Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC56

NN 117/2022 (7.10.2022.), Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC56

Vlada Republike Hrvatske

1789

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. listopada 2022. donijela

ODLUKU

O PROMJENI GRANICE POMORSKOG DOBRA RADI GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA DRŽAVNE CESTE DC56

I.

Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC56, rekonstrukcija mosta »Skradin« (»Rivina jaruga«), na trasi državne ceste DC56 u Skradinu sukladno lokacijskoj dozvoli koju je izdala Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Sjedište Šibenik, klasa: UP/I-350-05/19-01/000052, urbroj: 2128/1-16-21-0007, od 1. veljače 2021., a koja je izmijenjena Rješenjem o ispravku greške Šibensko-kninske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Sjedište Šibenik, klasa: UP/I-350-05/19-01/000052, urbroj: 2182/1-16-21-0008, od 13. travnja 2021., izuzima se iz područja pomorskog dobra sljedeća nekretnina u k.o. Skradin:

– zk.č.br. 148/20 – ŠLJUNČANA OBALA od 38 m², upisana u zk.ul.br. 2559, kao pomorsko dobro.

II.

Nekretnina iz točke I. ove Odluke briše se u zemljišnim knjigama kao opće dobro – pomorsko dobro, radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste i upisuje se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske.

Nadležno općinsko državno odvjetništvo uputit će nadležnom zemljišnoknjižnom sudu prijedlog za brisanje pomorskog dobra uz istovremeni upis javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske na nekretnini iz točke I. ove Odluke, a sukladno članku 43. stavku 5. Zakona o cestama.

III.

Nekretninu iz točke I. ove Odluke koja se izuzima iz pomorskog dobra preuzima na upravljanje društvo Hrvatske ceste d.o.o., radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC56.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/376

Urbroj: 50301-05/27-22-2

Zagreb, 5. listopada 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.