Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Velikoj Gorici

NN 118/2022 (12.10.2022.), Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Velikoj Gorici

Državno sudbeno vijeće

1827

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – u daljnjem dijelu teksta – ZDSV) Državno sudbeno vijeće (dalje u tekstu Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća te Arsena Bauka, Dražena Bošnjakovića, Nevena Cambja, Antuna Dominka, Gordane Jalšovečki, prof.dr. sc. Igora Glihe, Gorana Goluže, Lidije Vidjak i prof. dr. sc. Maria Vinkovića članova Vijeća, na 75. sjednici održanoj 2. lipnja 2022., donijelo je

ODLUKU

Za sutkinju Općinskog sudu u Velikoj Gorici imenuju se IVANA KLAIĆ ŽLEPALO, viša sudska savjetnica u Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske.

Broj: IS-16/21-14
Zagreb, 2. lipnja 2022.

Predsjednik
Darko Milković, v. r.