Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju« Zavodu za kliničku imunologiju, respiracijske i alergološke bolesti i reumatologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

NN 118/2022 (12.10.2022.), Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju« Zavodu za kliničku imunologiju, respiracijske i alergološke bolesti i reumatologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Ministarstvo zdravstva

1824

Ministarstvo zdravstva OIB: 88362248492 na temelju članka 143. stavka 2. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18 i 147/20) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09 i 110/21), postupajući po zahtjevu Kliničkog bolničkog centra Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Kišpatićeva 12, OIB: 46377257342 na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća sa sjednice održane dana 4. srpnja 2022., donosi

RJEŠENJE

1. Određuje se Zavod za kliničku imunologiju, respiracijske i alergološke bolesti i reumatologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju«.

2. Naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju« dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

Klasa: UP/I-510-01/20-01/18

Urbroj: 534-07-2-2/4-22-21

Zagreb, 8. rujna 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.