Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija i vođenju očevidnika

NN 118/2022 (12.10.2022.), Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija i vođenju očevidnika

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1832

Na temelju članka 29. stavka 3. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21.), na sjednici 37-22 od 5. listopada 2022. Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA TELEVIZIJE I/ILI RADIJA I VOĐENJU OČEVIDNIKA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebni tehnički, prostorni, financijski, kadrovski i drugi uvjeti za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija, pružatelja medijskih usluga putem satelitskog, internetskog, kabelskog i drugih oblika prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa te pružatelja audiovizualnih i/ili radijskih medijskih usluga na zahtjev, način utvrđivanja uvjeta, analiza programskih osnova, te način vođenja očevidnika audio i audiovizualnog programa.

POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA TELEVIZIJE I/ILI RADIJA

1. Minimalni tehnički uvjeti

Članak 2.

(1) Za pružanje medijske usluge radija ili televizije na području koncesije pružatelj medijske usluge mora raspolagati opremom i drugim tehničkim sredstvima koja osiguravaju kvalitetnu proizvodnju, prijenos i emitiranje programa sukladno programskoj osnovi, te čuvanje snimki objavljenog programa.

(2) Oprema mora biti funkcionalna, za što je odgovoran pružatelj medijske usluge.

(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka dokazuje se Izjavom o ispunjavanju tehničkih uvjeta za prijenos programa i tehničkim pregledom.

(4) Vijeće za elektroničke medije (u daljnjem tekstu: Vijeće) će u slučaju pojave učestalih tehničkih grešaka, ispada ili niže kvalitete audio i/ili audiovizualnog programa od uobičajenih profesionalnih standarda u većem dijelu programa poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima (»Narodne novine« br. 111/21, dalje: ZEM).

2. Minimalni prostorni uvjeti

Članak 3.

(1) Za obavljanje djelatnosti medijskih usluga radijskog i/ili televizijskog programa nakladnici televizije i/ili radija moraju osigurati prostorne uvjete.

(2) Pružatelji medijskih usluga radijskog i/ili televizijskog programa trebaju unutar poslovnog prostora osigurati odvojene prostorije za:

a) upravu i/ili glavnog urednika,

b) novinare (redakciju),

c) marketing i računovodstveno-knjigovodstvene poslove, ako pružatelj medijske usluge obavlja te poslove,

d) studio i režiju.

(3) Pružatelji medijske usluge radija na području koncesije do 99.999 stanovnika mogu u istoj prostoriji osigurati obavljanje poslova iz stavka 2. točka a) do c).

(4) Prostorija za smještaj odašiljačke opreme (studio i režija) mora osiguravati minimalne tehničke uvjete za optimalan rad odašiljačke tehnike.

(5) Ispunjavanje uvjeta iz ovoga članka dokazuje se vjerodostojnom ispravom o raspolaganju odgovarajućim poslovnim prostorom potrebnim za obavljanje djelatnosti, uključujući i raspolaganje na temelju ugovora o zakupu ili podzakupu prostora odnosno na temelju predugovora ili pisma namjere.

3. Minimalni kadrovski uvjeti

Članak 4.

(1) Pružatelji medijskih usluga moraju imati glavnog urednika koji je u radnom odnosu. Direktor/predsjednik uprave/ravnatelj pružatelja medijske usluge i glavni urednik mogu biti ista osoba.

(2) Za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija za opći radijski i/ili televizijski program na području koncesije pružatelj medijske usluge mora imati u, uz glavnog urednika i:

a) za područje koncesije do 19.999 stanovnika: dvije (2) osobe koje kreativno sudjeluju u stvaranju i produkciji programa,

b) za područje koncesije od 20.000 do 99.999 stanovnika: četiri (4) osobe koje kreativno sudjeluju u stvaranju i produkciji programa,

c) za područje koncesije od 100.000 do 499.999 stanovnika: pet (5) osoba koje sudjeluju u stvaranju i produkciji programa,

d) za područje koncesije od 500.000 i više stanovnika: šest (6) osoba koje kreativno sudjeluju u stvaranju i produkciji programa.

(3) Za obavljanje djelatnosti medijskih usluga za specijalizirani radijski i/ili televizijski program na području koncesije pružatelj medijske usluge mora imati u radnom odnosu, uz glavnog urednika, i:

a) na području koncesije do 499.999 stanovnika: dvije (2) osobe koje kreativno sudjeluju u stvaranju i produkciji programa,

b) za područje koncesije od 500.000 i više stanovnika: tri (3) osobe koje kreativno sudjeluju u stvaranju i produkciji programa.

(4) Nakladnik radija i/ili televizije koji ima koncesije za pružanje medijske usluge na dva ili više područja dužan je za svako koncesijsko područje ispuniti minimalne kadrovske uvjete iz ovoga članka.

Članak 5.

Ispunjavanje minimalnih kadrovskih uvjeta dokazuje se vjerodostojnom ispravom (izvadak iz evidencije HZMO) ili preslikom Ugovora o radu.

4. Minimalni financijski uvjeti

Članak 6.

(1) Za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija na području koncesije pružatelj medijske usluge dužan je osigurati početna financijska sredstva za rad u visini potrebnih novčanih sredstava dovoljnih za podmirenje ukupnih troškova tromjesečnog poslovanja, ovisno o razini koncesije i drugim uvjetima, a sukladno poslovnom planu pružatelja medijske usluge.

(2) Poslovni plan pružatelja medijske usluge izrađuje se za tekuću godinu i dvije naredne dvije godine, a obavezno sadrži:

a) opise izvora financiranja (pribavljanja novčanih sredstava) potrebnih za pokretanje programskog kanala i za obavljanje djelatnosti,

b) pregled planiranih prihoda i rashoda (pojedinačna razrada i planirani iznosi) i drugih pretpostavki na kojima se temelji poslovni plan.

(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se vjerodostojnom potvrdom o solventnosti (obrazac SOL – 2) ili obrascem o bonitetu ((BON – 2) i/ili obvezujućim pismom namjere banke i/ili ovjerenim ugovorom o zajmu pravne osobe. U slučaju ispunjavanja uvjeta prilaganjem ovjerenog ugovora o zajmu pravne osobe nužno je priložiti i vjerodostojnu ispravu o raspolaganju sredstvima na žiro računu davatelja zajma (bankovni izvod ili SOL – 2 ili BON – 2).

(4) Postojeći pružatelji medijskih usluga ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. dokazuju vjerodostojnom potvrdom o solventnosti (obrazac SOL – 2) ili obrascem o bonitetu (BON – 2). U slučaju nedostatnih sredstava na žiro računu ili računima postojećeg pružatelja ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka može se izvršiti i/ili obvezujućim pismom namjere banke i/ili ovjerenim ugovorom o zajmu pravne osobe. U slučaju ispunjavanja uvjeta prilaganjem ovjerenog ugovora o zajmu pravne osobe nužno je priložiti i vjerodostojnu ispravu o raspolaganju sredstvima na žiro računu davatelja zajma (bankovni izvod ili SOL – 2 ili BON – 2).

5. Utvrđivanje minimalnih uvjeta

Članak 7.

(1) Podnositelj ponude na obavijest o namjeri davanja koncesije radija i/ili televizije dužan je podnijeti Vijeću dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje medijske djelatnosti radija i/ili televizije propisanih ovim Pravilnikom.

(2) Vijeće u postupku davanja koncesije Vijeće utvrđuje ispunjava li podnositelj iz stavka 1. ovoga članka uvjete propisane ovim Pravilnikom te je li dostavio sve tražene isprave, očitovanja, priloge i drugu dokumentaciju koja je propisana Obaviješću o namjeri davanja koncesije.

(3) Ispunjavanje minimalnih prostornih i tehničkih uvjeta nakon davanja koncesije, a prije potpisa ugovora o koncesiji, utvrđuje Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HAKOM) na temelju tehničkog pregleda i o tome izvještava Vijeće.

(4) Tehničkim pregledom se minimalno provjeravaju dokazi o:

a) mogućnosti proizvodnje i odašiljanja (emitiranja) programa od studija do krajnje radijske/TV postaje u lancu,

b) mogućnosti pohrane objavljenoga programa u propisanom formatu,

c) vlasništvu/najmu/pravu uporabe prostora za proizvodnju programa i smještaja opreme,

d) vlasništvu/najmu/pravu uporabe opreme za proizvodnju i odašiljanje (emitiranje) programa,

e) redovitom servisiranju i održavanju radijske postaje i zadovoljavanju propisanih tehničkih uvjeta i normi, te da se ista smije koristiti u Republici Hrvatskoj.

UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRUŽANJA AUDIOVIZUALNIH I/ILI RADIJSKIH MEDIJSKIH USLUGA NA ZAHTJEV I PRUŽANJE MEDIJSKIH USLUGA PUTEM SATELITSKOG, INTERNETSKOG, KABELSKOG I DRUGIH OBLIKA PRIJENOSA AUDIOVIZUALNOG I/ILI RADIJSKOG PROGRAMA

Članak 8.

(1) Podnositelj zahtjeva za izdavanje dopuštenja za obavljanje djelatnosti audiovizualnih i/ili radijskih medijskih usluga na zahtjev i pružanje medijskih usluga putem satelitskog, internetskog, kabelskog i drugih oblika prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa dužan je uz zahtjev podnijeti Vijeću sljedeće dokaze:

– Izjavu o ispunjavanju tehničkih uvjeta za prijenos programa i o početku emitiranja,

– Programsku osnovu,

– Izjavu s podacima o vlasničkoj strukturi i postotcima u udjelu vlasništva,

– Izjavu da se obavljanjem djelatnosti pružanja medijskih usluga na temelju članka 26. i 92. zakona o elektroničkim medijima ne ostvaruje nedopuštena koncentracija vlasništva,

– Izjavu o imenovanju glavnog urednika.

(2) Pružatelji audio i audiovizualnih medijskih usluga koji za prijenos programa koriste kabel, internet, satelit i druge dopuštene oblike prijenosa ili pružaju usluge na zahtjev, ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta dokazuju putem potpisane izjave o raspolaganju opremom iz stavka 1. ovog članka.

(3) Vijeće u postupku izdavanja dopuštenja utvrđuje ispunjava li podnositelj iz stavka 1. ovoga članka uvjete propisane ovim Pravilnikom i izdaje dopuštenje koje je trajno.

VOĐENJE OČEVIDNIKA

Članak 9.

(1) Nakladnik televizije i/ili radija te pružatelj audiovizualnih i/ili radijskih medijskih usluga na zahtjev i pružatelj medijskih usluga putem satelitskog, internetskog, kabelskog i drugih oblika prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa treba voditi elektronički očevidnik o objavljenom audio ili audiovizualnom programu i treba čuvati snimke cjelovito objavljenog programa najmanje devedeset (90) dana od objavljivanja, a u slučaju prigovora ili spora, snimku spornog sadržaja dužan je čuvati do okončanja spora.

(2) Nakladnik televizije i/ili radija te pružatelj audiovizualnih i/ili radijskih medijskih usluga na zahtjev i pružatelj medijskih usluga putem satelitskog, internetskog, kabelskog i drugih oblika prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa dužan je na zahtjev Agencije, u roku od pet (5) dana od dana primitka zahtjeva, dostaviti očevidnik i snimku objavljenog audio ili audiovizualnog programa.

(3) Pružatelji elektroničkih publikacija trebaju čuvati objavljeni sadržaj najmanje devedeset (90) dana od dana objave, te su na zahtjev Agencije u roku od pet (5) dana od dana primitka zahtjeva dužni osigurati uvid u objavljeni sadržaj elektroničke publikacije.

(4) Pružatelji medijskih usluga na zahtjev dužni su na zahtjev Agencije u roku od pet (5) dana od dana primitka zahtjeva osigurati uvid u katalog ponude audiovizualnih djela u razdoblju od devedeset (90) dana od dana objave.

Članak 10.

(1) Pružatelji medijskih usluga televizije i radija dužni su voditi dnevni očevidnik u strojno čitljivom obliku. Obrazac očevidnika koji je sastavni dio ovog Pravilnika objavljen je u Prilogu 1. ovog Pravilnika. Dnevni očevidnik sadrži sljedeće podatke:

– vrijeme početka i završetka svake emisije

– trajanje emisije

– naziv emisije

– programska vrsta u koju se emisija ubraja

– udjel vlastite proizvodnje

– udjel vijesti i obavijesti s područja koncesije

– oznaka o premijeri ili reprizi emisije.

(2) Putem očevidnika, a na zahtjev i prema uputi Vijeća, mogu se voditi i podaci o pojedinačnim programskim sadržajima bitnim za praćenje poštivanja Zakona o elektroničkim medijima kao što su: podaci o udjelima i vrsti emitirane glazbe, udjelu komercijalnih audiovizualnih komunikacija, udjelu europskih djela i djela neovisnih europskih proizvođača, objavljenim sadržajima na stranicama elektroničkih publikacija i objavama unutar kataloga pružatelja medijskih usluga na zahtjev.

Članak 11.

(1) Pružatelji medijskih usluga dužni su uz očevidnike na zahtjev Agencije dostaviti i pripadajuće snimke audio ili audiovizualnog programa putem elektroničkih komunikacijskih mreža ili na prijenosnom digitalnom mediju u formatima i obliku kako slijedi:

Televizijski program
VideokoderWindows Media Video, DivX, Xvid ili MPEG4
Minimalna rezolucija slike640X360 piksela/1Mbs
Broj slika u sekundi25
Minimalna audiokvaliteta32kHz, 64 kbit/s, stereo/mono

Radijski program
Audiokompresirani formatiMPEG-1 Layer 3, MPEG-1 Layer 2, wma, AAC+, aac
Frekvencija uzrokovanja32, 44.1 i 48 KHz
Minimalna audiokvaliteta64 kbit/s

(2) Snimke trebaju biti podijeljene zasebno za svaki sat, a svaka snimka treba u svom nazivu sadržavati datum i vrijeme emitiranja u sljedećem obliku:

xxxxxSerijski broj datoteke. Svaka nova datoteka ima broj za jedan veći.
GGGGgodina
MMmjesec, 01 – 12
DDdan, 01 – 31
HHsat, 00 – 23
mmminuta, 00 – 59
sssekunda, 00 – 59

Dostavu snimki u nekom drugom formatu, osim navedenih u stavku 1. ovog članka, potrebno je prethodno usuglasiti s Agencijom.

Članak 12.

(1) Pružatelji medijske usluge televizije i digitalnog radija obvezni su mrežnim operatorima koje koriste za distribuciju svog programskog kanala dostaviti osnovne podatke o emisijama u kojima ih planiraju objaviti radi usluge elektroničkog programskog vodiča (EPG).

(2) Osnovni podaci koje EPG treba sadržavati su: naziv emisije, vrijeme početka i završetka, opis programske vrste i odgovarajuće grafičke oznake sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima.

(3) Pružatelji medijske usluge televizije i digitalnog radija dužni su dostavljati točne i potpune podatke najmanje za sedam (7) dana unaprijed te ih održavati točnima i potpunima najmanje devedeset (90) dana nakon emitiranja audiovizualnog programa.

Članak 13.

(1) Pružatelj medijske usluge obvezan je redovito provjeravati ispravnost sustava za snimanje i čuvanje snimki objavljenoga audiovizualnog sadržaja.

(2) U slučaju tehničkog kvara ili »više sile« zbog kojih nakladnik, odnosno pružatelj medijske usluge nije pohranio određeni dio emitiranog audiovizualnog sadržaja, nakladnik ili pružatelj medijske usluge obvezan je u roku od pet (5) dana pisanim putem obavijestiti Agenciju o kvaru i opsegu nesnimljenog audiovizualnog sadržaja.

(3) Kada pružatelji audiovizualnih i/ili radijskih medijskih usluga na zahtjev, pružatelji medijskih usluga putem satelitskog, internetskog, kabelskog i drugih oblika prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa i pružatelji elektroničkih publikacija pružaju usluge koje su dostupne uz naplatu ili tako da je jedan dio usluge dostupan uz naplatu, dužan je Agenciji omogućiti pristup naplatnoj usluzi tako da službenim osobama Agencije za potrebe nadzora i analize omogući slobodan, neuvjetovan i potpun pristup cjelokupnoj usluzi, dajući jedan korisnički račun i lozinku ovlaštenim osobama Agencije.

Programska osnova

Članak 14.

(1) Agencija utvrđuje ispunjavanje programskih uvjeta i ograničenja u radijskim ili televizijskim programima nakladnika i pružatelja medijskih usluga putem satelitskog, internetskog, kabelskog i drugih oblika prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa koji su uključeni u postupak stručnog nadzora. Programski sadržaji definiraju se u skladu s klasifikacijom programskih vrsta navedenoj u Prilogu 2 ovog Pravilnika, a koja je osnova za izračun udjela programskih vrsta u programskoj osnovi.

(2) Nakladnik radija ili televizije i pružatelj medijskih usluga putem satelitskog, internetskog, kabelskog i drugih oblika prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa dužan je dostaviti Agenciji klasifikaciju svih programskih sadržaja u propisanom obliku očevidnika za zatraženi vremenski period emitiranog programa.

(3) Snimke emitiranog programa i pripadajuće im očevidnike čije je kopije pružatelj medijskih usluga dostavio Agenciji za potrebe stručnog nadzora, nakladnik treba čuvati do okončanja nadzornog postupka koji završava odlukom Vijeća za elektroničke medije.

Članak 15.

(1) Za pružatelje medijske usluge televizije i/ili radija te pružatelje medijskih usluga putem satelitskog, internetskog, kabelskog i drugih oblika prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa Vijeće za elektroničke medije utvrđuje ove programske vrste čiji udjeli sačinjavaju programsku osnovu općeg ili specijaliziranog televizijskog ili radijskog kanala:

– Informativni program

– Igrani program

– Dokumentarni program

– Program za djecu i mlade

– Umjetnost i kultura

– Zabava

– Obrazovanje

– Sport

– Religija i etika

– Glazbeni program

– Audiovizualna ili audio komercijalna komunikacija

– Ostali sadržaji.

(2) Pojedina emisija definira se kao element audiovizualnog programa, odnosno konkretan program određen svojom uvodnom i odjavnom špicom, neovisno o svojoj duljini koji čini pojedinačnu stavku u rasporedu programa, a čija je glavna svrha definirana vrstom audiovizualnog ili radijskog programa iz stavka 1. ovog članka.

(3) Najveći udio u programskoj osnovi koji se može ubrojiti u programsku vrstu »Ostali sadržaji« iznosi 30 % pod uvjetom da su ispunjeni minimalni udjeli ostalih programskih vrsta iz stavka 1. ovoga članka čiji zbroj u programskoj osnovi iznosi najmanje 70 % ukupnoga godišnjeg vremena objavljivanja.

Članak 16.

(1) U vlastitu proizvodnju radijskog nakladnika može se ubrojiti najviše 25 % dnevnog objavljivanja hrvatske glazbe emitirane izvan emisija. Glazba koja se emitira u sklopu pojedinih cjelovitih emisija vlastite proizvodnje određenih najavnom i odjavnom špicom koje pripadaju određenoj programskoj vrsti, izuzev glazbenog programa, u cijelosti je uključena u trajanje tih cjelina.

(2) Ako udio hrvatske glazbe čini najmanje 40 % dnevnog objavljivanja glazbenog programa predviđenog programskom shemom radijskog programa, od čega je najmanje 30 % objavljeno između 6 i 22 sata, u udio vlastite proizvodnje može se ubrojiti najviše 30 % vremena dnevnog objavljivanja u kojem se izvodi hrvatska glazba.

(3) Detaljna mjerila i definicije za određivanje vlastite proizvodnje objavljena su u Pravilniku o detaljnim mjerilima i definicijama za određivanje audiovizualnih ili radijskih emisija koje se smatraju vlastitom proizvodnjom.

Članak 17.

U vijesti i obavijesti s područja koncesije radijskog ili televizijskog nakladnika ubrajaju se lokalne vijesti i obavijesti iz svih programskih vrsta navedenih u članku 15. stavak 1 ovog Pravilnika koje su od posebnog interesa za one koji žive ili rade unutar ili unutar dijela područja za koje se pruža audio ili audiovizualna medijska usluga. Vijesti i obavijesti s područja koncesije uključuju lokalne vijesti, lokalne i komunalne informacije i obavijesti, najave događaja, prijenose događaja, intervjue, dobrotvorne akcije i aktivnosti, vremensku prognozu, stanje u prometu, gostovanja npr. lokalnih umjetnika, znanstvenika, gospodarstvenika, poduzetnika, predstavnika civilnog društva izvještavanje o lokalnim sportskim događajima, umjetnosti, kulturi, kao i emisije koje potiču participaciju stanovništva u društvenom životu i interaktivnost sa slušateljima ili gledateljima s područja pokrivanja koncesije i drugo.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Na pojmove novinar i glavni urednik primjenjuju se definicije Zakona o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04., 84/11. i 81/13.).

Članak 19.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (»Narodne novine«, broj 83/14.).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/22-01/0135

Urbroj: 567-06/07-22-03

Zagreb, 5. listopada 2022.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Predsjednik Vijeća
Josip Popovac, v. r.

PRILOG 1

OČEVIDNIK EMITIRANOG PROGRAMA*

Nakladnik:
Kanal:
Datum:
PočetakKrajTrajanjeNaziv emisijeProgramska vrstaVlastita proizvodnjaReprizaSadrži lokalne informacijeNapomena

– Igrani program

– Dokumentarni program

– Program za djecu i mlade

– Umjetnost i kultura

– Zabava

– Obrazovanje

– Sport

– Religija i etika

– Glazbeni program

– Audiovizualna ili audio-komercijalna komunikacija

– Ostali sadržaji

Da/NePremijera ili prva repriza/reprizaDa/Ne
         
         
         
         
         
         

* Prema članku 10. stavak 1 ovog Pravilnika, pružatelji medijskih usluga dužni su voditi dnevni očevidnik u strojno čitljivom obliku

PRILOG 2

PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA TELEVIZIJE I/ILI RADIJA I VOĐENJU OČEVIDNIKA

Za pružatelje medijske usluge televizije i/ili radija i pružatelje medijskih usluga putem satelitskog, internetskog, kabelskog i drugih oblika prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa, Vijeće za elektroničke medije utvrđuje ove programske vrste čiji udjeli sačinjavaju programsku osnovu općeg ili specijaliziranog televizijskog ili radijskog kanala:

Programske vrste:

1. Informativni program

2. Igrani program

3. Dokumentarni program

4. Program za djecu i mlade

5. Umjetnost i kultura

6. Zabava

7. Obrazovanje

8. Sport

9. Religija & Etika

10. Glazbeni program

11. Audiovizualna ili audiokomercijalna komunikacija (AVKK)

12. Ostali sadržaji

1. Informativni program

Informativni programi koji pružaju nacionalne, međunarodne ili regionalne informacije o aktualnim događajima od općeg interesa uključujući vijesti, programe o tekućim događajima i vremensku prognozu

2. Igrani program

Svi dugometražni i kratkometražni filmovi koji su prethodno bili prikazani u kinu kao i dramske serije, ali koje ne uključuju dokumentarne drame (dokudrama).

3. Dokumentarni program

Sve vrste ne-fiktivnih programa koje se bave poviješću, prirodom i životinjskim svijetom, znanošću i tehnologijom, gospodarstvom, hobijima i slobodnim vremenom, programi koji se bave pravima potrošača, dokumentarne drame.

4. Program za djecu i mlade

Sve vrste programa namijenjenih mlađim i starijim maloljetnicima, uključujući zabavne emisije, animirane i crtane filmove.

5. Umjetnost & kultura

Emisije koje prikazuju ili predstavljaju umjetničke ili kulturne događaje, uključujući komentare i kritičke procjene umjetnosti te klasičnu glazbu i jazz.

6. Zabava

Emisije namijenjene prvenstveno izazivanju osjećaja zabave, razonode i opuštanja, uključujući kvizove i igre, glazbene emisije, natjecanja talenata, reality show, dokumentarne sapunice, prijenosi i snimke dodjele nagrada, karnevala, parada…

7. Obrazovanje

Programi čija je svrha obrazovna, obično potkrijepljeni posebno pripremljenim edukativnim materijalima koji se prikazuju na ekranu i na druge načine.

8. Sport

Svi oblici sportskih programa uključujući izvještavanje o sportskim događajima.

9. Religija & Etika

Emisije koje se bave religijskim uvjerenjima, emisije koje objašnjavaju religijsku doktrinu, načela ili vjeru, emisije koje se bave moralnim, etičkim i duhovnom aspektima životnog iskustva.

10. Glazbeni program

Pjesme i glazbeni spotovi, prijenosi i snimke glazbenih i plesnih izvedbi

11. AVKK

Audiovizualna i audiokomercijalna komunikacija (oglasi, samopromocija, teletetrgovina…)

12. Ostali sadržaji

Obuhvaćaju emitirane programske sadržaje koji nisu klasificirani niti u jednu od ostalih 11 programskih vrsta koje sačinjavaju programsku osnovu te sadržaje koji se ne mogu razvrstati (npr. tehnički testni signal, programske popune i sl.)