Pravilnik o sadržaju i postupku raspisivanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija

NN 118/2022 (12.10.2022.), Pravilnik o sadržaju i postupku raspisivanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija

Agencija za elektroničke medije

1831

Na temelju odredbe članka 85. stavka 11. i članka 86. stavka 6. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21.), Vijeće za elektroničke medije na sjednici broj 37-22 od 5. listopada 2022. donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I POSTUPKU RASPISIVANJA OBAVIJESTI O NAMJERI DAVANJA KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA TELEVIZIJE I RADIJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom o sadržaju i postupku raspisivanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju postupak davanja koncesije i sadržaj obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija koju objavljuje Vijeće za elektroničke medije (u daljnjem tekstu: Vijeće) sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine br. 111/21 u daljnjem tekstu: ZEM) i Zakonu o koncesijama (»Narodne novine« br. 69/17, 107/20) te postupak provedbe poziva zainteresiranim osobama za iskazivanje interesa za obavljanje djelatnosti televizije i/ili radija na određenom koncesijskom području.

Članak 2.

(1) Vijeće objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (u daljnjem tekstu: obavijest) na tehničkoj podlozi koju utvrđuje Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti u skladu s propisima o elektroničkim komunikacijama.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se za slobodnu radijsku frekvenciju ili više radijskih frekvencija koje čine zasebnu koncesiju odnosno kod digitalnog radija i televizije za slobodni prijenosni kapacitet zasebnog radijskog ili televizijskog programskog kanala unutar multipleksa.

(3) Prije objavljivanja obavijesti provest će se pripremne radnje za davanje koncesije, a osobito procjena vrijednosti koncesije te izraditi studija opravdanosti davanja koncesije ili analizu davanja koncesije sukladno odredbama Zakona o koncesijama, utvrditi javni interes za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija ili televizije i pripremiti dokumentaciju za nadmetanje.

(4) Vijeće će prilikom donošenja odluke o objavljivanju obavijesti iz stavka 1. ovoga članka odrediti vrstu programa (opći ili specijalizirani) za koju se obavijest objavljuje.

(5) Vijeće će na svojoj mrežnoj stranici omogućiti neograničen, neposredan i besplatni pristup dokumentaciji za prijavu na obavijest o namjeri davanja koncesija od dana objave obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

Kriteriji za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija jesu:

– programski uvjeti sukladno ZEM-u, a napose količina vlastite proizvodnje, hrvatskih audiovizualnih djela, europskih audiovizualnih djela i djela neovisnih proizvođača,

– vrijeme objavljivanja,

– kvaliteta audiovizualnih i/ili radijskih programa,

– raznovrsnost audiovizualnih i/ili radijskih programa koji se odnose na ostvarivanje prava na javno informiranje i na obaviještenost svih građana Republike Hrvatske, pripadnika hrvatskih nacionalnih manjina i zajednica u inozemstvu, te ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, ostvarivanje ljudskih prava i političkih prava građana te unapređivanje pravne i socijalne države te civilnog društva, djecu i mlade ili su namijenjeni djeci i mladima, osobe s invaliditetom i posebnim potrebama, ostvarivanje ravnopravnosti muškaraca i žena, očuvanje hrvatskoga nacionalnog i kulturnog identiteta, poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturu javnog dijaloga, razvoj obrazovanja, znanosti, umjetnosti i sporta,

– posebni tehnički, prostorni, financijski (visina sredstava i financijska jamstva) i kadrovski uvjeti,

– poštivanje odredbi ZEM-a i poštivanje obveze plaćanja javnih davanja i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

(1) Koncesija se daje na vrijeme od 20 godina.

(2) Područje koncesije može biti na državnoj, regionalnoj, županijskoj, gradskoj, općinskoj ili na drugoj razini utvrđenoj posebnim propisom.

(3) Područje koncesije na državnoj razini mora obuhvatiti najmanje 60 % stanovništva Republike Hrvatske, a na regionalnoj i nižim razinama najmanje 70 % stanovništva regije.

Članak 5.

(1) Vijeće objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesija u »Narodnim novinama«.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se i na mrežnoj stranici Agencije za elektroničke medije (dalje u tekstu: Agencija), a može se objaviti i u domaćem ili stranom tisku, te na drugi prikladan način.

OBVEZNI SADRŽAJ OBAVIJESTI O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

Članak 6.

Obavijest mora sadržavati:

– naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte davatelja koncesije,

– vrstu i predmet koncesije – slobodne radijske frekvencije ili više radijskih frekvencija koje čine zasebnu koncesiju, odnosno kod digitalnog radija i televizije za slobodni prijenosni kapacitet zasebnog radijskog ili televizijskog programskog kanala unutar multipleksa,

– posebne tehničke, prostorne, financijske i kadrovske uvjete propisane posebnim pravilnikom,

– područje koncesije,

– vrijeme trajanja koncesije,

– iznos i način plaćanja naknade za koncesiju

– opće i programske uvjete koje mora sadržavati ponuda, te upute na podzakonske akte gdje su isti detaljno razrađeni,

– uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti u skladu s podzakonskim aktima,

– razloge isključenja ponude,

– kriterije i postupak ocjene ponuda,

– krajnji rok za podnošenje ponude koji ne može biti dulji od šezdeset (60) dana od dana objavljivanja obavijesti u »Narodnim novinama«,

– napomenu da se ponuda podnosi u 8 (osam) primjeraka od kojih je 1 (jedan) – izvornik s potpisom odgovorne osobe (izvornik, koji mora biti identičan tiskanom primjerku, dostavlja se i u elektroničkom obliku na odgovarajućem mediju CD, DVD, USB) sve u zatvorenoj omotnici s označenim punim nazivom i sjedištem podnositelja ponude te s naznakom: »Ne otvarati – Ponuda za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija«,

– napomenu da se podnesena ponuda i naknade ne vraćaju,

– napomenu da će Vijeće u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda obavijestiti sve sudionike natječajnog postupka o danu, vremenu i mjestu održavanja sjednice Vijeća na kojoj će biti javno otvorene ponude podnesene u natječajnom roku,

– napomenu o krajnjem roku za donošenje Odluke o davanju koncesije, koji ne može biti dulji od 30 dana od dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Članak 7.

(1) Dokumentacija za nadmetanje sastavlja se na hrvatskom jeziku, a u slučaju objavljivanja obavijesti u stranom tisku, mora biti sastavljena i na engleskom jeziku.

(2) U slučaju spora mjerodavan je tekst dokumentacije za nadmetanje na hrvatskom jeziku.

(3) Dokumentacija za nadmetanje mora biti sukladna Obavijesti.

OBVEZNI SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Članak 8.

Dokumentacija za nadmetanje mora sadržavati sljedeće:

– opće podatke davatelja koncesije (naziv i sjedište, OIB, broj kontakt-telefona, broj faksa, adresa elektroničke pošte pisarnice, osoba ili služba zadužena za kontakt, popis gospodarskih subjekata s kojima je davatelj koncesije u sukobu interesa prema odredbama propisa kojim se uređuje javna nabava, procijenjena vrijednost koncesije, vrsta koncesije),

– podatke o predmetu koncesije (opis predmeta koncesije, tehničke specifikacije),

– podatke o ponudi, kriterij za odabir ponude, detaljne kriterije i postupak ocjene ponuda,

– način određivanja cijene koncesije,

– podatke o načinu izrade i sadržaju ponude,

– uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti u skladu s podzakonskim aktima,

– razloge isključenja ponude,

– upitnik s općim podacima podnositelja ponude,

– informacije o roku i mjestu podnošenja ponude

– informacije o roku i načinu dostave odluke Vijeća,

– obrazac izjave da se davanjem koncesije ne ostvaruje nedopuštena koncentracija u smislu ZEM-a,

– podatke o tehničkim parametrima koje utvrđuje Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,

– vrstu, sredstvo, uvjete i rok za dostavu jamstva i/ili instrumenta osiguranja, ako su tražena, a koji su prilagođeni opsegu i vrijednosti ugovora o koncesiji i predmetu koncesije te čija je naplata izvjesna,

– nacrt ugovora o koncesiji,

– navod mogućih izmjena i opcija ugovora o koncesiji.

Članak 9.

(1) Ponudu na temelju obavijesti može podnijeti pravna i fizička osoba koja je upisana u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj sukladno ZEM-u i posebnom propisu.

(2) Ponuda se sastavlja na hrvatskom jeziku.

Članak 10.

(1) Naziv, sjedište i drugi podaci o podnositelju ponude tajni su do trenutka javnog otvaranja ponuda.

(2) Do donošenja odluke u postupku davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije i/ili radija ponude se smatraju klasificiranim podatkom s oznakom »POVJERLJIVO«.

Članak 11.

(1) Ako podnositelj ponude označi pojedine podatke iz ponude poslovnom tajnom, obavezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci tajni, i dostaviti dva primjerka ponude; jedan primjerak sa svim vidljivim podacima za potrebe rada Vijeća i jedan primjerak ponude u kojoj je dijelove ponude koje smatra tajnima prikladnim tehničkim sredstvima prikrio i označio tajnima.

(2) Podnositelj ponude ne smije označiti tajnim podatke o programskoj osnovi.

Članak 12.

Na sve pisane zahtjeve za objašnjenje dokumentacije koje sudionici u postupku natječaja podnesu Vijeću najkasnije 10 dana prije isteka natječajnog roka, Vijeće je obvezno odgovoriti u roku od sedam dana od prijama takvog zahtjeva. Upiti se postavljaju isključivo slanjem na službenu adresu elektroničke pošte Agencije. Vijeće je dužno očitovanje istovremeno objaviti na svojoj mrežnoj stranici bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Članak 13.

(1) Ako Vijeće prije isteka roka izmijeni ili dopuni uvjete iz obavijesti, ta se izmjena ili dopuna mora objaviti na isti način kao i izvorna obavijest.

(2) Izmjena ili dopuna iz stavka 1. ovoga članka učinit će se dostupna na mrežnim stranicama Agencije na jednak način kao i dokumentacija za nadmetanje.

(3) Rok za dostavu ponuda mora se produljiti ako izmijenjeni ili dopunjeni uvjeti znatno utječu na izradu ponude, ili ako je proteklo više od polovice roka za dostavu ponuda.

Članak 14.

(1) Vijeće može prije isteka roka za dostavu ponuda, prema vlastitoj prosudbi ili na temelju pisanog zahtjeva za objašnjenjem iz članka 12. ovoga Pravilnika, izmijeniti ili dopuniti dokumentaciju u obliku dodatka.

(2) Dodatak o izmjeni ili dopuni dokumentacije Vijeće će učiniti dostupnim na mrežnim stranicama Agencije na jednak način kao i dokumentaciju za nadmetanje.

(3) Vijeće može, radi izmjene ili dopune dokumentacije, produljiti rok za dostavu ponuda. Obavijest o produljenju roka Vijeće će objaviti na isti način kao i izvornu obavijest.

OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE

Članak 15.

Ponuda mora sadržavati:

– dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih obaviješću,

– programsku osnovu koja mora sadržavati programsku shemu kojom se određuje

a) kod općeg televizijskog ili radijskog programskog kanala:

– vrsta audiovizualnog ili radijskog programa, odnosno njihovo razvrstavanje u pojedine skupine,

– predviđeni kvantitativni razmjer između pojedinih skupina sadržaja,

– predviđeni maksimalni opseg oglasnih sadržaja (samo kada se podnosi ponuda za televizijski programski kanal),

– predviđeni opseg vlastitih i udio hrvatskih audio i audiovizualnih djela,

– vrijeme objavljivanja,

– udio europskih djela i audiovizualnih djela neovisnih proizvođača (samo kada se podnosi ponuda za televizijski programski kanal).

b) kod specijaliziranog televizijskog ili radijskog programskog kanala:

– vrsta audiovizualnog ili radijskog programa, od kojih više od 80 % moraju biti istovrsni programi,

– predviđeni kvantitativni razmjer između pojedinih skupina sadržaja,

– predviđeni maksimalni opseg oglasnih sadržaja (samo kada se podnosi ponuda za televizijski programski kanal),

– predviđeni opseg vlastitih i udio hrvatskih audio i audiovizualnih djela,

– omjer europskih djela i audiovizualnih djela neovisnih proizvođača (samo kada se podnosi ponuda za televizijski programski kanal),

– vrijeme objavljivanja,

– podatke o strukturi vlasništva pravne osobe koja podnosi ponudu,

– osobne podatke o tvrtki i sjedištu, odnosno imenu i prezimenu te prebivalištu osoba koje neposredno ili posredno preko drugih pravnih osoba imaju dionice ili udjele u toj pravnoj osobi kao i podatke o postotku tih dionica ili udjela, sve do razine fizičke osobe,

– izvadak iz sudskog registra ili drugog propisanog registra u Republici Hrvatskoj,

– javno ovjerovljenu izjavu da podnositelju i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona, korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona, prijevaru, na temelju članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona, pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona,

– potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga vezano za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

– potvrda nadležnog tijela da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe,

– potvrda nadležnog tijela da nije otvoren postupak predstečajne nagodbe,

– istraživanje tržišta na koncesijskom području za medijsku uslugu radija/televizije

– druge isprave propisane obaviješću i/ili natječajnom dokumentacijom.

Članak 16.

(1) Vijeće zaprima i trajno pohranjuje sve ponude podnesene u roku za dostavu ponuda. Na omotnici svake ponude naznačuje se dan i vrijeme njezina zaprimanja.

(2) Rok za podnošenje ponude utvrđuje se u obavijesti tako da se određuje zadnji dan i sat do kada u pisarnicu Agencije može biti dostavljena ponuda, neposredno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom.

(3) Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s označenim punim nazivom i sjedištem podnositelja ponude te s naznakom »Ne otvarati – Ponuda za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanje medijskih usluga televizije i radija«

(4) Vijeće će odbaciti ponudu koja je zaprimljena izvan roka iz stavka 2. ovog članka za dostavu ponuda i vratiti je podnositelju ponude neotvorenu.

Članak 17.

(1) Vijeće provodi postupak javnog otvaranja ponuda podnesenih u roku za dostavu ponuda na sjednici Vijeća.

(2) Prigodom javnog otvaranja podnesenih ponuda svaki član Vijeća preuzima po jedan primjerak svake ponude.


Članak 18.

(1) U postupku pregleda ponuda Vijeće, također, može pozvati podnositelje ponuda da u roku koji ne smije biti kraći od 5 niti duži od 10 dana od dostave poziva da pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na program, ili na očite greške u pisanju i računanju. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

(2) Vijeće može podnositelje ponude pozvati na prezentaciju ponude pred Vijećem.

(3) Postupanje Vijeća propisano stavkom 1. ovoga članka ne smije imati učinak diskriminacije, nejednakog tretmana podnositelja ponude ili pogodovanja pojedinom podnositelju ponude.

(4) Svaka zaprimljena ponuda, da bi bila potpuna, mora ispunjavati minimalne tehničke, kadrovske, financijske i programske uvjete, sukladno posebnom pravilniku kojim se regulira ispunjavanje minimalnih tehničkih, kadrovskih, financijskih i programskih uvjeta pružatelja medijskih usluga. Ponuda koja ne ispunjava bilo koji od navedenih minimalnih uvjeta iz stavka 3. ovog članka bit će odbačena kao nepotpuna.

(5) Ponuda koja ispunjava sve minimalne uvjete iz stavka 4. ovog članka stavit će se dnevni red sjednice Vijeća radi odlučivanja o dodjeli koncesije.

POZIV ZAINTERESIRANIM OSOBAMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA

Članak 19.

(1) Vijeće može godinu dana prije isteka koncesije nakladniku televizije i/ili radija objaviti poziv zainteresiranim osobama za iskazivanje interesa za obavljanje djelatnosti televizije i/ili radija na određenom koncesijskom području (u daljnjem tekstu: poziv).

(2) Poziv iz stavka 1. ovoga članka može se objaviti pod uvjetom da je koncesiju koristio nakladnik kojem Vijeće nije izreklo opomenu i/ili nije prekršajno kažnjen na temelju pravomoćne sudske odluke i/ili mu nije privremeno oduzeta koncesija pet godina prije objave poziva iz stavka 1. ovoga članka, ima statut medija, podmirene sve financijske obveze sukladno odredbama ZEM-a te nije poduzetnik u poteškoćama.

(3) Trajanje poziva iz stavka 1. ovoga članka ne može biti manje od 30 dana.

(4) Ako se na poziv iz stavka 1. ovoga članka odazove samo jedna zainteresirana osoba koja je ujedno i dosadašnji nakladnik na predmetnom području, Vijeće joj može dati koncesiju za obavljanje djelatnosti televizije i/ili radija pod uvjetom da dostavi dokumentaciju propisanu u članku 15. ovog Pravilnika, osim onih podataka o kojima Vijeće vodi evidenciju ili su dostupni u javnim izvorima.

(5) Ako se na poziv iz stavka 1. ovoga članka odazovu dvije ili više zainteresiranih osoba, Vijeće je obvezno provesti postupak objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

(6) Poziv treba sadržavati sve podatke koje sadrži i obavijest o namjeri davanja koncesije.

Članak 20.

(1) Vijeće poziv iz članka 19. ovog Pravilnika objavljuje u »Narodnim novinama« te na mrežnim stranicama Agencije.

(2) Na postupak pregleda ponude uključujući i donošenje odluke o davanju koncesije, zaprimljene temeljem poziva iz članka 19. ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju odredbe koje se odnose na postupak temeljem objavljene obavijesti o namjeri davanja koncesije.

ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE

Članak 21.

(1) Nakon provedenog postupka utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije Vijeće donosi Odluku o davanju koncesije koja je predmet obavijesti.

(2) U Odluci o davanju koncesije Vijeće će najpovoljnijem podnositelju ponude odrediti rok u kojem je dužan podnijeti zahtjev Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti za obavljanje tehničkog pregleda radi utvrđivanja prostornih i tehničkih uvjeta.

(3) Ako najpovoljniji ponuditelj u roku iz stavka 2. ovoga članka ne podnese zahtjev iz stavka 2., smatra se da je odustao od dodijeljene koncesije.

(4) U slučaja odustajanja od dodijeljene koncesije Vijeće će poništiti Obavijest, odnosno Poziv.

(5) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dužna je obaviti tehnički pregled iz stavka 2. ovoga članka u roku od trideset dana od dana zaprimanja zahtjeva, a ako to nije u mogućnosti, dužna je pisano obavijestiti Vijeće.

Članak 22.

Odluka o davanju koncesije mora sadržavati:

– naziv davatelja koncesije,

– broj odluke i datum donošenja odluke,

– naziv odabranog najpovoljnijeg podnositelja ponude,

– osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara,

– obvezu koncesionara da najkasnije do polovice roka na koji mu je dana koncesija započne s radom na svim dodijeljenim radijskim frekvencijama (samo ako se koncesijsko područje sastoji od više frekvencija),

– vrstu i predmet koncesije,

– prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,

– rok na koji se daje koncesija,

– posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj,

– iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,

– rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije, te posljedice nepoštivanja roka za potpisivanje ugovora o koncesiji,

– obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

– uputu o pravnom lijeku,

– potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

Članak 23.

Vijeće će donijeti odluku o poništenju obavijesti ili dijela obavijesti u sljedećim slučajevima:

– ako nije podnesena niti jedna prihvatljiva ponuda prema uvjetima iz obavijesti,

– ako se prije isteka roka za dostavu ponuda utvrdi da se dokumentacija mora bitno mijenjati.

Članak 24.

(1) Pravo obavljanja djelatnosti radija i/ili televizije stječe se na temelju Odluke o davanju koncesije i sklopljenog ugovora o koncesiji sukladno članku 87. Zakona o elektroničkim medijima.

(2) Prije sklapanja ugovora o koncesiji najpovoljnijeg ponuditelja će se pozvati na dostavu dokaza o obavljenom tehničkom pregledu s Hrvatskom agencijom za mrežne djelatnosti, zadužnice radi osiguranja plaćanja koncesijske naknade, dokaz da zapošljava dovoljan broj djelatnika i po potrebi druge dokaze na okolnosti ispunjenja minimalnih kadrovskih, tehničkih i financijskih uvjeta.

(3) Ako se u roku utvrđenom u odluci o davanju koncesije ne potpiše ugovor o koncesiji, Vijeće će poništiti odluku o davanju koncesije, a ponuditelj nema pravo na naknadu štete.


Članak 25.

(1) Odluka o davanju koncesije objavljuje se u »Narodnim novinama«, a može se objaviti i na drugi prikladan način.

(2) Odluka o davanju koncesije dostavlja se s povratnicom svim podnositeljima ponuda.

Članak 26.

Protiv Odluke Vijeća o davanju koncesije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim upravnim sudom.

Članak 27.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (»Narodne novine«, broj 131/13).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu tridesetoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/22-01/0141

Urbroj: 567-06/07-22-03

Zagreb, 5. listopada 2022.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Predsjednik Vijeća
Josip Popovac, v. r.