Pravilnik o priznavanju ribarskih zadruga

NN 115/2022 (5.10.2022.), Pravilnik o priznavanju ribarskih zadruga

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1767

Na temelju članka 56. stavka 2. i članka 56.a stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17 i 14/19) i u skladu člankom 59. Zakona o zadrugama (»Narodne novine«, broj 34/11, 125/13, 76/14, 114/18 i 98/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRIZNAVANJU RIBARSKIH ZADRUGA

I. UVODNE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrazaca za priznavanje i djelovanje ribarskih zadruga.

(2) Ovaj Pravilnik ne dovodi u pitanje provođenje zakonodavstva koje se primjenjuje na zadruge.

II. RIBARSKA ZADRUGA

Članak 2.

(1) Ribarska zadruga je zadruga osnovana sukladno propisima koji uređuju zadruge i priznata od strane Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kao ribarska.

(2) Ribarska zadruga u sudskom registru mora imati upisanu djelatnost ribarstvo.

Uvjeti priznavanja

Članak 3.

(1) Ribarska zadruga u smislu ovoga Pravilnika je zadruga koja zadovoljava sljedeće uvjete:

1. da je registrirana kao zadruga sukladno Zakonu o zadrugama i upisana u odgovarajući sudski registar,

2. da ima najmanje 7 članova koji su ovlaštenici povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ili povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama ili najmanje 3 člana koji su nositelji dozvole za akvakulturu izdanih sukladno posebnim propisima,

3. da su članovi ribarske zadruge članovi isključivo jedne ribarske zadruge,

4. da je registrirana kao prvi kupac sukladno propisu koji uređuje prvu prodaju u slučaju ribarskih zadruga čiji su članovi ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru.

(2) Ribarske zadruge moraju doprinijeti ekološki održivom iskorištavanju i zaštiti živih morskih bioloških resursa i ekosustava, jačati konkurentnost proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, poboljšati transparentnost tržišta pružanjem točnih i preciznih informacija potrošačima i osiguravanjem sljedivosti proizvoda, osigurati stabilnost tržišta planiranjem proizvodnje i opskrbe potrošača kvalitetnim i zdravim namirnicama, poboljšati vještine, uvjete rada i sigurnost na radu u sektoru ribarstva i akvakulture, poticati inovacije u cilju razvoja plave ekonomije te poticati nacionalnu i međunarodnu suradnju u okviru svog djelovanja.

Zahtjev za priznavanje ribarske zadruge

Članak 4.

(1) Zadruga podnosi Zahtjev za priznavanjem ribarske zadruge (u daljnjem tekstu: Zahtjev) uz sljedeću priloženu dokumentaciju:

1. Popis članova zadruge sa CFR brojevima ribarskih plovila, nazivom/registracijskom oznakom plovila te serijskim brojem povlastice za gospodarski ribolov na moru ili registracijskom oznakom plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama ili rednim brojem upisa u registar dozvola za akvakulturu uz OIB broj pravne osobe ili OIB broj vlasnika obrta koji je član zadruge, ovisno što je primjenjivo;

2. Potpisana i ovjerena Izjava osobe ovlaštene za zastupanje ribarske zadruge.

(2) Podaci iz točaka 1. i 2. stavka 1. ovog članka dostavljaju se na obrascu Zahtjeva za priznavanje iz Priloga koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) U slučaju nastalih promjena nakon priznavanja u odnosu na podnesenu dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, ribarska zadruga je o tome dužna obavijestiti Ministarstvo u roku od 30 dana od nastalih promjena.

Rješavanje Zahtjeva

Članak 5.

(1) Zahtjev se dostavlja Ministarstvu koje vrši administrativnu provjeru Zahtjeva i dostavljene dokumentacije te uvid u službenu bazu podataka Ministarstva i druge dostupne službene registre, radi obavljanja provjere u smislu udovoljavanja uvjetima propisanima ovim Pravilnikom.

(2) Ministarstvo će izdati Zahtjev za dopunu u slučaju nepotpunosti Zahtjeva ili potrebe dodatnog obrazloženja, tumačenja ili ispravka podataka potrebnih za donošenje rješenja o priznavanju.

(3) Podnositelj Zahtjeva dužan je dostaviti dopunu u roku naznačenom u Zahtjevu za dopunu preporučenom poštom s povratnicom.

(4) Ministarstvo donosi Rješenje o priznavanju ako zadruga ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom ili Rješenje o odbijanju Zahtjeva.

Kontrola ribarskih zadruga

Članak 6.

(1) Kontrola ribarskih zadruga podrazumijeva provođenje administrativne kontrole u cilju provjere udovoljavanja uvjetima priznavanja i djelovanja ribarske zadruge uvidom u službenu bazu podataka Ministarstva i druge dostupne službene registre.

(2) Administrativnu kontrolu provodi Uprava ribarstva temeljem dokumentacije dostavljene od strane zadruge koja uključuje dokumentaciju navedenu u ovom Pravilniku i svu dokumentaciju zatraženu od strane Uprave ribarstva, kao i temeljem dostupnih službenih podataka.

(3) Ministarstvo može provoditi kontrolu djelovanja ribarskih zadruga na terenu te provjeravati udovoljavanje uvjetima priznavanja i provođenje ciljeva.

Povlačenje priznavanja ribarske zadruge

Članak 7.

Ako se kontrolom iz članka 6. ovoga Pravilnika utvrdi da ribarska zadruga:

– više ne udovoljava uvjetima priznavanja,

– dostavlja netočne podatke u svezi svoga rada i djelovanja,

– priznata je na prijevaran način

Ministarstvo će donijeti rješenje kojim se ukida rješenje o priznavanju ribarske zadruge.

Registar ribarskih zadruga

Članak 8.

(1) Registar ribarskih zadruga vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom Registar ribarskih zadruga.

(2) Registar ribarskih zadruga će najmanje sadržavati podatke o nazivu ribarske zadruge, članovima ribarske zadruge s nazivom tvrtke ili obrta člana, datumu priznavanja i ukidanju priznavanja.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ribarskim zadrugama (»Narodne novine«, br. 48/2010).

(2) Ribarske zadruge priznate sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama (»Narodne novine«, br. 48/2010) dužne su također podnijeti Zahtjev za priznavanje ribarske zadruge sukladno ovom Pravilniku u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(3) Ako već priznata ribarska zadruga ne dostavi Zahtjev za priznavanje ili se utvrdi da ne udovoljava uvjetima priznavanja sukladno ovom Pravilniku, Ministarstvo će ukinuti postojeće rješenje o priznavanju.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/46

Urbroj: 525-12/781-22-5

Zagreb, 21. rujna 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE RIBARSKE ZADRUGE
1. OPĆI PODACI
Naziv pravne osobe
OIB
MBS
Datum osnivanja
Adresa sjedišta – ulica i kućni broj
Poštanski broj i mjesto
Županija
Kontakt (telefon, mobitel)
E-mail adresa
Ime i prezime osobe/osoba ovlaštenih za zastupanje
OIB odgovorne osobe
Broj odobrenog objekta (ako je primjenjivo)
Registracijski broj prvog kupca (ako je primjenjivo)

2. DOKUMENTI U PRILOGU
DANE
Popis članova ribarske zadruge (točka 3. Zahtjeva za priznavanje – Informacije o članovima)
Potpisana i ovjerena izjava osobe ovlaštene za zastupanje ribarske zadruge (točka 5. Zahtjeva za priznavanje)

3. INFORMACIJE O ČLANOVIMA
R. br.

Naziv člana

(upisati puni naziv obrta ili tvrtke)

CFR broj plovila/broj dozvole u akvakulturiNaziv/ registracijska oznaka plovilaSerijski broj povlastice za gospodarski ribolov na moru ili na slatkim vodama ili redni broj upisa u registar dozvola za akvakulturuOIB pravne osobe ili OIB vlasnika obrta člana zadruge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.....

4. CILJEVI I PLAN RADA RIBARSKE ZADRUGE
Opisati nastanak ideje o osnivanju ribarske zadruge i vizije rada
 
Ciljevi ribarske zadruge (opisati dva ili više ciljeva iz članka 3. Pravilnika zbog kojih je ribarska zadruga osnovana i koje namjerava postići te način na koji ih namjerava postići)
 
Aktivnosti koje ribarska zadruga planira provesti kako bi ostvarila ciljeve i okvirni plan provedbe navedenih aktivnosti
 

5. IZJAVA ODGOVORNE OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE RIBARSKE ZADRUGE

Ja ____________________________ svojim potpisom jamčim, da:

(ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje)

• sam upoznat/a s postupkom priznavanja i djelovanja ribarske zadruge,

• su svi podaci u Zahtjevu za priznavanje ribarske zadruge i prilozima istiniti i točni,

• ću dužnost upravitelja/ice ribarske zadruge obavljati nepristrano i u korist svih članova, a svoj privatni interes neću stavljati iznad interesa ostalih članova uvažavajući temeljna načela osnivanja i djelovanja ribarske zadruge,

• ću ribarsku zadrugu i njene članove zastupati na demokratičan način, poštujući načela ravnopravnosti, solidarnosti i moralna načela poštenja, otvorenosti, društvene odgovornosti i skrbi za njene članove,

• ćemo obavijestiti Ministarstvo o svim promjenama u roku od 30 radnih dana od datuma nastupanja istih, posebno o promjenama u pogledu članova i uvjeta za priznavanje,

• ćemo članovima pružati adekvatnu stručnu i tehničku pomoć u ostvarivanju ciljeva,

• ćemo u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima i davati podatke koji će se tražiti u postupku priznavanja i tijekom kasnijeg praćenja rada,

• će ribarska zadruga i svi njeni članovi dopustiti obavljanje kontrole,

• pristajemo na objavu podataka o priznavanju ribarske zadruge, i to o nazivu i vrsti ribarske zadruge, članovima ribarske zadruge s nazivom tvrtke ili obrta člana, datumu priznavanja i ukidanju priznavanja na službenim stranicama Ministarstva.

_____________

(mjesto i datum)

____________________

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)