Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda

NN 117/2022 (7.10.2022.), Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1790

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 19/22) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU ISTICANJA MALOPRODAJNE CIJENE I CIJENE ZA JEDINICU MJERE PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima (SL L 80, 18. 3. 1998.).

Članak 3.

(1) Maloprodajna cijena i cijena za jedinicu mjere proizvoda mora biti za potrošača istaknuta nedvosmisleno, jasno, vidljivo, čitljivo i na lako uočljiv način.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, cijenu nije potrebno istaknuti za proizvode koji nisu namijenjeni prodaji.

(3) Cijena proizvoda je nedvosmisleno istaknuta ako je isključena mogućnost njene zamjene s cijenom drugog proizvoda.

(4) Cijene iz stavka 1. ovoga članka moraju biti istaknute u službenoj valuti Republike Hrvatske.

(5) Uz obvezu iz stavka 1. i 3. ovoga članka, trgovac može maloprodajnu cijenu i cijenu za jedinicu mjere proizvoda istaknuti i u drugim valutama.

(6) Ako je cijena istaknuta i u drugoj valuti, za potrošača je mjerodavna cijena istaknuta u službenoj valuti Republike Hrvatske.

II. ISTICANJE CIJENA ROBE

Članak 4.

(1) Maloprodajna cijena robe mora biti istaknuta na robi ili na prodajnom mjestu.

(2) Ako je maloprodajna cijena robe istaknuta na prodajnom mjestu u prodavaonici ili izvan poslovnih prostorija, mora biti isključena mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom druge robe koja se nalazi u neposrednoj blizini.

(3) Ako je maloprodajna cijena robe istaknuta na prodajnom mjestu mrežne trgovine, sučelje mrežne trgovine mora biti organizirano na način da je isključena mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom druge robe koje se nudi na mrežnoj trgovini.

(4) Maloprodajna cijena mora biti istaknuta i za svu robu koja se prodaje, a nalazi se u izlogu.

Članak 5.

(1) Maloprodajna cijena robe koja je istaknuta na prodajnom mjestu u prodavaonici ili izvan poslovnih prostorija, mora biti istaknuta na oznaci s nazivom robe i to ispred ili ispod ili pokraj robe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, maloprodajna cijena robe može se istaknuti i iznad robe, uz uvjet da ne postoji mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom druge robe koja se nalazi u neposrednoj blizini.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, maloprodajna cijena može se istaknuti i u obliku cjenika:

– kod robe koja se prodaje putem kioska i drugih objekata ograničenih prostorom,

– kada se određena roba prodaje u više dimenzija, boja ili materijala, a zbog opravdanih razloga, poput prostornog ograničenja, trgovac ne može izložiti svu robu.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka, uz maloprodajnu cijenu, mora biti istaknut i naziv robe.

(5) Osim na način iz stavka 1. ovoga članka, trgovac je dužan maloprodajnu cijenu benzina, dizelskih goriva, plinskih ulja, biogoriva i autoplina istaknuti i putem aplikacije »Mzoe-gor«, sukladno odredbama propisa o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati ministarstvu nadležnom za energetiku.

Članak 6.

Maloprodajna cijena i cijena i cijena za jedinicu mjere ne ističu se za robu označenu oznakama »gratis«, »besplatno«, »bez naknade« ili sličnim oznakama.

III. CIJENA ZA JEDINICU MJERE

Članak 7.

Cijena za jedinicu mjere mora biti istaknuta na prodajnom mjestu.

Članak 8.

(1) Cijena za jedinicu mjere, ističe se za sljedeću robu:

1. hranu i hranu za životinje, osim ako nije drugačije propisano

2. deterdžente

3. dječje pelene

4. boje i lakove, izuzev slikarskih boja

5. ulja i tekućine za motore i motorna vozila

6. destiliranu vodu

7. za njegu lica i tijela

8. za pranje i čišćenje lica i tijela

9. za pranje i njegu kose

10. za pranje, čišćenje i njegu zubi i usne šupljine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka isticanje cijene za jedinicu mjere nije potrebno za:

– robu mase manje od 50 grama ili obujma manjeg od 50 mililitara

– robu koja se prodaje kao poklon paketi ili kompleti

– robu koja se prodaje u okviru posebnih oblika prodaje

– poslastice za kućne ljubimce

– kolače

– alkoholna pića u pakiranjima do 100 ml

– smrznute deserte obujma do 500 ml

– voće i povrće koje se prodaje komadno ili u svežnju.

(3) Za hranu koja se nalazi u tekućem mediju kod koje se navodi masa, cijena za jedinicu mjere odnosi se na navedenu ocijeđenu masu.

(4) Za glaziranu hranu, cijena za jedinicu mjere odnosi se samo za neto masu hrane koja ne uključuje masu glazure.

IV. OZNAČAVANJE CIJENA USLUGA

Članak 9.

(1) Trgovac koji pruža uslugu mora imati cjenik usluga istaknut na prodajnim mjestima.

(2) Cjenik na prodajnim mjestima u prodavaonicama, izvan poslovnih prostorija i na prodajnom mjestu mrežne trgovine mora biti lako dostupan potrošaču.

(3) Istaknute cijene moraju biti nedvosmislene, jasne, vidljive i čitljive i lako uočljive.

(4) Ako trgovac, obzirom na broj i raznovrsnost usluga, nije u mogućnosti sve usluge koje pruža istaknuti na cjeniku, tada cijenu usluge mora istaknuti u obliku:

– kataloga usluga s cijenama

– posebne brošure ili prospekta s nedvosmislenim opisom usluga s cijenama

– ili na drugi odgovarajući način.

(5) Uz cijenu usluge, trgovac je dužan navesti naziv, vrstu i opseg usluga.

Članak 10.

U cijeni usluge moraju biti istaknuti i svi pripadajući troškovi.

Članak 11.

Ako je ugradbena ili zamjenska roba sastavni dio usluge, njena cijena mora biti istaknuta uz cijenu pripadajuće usluge.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda usluga (»Narodne novine« broj 66/14 i 16/15).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/22-01/150

Urbroj: 517-08-03-01-22-2

Zagreb, 29. kolovoza 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.