Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »EU NAVFOR Somalija – ATALANTA«

NN 118/2022 (12.10.2022.), Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »EU NAVFOR Somalija – ATALANTA«

HRVATSKI SABOR

1803

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13., 75/15., 27/16., 110/17. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 30/18. i 70/19.), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 7. listopada 2022. donio je

ODLUKU

O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU »EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA«

I.

U operaciju potpore miru »EU NAVFOR Somalija – ATALANTA« u 2023. i 2024. godini upućuje se do 25 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost rotacije.

II.

Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru iz točke I. ove Odluke bit će dio Godišnjeg izvješća o obrani koje Vlada Republike Hrvatske podnosi Hrvatskome saboru.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/147

Zagreb, 7. listopada 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.