Pravilnik o Registru »NE ZOVI«

NN 117/2022 (7.10.2022.), Pravilnik o Registru »NE ZOVI«

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

1791

Na temelju članka 12. stavka 4. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 19/22) ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU »NE ZOVI«

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obvezni sadržaj i način vođenja registra potrošača koji ne žele primati pozive i/ili poruke u okviru promidžbe i/ili prodaje putem telefona (u daljnjem tekstu: Registar »NE ZOVI«), obveznici upisa podataka u Registar »NE ZOVI«, način i rokovi upisa podataka, te način korištenja podataka.

Članak 2.

Svrha registra iz članka 1. ovoga Pravilnika je stvaranje baze podataka, odnosno prikupljanje i korištenje podataka o telefonskim brojevima potrošača koji ne žele primati pozive i/ili poruke u svrhu promidžbe i/ili prodaje proizvoda i usluga putem telefona.

Članak 3.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe, koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Korisnik telefonskog broja je potrošač kojem je operator javne govorne usluge sekundarnom dodjelom dodijelio telefonski broj i s kojim ima sklopljen pretplatnički ugovor ili se nalazi u korisničkom odnosu unaprijed plaćene usluge.

2. Obveznik upisa podataka je operator sukladno odredbama zakona kojim se uređuju elektroničke komunikacije.

3. Poruka je kratka tekstovna poruka (SMS poruka), multimedijska poruka (MMS poruka) i poruke zaprimljene putem interpersonalnih komunikacijskih usluga.

4. Privola je izričito očitovanje volje potrošača kojom izražava svoju suglasnost za korištenje njegovih podataka u svrhe promidžbe i/ili prodaje.

5. Telefonski broj je niz znamenaka koji se upotrebljava za numeriranje u elektroničkim komunikacijskim mrežama, a kako je uređeno u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi koji se koriste u zakonu koji uređuje zaštitu potrošača i zakona kojim se uređuju elektroničke komunikacije.

II. OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA
»NE ZOVI«

Članak 5.

(1) Registar »NE ZOVI« je javan samo u dijelu koji se odnosi na telefonske brojeve.

(2) Registar »NE ZOVI« je informacijski sustav kojeg ustrojava, vodi i održava Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM (u daljnjem tekstu: Agencija) u elektroničkom obliku.

(3) Sastavni dio Registra »NE ZOVI« je baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, pregled i preuzimanje podataka te preglednici koji omogućuju izravan pristup podacima.

(4) Provjeru upisanih telefonskih brojeva u Registar »NE ZOVI« Agencija omogućuje na svojoj mrežnoj stranici www.hakom.hr.

Članak 6.

(1) Upis/ispis podataka u Registar »NE ZOVI« obavlja operator koji s korisnikom telefonskog broja ima sklopljen pretplatnički ugovor ili se s istim nalazi u korisničkom odnosu unaprijed plaćene usluge, bez naknade, na temelju pisanog zahtjeva korisnika telefonskog broja upućenog operatoru putem posebnog obrasca i to osobno, pisanim putem ili putem elektroničke pošte s adrese koja je prethodno provjerena i registrirana pri operatoru kao adresa elektroničke pošte korisnika telefonskog broja.

(2) Za upis/ispis iz stavka 1. ovoga članka, korisnik telefonskog broja dužan je operatoru dostaviti:

– ime i prezime

– telefonski broj koji se želi upisati u Registar »NE ZOVI«, a koji glasi na ime i prezime korisnika telefonskog broja

– osobni identifikacijski broj (OIB) korisnika telefonskog broja.

(3) Prilikom obrade podataka iz stavka 2. ovoga članka, operator postupa sukladno propisu kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

(4) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio Priloga I. ovoga Pravilnika.

(5) Podatke iz stavka 2. ovoga članka operator je dužan upisati/ispisati u Registar »NE ZOVI« u roku od sedam dana od dana zaprimljenog ispravnog zahtjeva korisnika telefonskog broja.

(6) Telefonski broj iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka vidljiv je prvog sljedećeg dana nakon dana izvršenog upisa/ispisa u Registar »NE ZOVI«.

(7) Zahtjev za upis/ispis pojedinog telefonskog broja iz Registra »NE ZOVI« dostupan je na prodajnim mjestima u poslovnim prostorijama i na mrežnoj stranici operatora, a može se podnijeti jednom u kalendarskom mjesecu.

(8) Operatori obavljaju ispis iz Registra »NE ZOVI« temeljem zahtjeva potrošača za trajno isključenje broja.

Članak 7.

(1) Prije upisa u Registar »NE ZOVI« potrošač putem Obrasca iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika može zadržati ili opozvati prethodno danu privolu za korištenje telefonskog broja.

(2) Trgovac može potrošača kontaktirati putem telefona, neovisno o tome je li njegov telefonski broj upisan u Registar »NE ZOVI«, ako potrošač nije opozvao prethodno danu privolu ili je privolu dao nakon upisa u Registar »NE ZOVI«, sve dok istu ne opozove.

Članak 8.

U slučaju promjene operatora i zadržavanja istog telefonskog broja, potrošač nije dužan ponovno zahtijevati upis/ispis iz Registra »NE ZOVI«.

III. KORIŠTENJE REGISTRA »NE ZOVI«

Članak 9.

Osim Agencije, pristup Registru »NE ZOVI« imaju operatori, trgovci i potrošači.

Članak 10.

Pristup Registru »NE ZOVI« od strane operatora odnosi se na mogućnost upisa/ispisa podataka iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika kao i pregled istih za svoje krajnje korisnike koji su kao korisnici telefonskog broja zatražili upis/ispis iz Registra »NE ZOVI«.

Članak 11.

(1) Pristup Registru »NE ZOVI« od strane trgovca odnosi se na mogućnost pregleda isključivo telefonskih brojeva koji su upisani u Registar »NE ZOVI«.

(2) Trgovcima iz stavka 1. ovoga članka omogućuje se pregled telefonskih brojeva i datuma zadnje izmjene u Registru »NE ZOVI«:

– bez registracije i to »da/ne« provjerom, na način da upisom pojedinačnog telefonskog broja dobiju informaciju je li traženi broj upisan u Registar »NE ZOVI«

– registracijom koja uporabom korisničkog imena i zaporke koje dodjeljuje Agencija omogućava preuzimanje cjelokupnog popisa telefonskih brojeva koji su u Registru »NE ZOVI«.

Članak 12.

Pristup Registru »NE ZOVI« od strane potrošača odnosi se na mogućnost pregleda isključivo telefonskih brojeva koji su upisani u Registar »NE ZOVI« bez registracije i to »da/ ne« provjerom, na način da upisom pojedinačnog telefonskog broja dobiju informaciju je li traženi broj upisan u Registar »NE ZOVI«.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Registar »NE ZOVI« uspostavljen sukladno članku 11.a stavku 4. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/14, 110/15 i 14/19), danom stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavlja se primjenjivati sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 19/22) i ovog Pravilnika.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Registru »Ne zovi« (»Narodne novine« broj 47/16)

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/22-01/150

Urbroj: 517-08-03-01-22-3

Zagreb, 29. kolovoza 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

PRILOG I.