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

(8) Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana.

(9) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na druge podneske stranaka tijekom žalbenog postupka te zaključke Državne komisije.

(10) Ako tijekom roka za žalbu sustav e-Žalba na poslužitelju EOJN RH postane nedostupan, rok za žalbu iz članaka 406. do 414. ovoga Zakona produžuje se za onoliko dana koliko je sustav e-Žalba bio nedostupan.

(11) Ako je sustav e-Žalba bio nedostupan samo zadnjeg dana roka za žalbu, rok za žalbu produžuje se do isteka prvog sljedećeg radnog dana.

(12) Čelnik tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave pravilnikom će detaljnije razraditi određena pitanja vezana uz oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava, postupanje u žalbenim postupcima u slučaju nedostupnosti EOJN RH te druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom.«.

Članak 12.

U članku 416. stavku 1. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

Točka 4. briše se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 3.

Članak 13.

Naslov iznad članka 418. mijenja se i glasi: »Očitovanje na žalbu odabranog ponuditelja i natjecatelja«.

Članak 418. mijenja se i glasi:

»Odabrani ponuditelj i natjecatelj, ako postoji u fazi u kojoj je izjavljena žalba, može dostaviti svoje očitovanje na žalbu Državnoj komisiji, u roku od pet dana od dana dostave obavijesti o zaprimljenoj žalbi.«.

Članak 14.

U članku 419. stavku 3. iza riječi: »dopuštena« dodaju se riječi: »te ne zaustavlja postupak javne nabave, a u slučaju izjavljene žalbe naručitelj smije nastaviti postupak javne nabave, ali ne smije donijeti odluku o odabiru ili odluku o poništenju prije dostave odluke Državne komisije«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je žalba na dokumentaciju o nabavi, ili na njezinu izmjenu, izjavljena nakon isteka roka za žalbu sukladno člancima 406., 407. i 409. ovoga Zakona, naručitelj smije nastaviti postupak javne nabave, ali ne smije donijeti odluku o odabiru ili odluku o poništenju prije dostave odluke Državne komisije.

(8) U slučaju iz stavaka 3. i 7. ovoga članka, ako je naručitelj nastavio postupak nabave te Državna komisija usvoji žalbu, Državna komisija će poništiti postupak javne nabave.«.

Članak 15.

U članku 421. stavku 1. iza riječi: »sadržava« dodaju se riječi: »podatke iz članka 420. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona ili«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako je žalba nerazumljiva ili ne sadržava sve podatke i dokaze iz članka 420. stavka l . točaka 1. do 6., 8., 9. i 11. ovoga Zakona, a Državna komisija po žalbi bez tih podataka ne može postupati, Državna komisija će u primjerenom roku od dana primitka žalbe na to upozoriti žalitelja i odrediti rok koji ne smije biti duži od pet dana u kojem je žalitelj dužan otkloniti nedostatke, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini.«.

Članak 16.

U članku 422. stavku 1. iza riječi: »sudjelovanja,« dodaju se riječi: »osim u slučaju iz članka 160. ovoga Zakona,«.

Članak 17.

U članku 427. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Poziv na usmenu raspravu strankama žalbenog postupka, svjedoku, vještaku i drugim osobama koje se pozivaju na usmenu raspravu dostavlja se u pisanom obliku, najmanje pet dana prije dana održavanja usmene rasprave.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 18.

Naslov iznad članka 430. mijenja se i glasi: »Naknada za pokretanje žalbenog postupka«.

Članak 430. mijenja se i glasi:

»(1) Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:

1. 10.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do 2.000.000,00 kuna

2. 0,5% procijenjene vrijednosti nabave za procijenjenu vrijednost nabave od 2.000.000,01 kuna do 100.000.000,00 kuna

3. 500.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave veću od 100.000.000,00 kuna.

(2) Ako procijenjena vrijednost nabave nije poznata u trenutku izjavljivanja žalbe Državnoj komisiji, naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se u iznosu od 10.000,00 kuna.

(3) Ako se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za jednu ili više grupa predmeta nabave, naknada iznosi jednu petinu iznosa iz stavka 1. ovoga članka za svaku grupu predmeta nabave, ali ukupno ne više od iznosa navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(4) Ako se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za sve grupe predmeta nabave, naknada se plaća prema ukupnoj procijenjenoj vrijednosti svih grupa predmeta nabave.

(5) Državna komisija provjerava izvršenje uplate naknade za pokretanje žalbenog postupka na računu državnog proračuna Republike Hrvatske.

(6) Naknada za pokretanje žalbenog postupka uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

(7) Tijela iz članka 401. stavka 2. ovoga Zakona oslobođena su plaćanja naknade za pokretanje žalbenog postupka.

(8) Žalitelj je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

(9) Ako je žalitelj uplatio naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu višem od propisanog ovim člankom, ima pravo na povrat preplaćenog iznosa iz državnog proračuna Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za financije.«.

Članak 19.

Iza članka 430. dodaju se naslov iznad članka i članak 430.a koji glase:

»Naknada za pokretanje žalbenog postupka

Članak 430.a

(1) Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:

1. 1320,00 eura za procijenjenu vrijednost nabave do 265.440,00 eura

2. 0,5% procijenjene vrijednosti nabave za procijenjenu vrijednost nabave od 265.440,01 eura do 13.272.000,00 eura

3. 66.360,00 eura za procijenjenu vrijednost nabave veću od 13.272.000,00 eura.

(2) Ako procijenjena vrijednost nabave nije poznata u trenutku izjavljivanja žalbe Državnoj komisiji, naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se u iznosu od 1320,00 eura.

(3) Ako se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za jednu ili više grupa predmeta nabave, naknada iznosi jednu petinu iznosa iz stavka 1. ovoga članka za svaku grupu predmeta nabave, ali ukupno ne više od iznosa navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(4) Ako se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za sve grupe predmeta nabave, naknada se plaća prema ukupnoj procijenjenoj vrijednosti svih grupa predmeta nabave.

(5) Državna komisija provjerava izvršenje uplate naknade za pokretanje žalbenog postupka na računu državnog proračuna Republike Hrvatske.

(6) Naknada za pokretanje žalbenog postupka uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

(7) Tijela iz članka 401. stavka 2. ovoga Zakona oslobođena su plaćanja naknade za pokretanje žalbenog postupka.

(8) Žalitelj je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

(9) Ako je žalitelj uplatio naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu višem od propisanog ovim člankom, ima pravo na povrat preplaćenog iznosa iz državnog proračuna Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za financije.«.

Članak 20.

U članku 443. stavku 1. riječi: »50.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »5000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 2650,00 eura«.

Članak 21.

Iza naziva Priloga I. dodaju se riječi: »Hrvatski sabor«.

Riječi: »središnji državni uredi« i »uredi državne uprave u županijama« brišu se.

Članak 22.

U cijelom tekstu Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 120/16.) riječi: »središnje tijelo državne uprave« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave« u odgovarajućem padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Čelnik tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladit će Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 101/17.) s odredbama ovoga Zakona.

Članak 24.

(1) Postupci javne nabave koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 120/16.) koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja postupka nabave.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, članci 11., 14. i 15. ovoga Zakona primjenjuju se na sve žalbene postupke pokrenute nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

Na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj prestaje važiti članak 18. ovoga Zakona.

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 12. stavka 1. točke 1. podtočaka a) i b) i točke 2. podtočaka a) i b) koje su izmijenjene člankom 1. ovoga Zakona te članaka 2. do 5., 10., 19. i 20. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/61

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.


Zdenka Pogarčić
studeni 2022.