Odluka o izmjeni Odluke o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine

NN 115/2022 (5.10.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1768

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17 i 14/19) i na temelju članka 11.a stavka 1. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem (»Narodne novine«, broj 30/21, 72/21, 53/22 i 99/22), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA SAKUPLJANJE CRVENOG KORALJA
(Corallium rubrum) S ROKOM VAŽENJA
DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

I.

U točki II. Odluke o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine (»Narodne novine«, broj 100/22) redak pod rednim brojem 1. u tablici mijenja se i glasi:

1.HRV000001702401-ST92,5092,50

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/22-01/3193
Urbroj: 525-12/718-22-3
Zagreb, 21. rujna 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.