Odluka o prestanku mandata članice Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

NN 118/2022 (12.10.2022.), Odluka o prestanku mandata članice Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1808

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 74. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 7. listopada 2022. donio je

ODLUKU

O PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

I.

Dana 30. rujna 2022. dr. sc. IVA TOMIĆ prestala je obnašati dužnost članice Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-07/24

Zagreb, 7. listopada 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.