Pravilnik o provedbi Programa potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija za razdoblje od 2022. – 2024. godine

NN 118/2022 (12.10.2022.), Pravilnik o provedbi Programa potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija za razdoblje od 2022. – 2024. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1823

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20 i 127/20.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-5636/2020 od 15. travnja 2021. (»Narodne novine« broj 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA ISTRAŽIVANJA UTJECAJA RAZLIČITIH TEHNOLOGIJA I AGROTEHNIČKIH MJERA NA ODRŽAVANJE MATIČNIH NASADA VISOKIH KATEGORIJA ZA RAZDOBLJE OD 2022. – 2024. GODINE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija za razdoblje od 2022. – 2024. godine (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/21-04/463, urbroj: 50301-05/14-22-4 od 6. svibnja 2022. godine.

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s:

a) Zakonom o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.)

b) Zakonom o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« br. 127/19 i 83/22.)

c) Pravilnikom o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (»Narodne novine« br. 9/17 i 39/20.)

d) Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014, (SL L 193, 25. lipnja 2014.), o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (poglavljem I. i člankom 31.)

e) Uredbom Komisije (EU) 2019/289 оd 19. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 48, 20. 2. 2019.)

f) Uredbom Komisije (EU) 2020/2008 od 8. prosinca 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 702/2014, (EU) br. 717/2014 i (EU) br. 1388/2014 u pogledu njihova razdoblja primjene i ostalih relevantnih izmjena (SL L 414, 9. 12. 2020.) (u daljnjem tekstu: Uredba o izuzetoj državnoj potpori)

g) Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/2072 оd 28. studenoga 2019. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 690/2008 i izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (SL L 319, 10. 12. 2019.)

h) Uredbom (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016.).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20, 127/20.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-5636/2020 od 15. travnja 2021. (»Narodne novine« broj 52/21.) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) potpora je potpora namijenjena znanstvenim institucijama za financiranje provedbe Programa

b) prihvatljivi korisnici su znanstvene institucije iz sustava znanstvene djelatnosti, koje su upisane u

– Upisnik znanstvenih organizacija sukladno Pravilniku o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta (»Narodne novine« br. 72/04, 80/04 i 29/18.)

– Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala sukladno Pravilniku o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (»Narodne novine« broj 8/22.) (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača sadnog materijala) i

– Službeni registar specijaliziranih subjekata sukladno Pravilniku o Službenom registru specijaliziranih subjekata (»Narodne novine« broj 30/21.)

c) podnositelj zahtjeva je svaka znanstvena institucija koja podnosi zahtjev u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Programa

d) javni poziv je otvoreni poziv koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstva).

Članak 5.

Iznos potpore iz Programa dodjeljuje se znanstvenim institucijama u financiranju istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na održavanju matičnih nasada visoke kategorije, a prema rezultatima Javnog poziva.

Članak 6.

Prihvatljivi korisnici potpore su korisnici iz članka 4. točke b) ovoga Pravilnika koji moraju ispuniti sljedeće uvjete:

a) podnijeti Zahtjev za financiranje istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na produkcijsku sposobnost i zdravstvenu ispravnost matičnih stabala visokih kategorija (u nastavku teksta: Zahtjev) po objavljenom Javnom pozivu

b) dostaviti dokaz o postojećoj odgovarajućoj infrastrukturi i matičnim stablima visokih kategorija na području Republike Hrvatske

c) dostaviti dokaz da su upisani u Upisnik znanstvenih organizacija

d) podnijeti dokaz da su upisani u Upisnik dobavljača sadnog materijala i registrirani za djelatnost proizvodnje poljoprivrednog sadnog materijala

e) dostaviti dokaz da su upisani u Službeni registar specijaliziranih subjekata i ovlašteni za izdavanje biljnih putovnica

f) dostaviti dokaz da imaju najmanje jednog zaposlenog koji mora imati završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij agronomske struke

g) dostaviti dokaz da nemaju nereguliranih dugovanja s osnova javnih davanja i

h) dostaviti drugu obveznu dokumentaciju sukladno uvjetima Javnog poziva.

Članak 7.

(1) Prihvatljive aktivnosti za potporu u okviru Programa su:

a) izrada projektno tehničke dokumentacije za provođenje istraživanja utjecaja različitih tehnologija i

b) agrotehničke mjere na održavanju matičnih nasada visokih kategorija kao što su:

– praćenje prilagodbe sorata u introdukciji na klimatske uvjete uzgoja te praćenje njihovih gospodarskih i pomoloških osobina

– utvrđivanje broja zaštitnih tretmana matičnjaka uz pravovremene rokove primjene protiv najznačajnijih štetnika i virusa

– utvrđivanje koncentracije makroelemenata »N-P – K« u ishrani podloga za agrume u zatvorenim prostorima »mrežarnicima«

– kontrola i praćenje autentičnosti vrsta i sorata matičnih biljaka prema pomološkim osobinama

– istraživanje utjecaja različitih tretmana gnojidbe na vegetativni porast stabala podloga za agrume u vanjskom novo uspostavljenom nasadu osnovne kategorije

– praćenje pojavnosti bolesti i štetnika

– istraživanje utjecaja različitih tretmana rezidbe na produktivnost plemki

– istraživanje utjecaja bioinsekticida na smanjenje pojavnosti štetnika

– utvrđivanje minimalnog broja zaštitnih tretmana matičnjaka uz pravovremene rokove i primjenu adekvatnih mehanizama djelovanja kako bi se postigla maksimalna zdravstvena ispravnost matičnog nasada u skladu s pozitivnim utjecajem na okoliš

– introdukcija, ispitivanje agronomskih svojstava i utjecaja stresnih abiotskih čimbenika na novim voćnim podlogama.

(2) Troškovi prihvatljivi za financiranje u okviru Programa su:

– analize matičnih stabala i uzoraka tla sukladno članku 25. stavku 2. i članku 26. Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (»Narodne novine« br. 9/17 i 39/20.)

– ozdravljivanje biljnog materijala

– nabava repromaterijala

– agrotehničko održavanje matičnih nasada visoke kategorije

– održavanje objekata matičnih nasada visoke kategorije

– ostale aktivnosti neophodne za provođenje istraživanja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija.

(3) Neprihvatljivi troškovi za financiranje u okviru Programa su:

– porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza

– drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

– kamate

– rabljena oprema/strojevi

– svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije

– troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

– nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

– operativni troškovi

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i/ili

– plaćanje gotovim novcem.

Članak 8.

Program se provodi u razdoblju od 2022. do 2024. godine.

Članak 9.

(1) Program se provodi putem Javnog poziva za sudjelovanje u provedbi Programa, kojeg Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(2) Javnim pozivom iz stavka 1. ovoga članka određuje se:

a) način podnošenja zahtjeva

b) rok podnošenja zahtjeva

c) dokumentacija koju korisnik/podnositelj mora priložiti u postupku podnošenja zahtjeva

d) administrativna obrada i kontrola zaprimljenih zahtjeva

e) odobrenje i isplata financijskih sredstava

f) kontrola na terenu i

g) povrat zaprimljenih sredstava.

(3) Na temelju objavljenog Javnog poziva podnositelji podnose Zahtjev.

Članak 10.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev na propisanom obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva, a isti se objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(2) Korisnik može podnijeti najviše jedan Zahtjev.

(3) Prihvatljivim se smatraju isključivo zahtjevi podneseni na način propisan Javnim pozivom.

(4) Zahtjevi podneseni nakon roka propisanih Javnim pozivom, neće se razmatrati.

(5) Neispravno popunjen i nepotpun Zahtjev neće se obrađivati niti se temeljem njega može isplatiti potpora.

(6) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva, Ministarstvo donosi:

a) Odluku o odobrenju potpore ili

b) Odluku o odbijanju potpore.

(7) Nakon donesene Odluke iz stavka 6. točke a) ovoga članka Ministarstvo s korisnicima potpore sklapa Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te provodi isplatu financijskih sredstava prema utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima financiranja po godinama provedbe Programa.

(8) Isplata financijskih sredstava provodi se u roku od 15 radnih dana od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

(9) Ministarstvo će isplatu odobrenog iznosa financiranja izvršiti na žiro-račun korisnika potpore dostavljenog uz zahtjev.

Članak 11.

(1) Ako je potrebno, Ministarstvo će pisanim putem zatražiti ispravke, dodatna obrazloženja i/ili dopune zahtjeva i dostavljene dokumentacije, a korisnik/podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od 5 radnih dana od dana obavijesti o nepotpunosti na način naveden u istoj.

(2) Ministarstvo će dopune, ispravke ili dodatna obrazloženja od korisnika potpore tražiti dostavom pismena preporučenom poštom.

Članak 12.

(1) Ukupan iznos raspoloživih sredstava za provedbu Programa za trogodišnje razdoblje iznosi 1.800.000,00 kuna odnosno 238.990,00 eura.

(2) Udio bespovratnih sredstava je do 100 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Programa.

(3) Najviši iznos bespovratnih sredstava po korisniku godišnje iznosi 300.000,00 kuna odnosno 39.810,00 eura.

(4) Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih Zahtjeva koji zadovoljavaju kriterije za financiranje, utvrdi da je ukupni iznos zahtjeva veći od iznosa osiguranih sredstava u državnom proračunu za provedbu Programa, Ministarstvo će proporcionalno umanjiti jedinične iznose sredstava financiranja.

Članak 13.

(1) Ministarstvo provodi kontrolu provedbe Programa kroz administrativnu obradu i kontrolu na terenu.

(2) U slučaju neopravdanih plaćanja korisnik potpore će vratiti iznos koji mu odredi Ministarstvo Odlukom o povratu sredstava, a nakon izvršene kontrole na terenu od strane Povjerenstva za kontrolu provedbe Programa.

(3) Povjerenstvo za kontrolu provedbe Programa imenuje Odlukom ministar nadležan za poljoprivredu.

Članak 14.

(1) Rezultati projekta kojem je dodijeljena potpora moraju biti dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva od datuma završetka projekta.

(2) Rezultati moraju ostati dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva tijekom razdoblja od najmanje 5 godina počevši od datuma završetka projekta.

Članak 15.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine« broj 42/18.).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/46

Urbroj: 525-06/242-22-8

Zagreb, 27. rujna 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.