Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-5719/2021 od 15. rujna 2022.

NN 118/2022 (12.10.2022.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-5719/2021 od 15. rujna 2022.

Ustavni sud Republike Hrvatske

1833

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Snježana Bagić, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnio Frano Ćalušić iz Zagreba, kojeg zastupa Zvonimir Raić, odvjetnik u Zagrebu, na sjednici održanoj 15. rujna 2022. jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Županijski sud u Osijeku dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem Gž Ovr-318/2022 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe Frani Ćalušiću iz Zagreba, Anđela Nuića 56, određuje se primjerena nak­nada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) u iznosu od 15.200,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. ove izreke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

1. Frano Ćalušić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 21. listopada 2021. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Zadru pod brojem Ovr-1127/2015 povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

2. Za potrebe ustavnosudskog postupka pribavljen je spis Općinskog suda u Zadru broj: Ovr-1127/2015.

II. PREGLED RADNJI U POSTUPKU

3. Ovr-354/2011

Ovršni postupak pod brojem Ovr-354/2011 pokrenut je pred Općinskim sudom u Pagu 29. prosinca 2011. podnositeljevim prijedlogom za ovrhu na 17/457 dijela nekretnine ovršenice Božice Marunica upisane u zk. ul. br. 1398 k.o. Kolan, na temelju ovršne isprave, ugovora o zajmu od 1. srpnja 2009., a radi naplate novčane tražbine u iznosu od 6.323,85 EUR.

Podneskom od 6. veljače 2012. podnositelj je požurio postupanje suda.

Općinski sud u Pagu donio je rješenje o ovrsi broj: Ovr-354/2011 od 29. ožujka 2012.

Ovršenica je protiv navedenog rješenja 12. travnja 2012. izjavila žalbu.

Podneskom od 26. travnja 2012. podnositelj se očitovao na žalbu ovršenice.

Uz popratno izvješće predmet je 9. svibnja 2012. otpremljen na Županijski sud u Zadru radi odlučivanja o žalbi ovršenice.

Rješenjem Županijskog suda u Zadru broj: Gž-1058/12-2 od 14. svibnja 2012. odbijena je žalba ovršenice i potvrđeno je navedeno rješenje o ovrsi.

Na ročištu održanom 24. srpnja 2012. prvostupanjski sud je donio rješenje da će se provesti vještačenje po vještaku građevinske struke radi utvrđivanja vrijednosti sporne nekretnine.

Zaključkom prvostupanjskog suda od 30. listopada 2012. određen je vještak građevinske struke koji će provesti vještačenje.

Ročište radi utvrđenja vrijednosti nekretnine na kojoj je određena ovrha održano je 29. studenoga 2012. na licu mjesta te je obvezan vještak u roku od 30 dana dostaviti svoj nalaz i mišljenje.

Rješenjem prvostupanjskog suda od 25. siječnja 2013. upisana je zabilježba ovrhe na predmetnoj nekretnini.

Vještak je dostavio nalaz i mišljenje 29. srpnja 2013.

Ovr-288/2014

Ovršni postupak pod brojem Ovr-288/2014 pokrenut je pred Općinskim sudom u Pagu 3. veljače 2014. prijedlogom ovrhovoditelja Zagrebačke banke d.d., sa sjedištem u Zagrebu, za ovrhu na nekretninama I. ovršenice Božice Marunica (u 17/457 dijela) i II. ovršenika Ivana Biondića (u 440/457 dijela) upisanim u zk. ul. br. 1398 k.o. Kolan, na mirovini III. ovršenika Vladimira Brezaka i na plaći IV. ovršenika Vladimira Grdakovića, na temelju ovršne isprave, ugovora o namjenskom kreditu od 13. prosinca 2006., a radi naplate novčane tražbine u iznosu 101.941,11 CHF u kunskoj protuvrijednosti.

Na temelju navedenog prijedloga Općinski sud u Pagu je 6. veljače 2014. donio rješenje o ovrsi broj: Ovr-24/14.

Rješenjem prvostupanjskog suda od 28. listopada 2014. upisana je zabilježba ovrhe na predmetnoj nekretnini.

Zaključkom Općinskog suda u Pagu od 12. studenoga 2014. određeno je da se izdvaja ovrha koja se provodi na nekretninama I. ovršenice Božice Marunica i II. ovršenika Ivana Biondića u novi spis koji će dobiti novi poslovni broj, dok se ovrha na plaći i mirovini ostalih ovršenika nastavlja pod brojem: Ovr-288/2014.

Zaključkom Općinskog suda u Pagu od 26. studenoga 2014. utvrđeno je da je Zagrebačka banka d.d. pristupila prije pokrenutom ovršnom postupku broj: Ovr-354/2011.

Ovr-1127/2015

Nakon pristupanja Zagrebačke banke d.d. ovršnom postupku Ovr-354/2011 predmet se nastavio voditi pred Općinskim sudom u Zadru pod brojem: Ovr-1127/2015.

Podneskom Zagrebačke banke d.d. od 26. travnja 2016. zatraženo je nastaviti s postupkom.

Zaključkom Općinskog suda u Zadru od 9. svibnja 2016. pozvani su II. ovrhovoditelj Zagrebačka banka d.d. i II. ovršenik Ivan Biondić u roku od 8 dana očitovati se na nalaz i mišljenje vještaka od 30. srpnja 2013.

Podneskom od 23. svibnja 2016. Zagrebačka banka d.d. se očitovala na nalaz i mišljenje vještaka.

Podneskom od 8. lipnja 2016. Ivan Biondić se očitovao na nalaz i mišljenje vještaka.

Podneskom od 27. travnja 2017. Zagrebačka banka d.d. je požurila postupanje suda i zakazivanje prve javne dražbe.

Zaključkom Općinskog suda u Zadru od 16. svibnja 2017. pozvani su podnositelj, kao I. ovrhovoditelj i Zagrebačka banka d.d., kao II. ovrhovoditelj, očitovati se na podnesak II. ovršenika Ivana Biondića od 8. lipnja 2016.

Podneskom od 29. svibnja 2017. podnositelj je postupio po zaključku suda.

Podneskom od 31. svibnja 2017. Zagrebačka banka d.d. je postupila po zaključku suda.

Zaključkom Općinskog suda u Zadru od 29. lipnja 2017., na traženje podnositelja, sud mu je dostavio rješenje o ovrsi Općinskog suda u Pagu broj: Ovr-354/2011 od 29. ožujka 2012. s iskazanom klauzulom pravomoćnosti i ovršnosti.

Vladimir Brezak iz Sesveta je podneskom od 2. ožujka 2018. istaknuo prigovor treće osobe.

Zaključkom Općinskog suda u Zadru od 5. ožujka 2018. pozvani su ovrhovoditelji i ovršenici očitovati se na prigovor treće osobe.

Podneskom od 2. travnja 2018. podnositelj se očitovao na prigovor treće osobe.

Podneskom od 9. travnja 2018. I. ovršenica Božica Marunica se očitovala na prigovor treće osobe.

Rješenjem Općinskog suda u Zadru broj: Ovr-1127/2015 od 29. listopada 2018. upućena je treća osoba Vladimir Brezak u parnicu radi proglašenja djelomične nedopuštenosti ovrhe.

Podneskom od 13. prosinca 2018. Emira Kauković, kao cesionar, predložila je stupiti na poziciju II. ovrhovoditelja Zagrebačke banke d.d.

Podneskom od 16. siječnja 2019. Emira Kauković zatražila je sud donijeti odluku o stupanju cesionara na poziciju II. ovrhovoditelja.

Podnositelj je sudu dostavio podnesak 23. siječnja 2019.

Podnescima od 21. siječnja 2019., 27. veljače 2019. i 14. ožujka 2019. cesionar je požurio postupanje suda.

Zaključcima od 20. ožujka 2019. Općinski sud u Zadru pozvao je stranke da se očituju na podneske cesionara i podnesak podnositelja od 23. siječnja 2019.

Podneskom od 1. travnja 2019. cesionar se očitovao na podnesak podnositelja.

Podneskom od 3. travnja 2019. Božica Marunica se očitovala na podnesak cesionara.

Podneskom od 3. travnja 2019. podnositelj se očitovao na podnesak cesionara.

Podneskom od 3. travnja 2019. Ivan Biondić se očitovao na podnesak cesionara.

Podnescima od 30. svibnja 2019., 10. lipnja 2019. i 14. lipnja 2019. cesionar je požurio postupanje suda.

Zaključkom od 15. srpnja 2019. Općinski sud u Zadru pozvao je II. ovrhovoditelja Zagrebačku banku d.d. da se očituje na podnesak cesionara od 17. prosinca 2018.

Zagrebačka banka d.d. očitovala se na podnesak cesionara 30. srpnja 2019..

Podnositelj je 17. veljače 2020. podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Rješenjem predsjednice Općinskog suda u Zadru broj: Su-Gzp I-2/20-4 od 15. travnja 2020. utvrđeno je da je osnovan podnositeljev zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku te je određen rok od 8 mjeseci u kojem se mora riješiti predmet Ovr-1127/2015.

Rješenjem Općinskog suda u Zadru broj: Ovr-1127/2015-43 od 8. listopada 2020. utvrđeno je da je na mjestu II. ovrhovoditelja Zagrebačke banke d.d. stupila Emira Kauković iz Zagreba.

Podneskom od 18. listopada 2020. podnositelj je požurio postupanje suda.

Ročište radi utvrđenja vrijednosti nekretnine održano je 19. studenoga 2020.

Podneskom od 20. prosinca 2020. podnositelj je požurio postupanje suda.

Zaključkom Općinskog suda u Zadru broj: Ovr-1127/2015-56 od 22. prosinca 2020. utvrđena je vrijednost predmetne nekretnine u iznosu od 1.676.789,31 kn, određeno je da će predmetna nekretnina biti prodana na usmenoj javnoj dražbi te je prvo dražbeno ročište za prodaju zakazano za 26. siječnja 2021.

Prvo dražbeno ročište za prodaju nekretnine zakazano za 26. siječnja 2021. odgođeno je zbog bolesti sudske savjetnice.

Podneskom od 5. veljače 2021. podnositelj je požurio postupanje suda.

Podnositelj je 19. ožujka 2021. podnio zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Podneskom od 19. lipnja 2021. podnositelj je požurio zakazivanje nove dražbe.

Rješenjem Županijskog suda u Zadru broj: Gzp II-4/2021-7 od 8. srpnja 2021. određeno je da je Općinski sud u Zadru dužan donijeti odluku u predmetu Ovr-1127/2015 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od tri mjeseca te je podnositelju određena primjerena naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u iznosu od 1.000,00 kuna.

Rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Gžzp II-44/2021-3 od 30. rujna 2021. uvažena je žalba podnositelja kao djelomično osnovana i preinačeno je rješenje Županijskog suda u Zadru broj: Gzp II-4/2021-7 od 8. srpnja 2021. te je podnositelju pored dosuđenog iznosa od 1.000,00 kuna određen na ime primjerene naknade i daljnji iznos od 2.000,00 kuna.

Podneskom od 26. studenoga 2021. podnositelj je požurio postupanje suda.

Zaključkom Općinskog suda u Zadru broj: Ovr-1127/2015-56 od 29. studenoga 2021. utvrđena je vrijednost predmetne nekretnine u iznosu od 1.676.789,31 kn, određeno je da će predmetna nekretnina biti prodana na usmenoj javnoj dražbi te je prvo dražbeno ročište za prodaju zakazano za 18. siječnja 2022.

Podnositelj je 29. studenoga 2021. podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Zaključkom Općinskog suda u Zadru broj: Ovr-1127/2015-75 od 1. prosinca 2021. stavljen je izvan snage zaključak od 29. studenoga 2021., utvrđena je vrijednost predmetne nekretnine iznosu od 1.676.789,31 kn te je prvo dražbeno ročište zakazano za 18. siječnja 2022.

Ovr-627/2021

U predmetu Ovr-627/2021 podnositelj je 13. listopada 2021. podnio prijedlog za ovrhu na 17/457 dijela predmetne nekretnine ovršenice Božice Marunica na temelju ovršne isprave, ugovora o zajmu od 1. srpnja 2009., a radi naplate novčane tražbine u iznosu od 163.676,15 EUR.

Na temelju navedenog prijedloga za ovrhu Općinski sud u Zadru je donio rješenje o ovrsi broj: Ovr-627/2021-2 od 4. studenoga 2021.

Podneskom od 8. studenoga 2021. podnositelj je predložio spojiti predmet na Ovr-1127/2015.

Podneskom od 8. studenoga 2021. podnositelj je na rješenje o ovrsi od 4. studenoga 2021. podnio prijedlog za ispravak, podredno žalbu.

Rješenjem Općinskog suda u Zadru broj: Ovr-627/2021-7 od 11. studenoga 2021. dopunjeno je rješenje o ovrsi od 4. studenoga 2021.

Ovršenica Božica Marunica je 18. studenoga 2021. izjavila žalbu protiv navedenog rješenja o ovrsi broj: Ovr-627/2021-2 od 4. studenoga 2021. i rješenja broj: Ovr-627/2021-7 od 11. studenoga 2021.

Ovr-1127/2015

Zaključkom Općinskog suda u Zadru broj: Ovr-1127/2015-78 od 9. prosinca 2021. spojeni su predmeti Ovr-1127/2015 i Ovr-627/2021. Također je određeno da će se provesti jedinstveni postupak pod brojem: Ovr-1127/2015.

Dopisom od 14. prosinca 2021. žalba ovršenice Božice Marunica od 18. studenoga 2021. dostavljena je na odgovor podnositelju, kao I. ovrhovoditelju i Emiri Kauković kao II. ovrhovoditelju, te Ivanu Biondiću kao II. ovršeniku.

Podnositelj je 17. prosinca 2021. dostavio odgovor na žalbu ovršenice.

Rješenjem zamjenika predsjednika Općinskog suda u Zadru broj: Su-Gzp I-59/2021 od 12. siječnja 2022. utvrđeno je da je osnovan zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku podnositelja te je određen rok od 6 mjeseci u kojem viša sudska savjetnica – specijalistica mora riješiti predmet Ovr-1127/2015.

Podneskom od 14. siječnja 2022. I. ovršenica je predložila odgodu usmene javne dražbe.

Podneskom od 14. siječnja 2022. podnositelj se očitovao na prijedlog ovršenice za odgodom javne dražbe.

Prvo dražbeno ročište pred prvostupanjskim sudom održano je 18. siječnja 2022., na kojem je zaključena dražba te je ponuditeljici Emiri Kauković dosuđena sporna nekretnina.

Zaključkom od 7. veljače 2022. sud je pozvao Emiru Kauković u roku od 8 dana dostaviti specifikaciju svojih potraživanja.

Podneskom od 13. veljače 2022. Emira Kauković postupila je po zaključku suda.

Općinski sud u Zadru je 21. ožujka 2022. donio rješenje o dosudi broj: Ovr-1127/2015-117.

Protiv navedenog rješenja o dosudi I. ovršenica Božica Marunica je 10. svibnja 2022. izjavila žalbu.

Navedena žalba dostavljena je dopisom od 13. svibnja 2022. podnositelju i Emiri Kauković, kao ovrhovoditeljima, na odgovor.

Rješenjem Županijskog suda u Osijeku broj: Gž Ovr-23/2022-5 od 5. svibnja 2022. uvažena je žalba ovršenice Božice Marunica i ukinuto je rješenje Općinskog suda u Zadru broj: Ovr-627/2021-7 od 11. studenoga 2021.

Rješenjem Županijskog suda u Osijeku broj: Gž Ovr-23/2022-6 od 5. svibnja 2022. odbijena je žalba ovršenice Božice Marunica, kao neosnovana, i potvrđeno je rješenje Općinskog suda u Zadru broj: Ovr-627/2021-2 od 4. studenoga 2021.

Podneskom od 6. lipnja 2022. podnositelj se očitovao na žalbu I. ovršenice od 10. svibnja 2022.

U trenutku odlučivanja o ustavnoj tužbi postupak se u povodu žalbe I. ovršenice od 10. svibnja 2022. vodi pred Županijskim sudom u Osijeku pod brojem: Gž Ovr-318/2022.

III. MJERODAVNO PRAVO

4. U rješenju broj: U-IIIVs-3669/2006 i dr. od 2. ožujka 2010. (»Narodne novine« broj 34/10.) Ustavni sud opisao je razvoj pravne zaštite ustavnog prava na suđenje u razumnom roku od trenutka njegovog uvođenja u hrvatski pravni sustav, stupanjem na snagu Promjene Ustava Republike Hrvatske 9. studenoga 2000. (»Narodne novine« broj 113/00.), do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 153/09.).

U rješenju broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014. (»Narodne novine« broj 8/15.) Ustavni sud opisao je i daljnji razvoj tog mehanizma pravne zaštite sve do 14. ožujka 2013. kada je stupio na snagu Zakon o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13.; u daljnjem tekstu: ZoSud/13). U glavi VI. tog Zakona pod nazivom »Zaštita prava na suđenje u razumnom roku« propisan je novi, drugačiji model zaštite prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na onaj koji je bio na snazi u ranijem zakonodavnom razdoblju.

ZoSud/13 do danas je izmijenjen nekoliko puta:

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 33/15.)

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/15.)

– Uredbom o dopuni Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/16.)

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 67/18.).

Odredbe koje se odnose na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (članci 63. – 70.) nisu mijenjane.

5. Pregled pravnih sredstava za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku od 2002. do 2013. godine (stupanja na snagu ZoSud-a/13) Ustavni sud dao je u odluci broj: U-IIIA-1031/2014 od 27. travnja 2016. (»Narodne novine« broj 50/16.).

IV. DOPUŠTENOST USTAVNE TUŽBE

6. Sukladno stajalištu Ustavnog suda iz rješenja broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014., jedna od pretpostavki za dopuštenost ustavne tužbe podnesene na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku jest ta da je podnositelj prethodno koristio dopušteno pravno sredstvo protiv nerazumne duljine postupka.

6.1. U konkretnom slučaju podnositelj je koristio pravno sredstvo koje mu je bilo na raspolaganju na temelju ZoSud-a/13, odnosno 17. veljače 2020. je podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Njegov zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku je predsjednica Općinskog suda u Zadru, rješenjem broj: Su-Gzp I-2/20-4 od 15. travnja 2020., utvrdila osnovanim te je odredila rok od 8 mjeseci u kojem se mora riješiti predmet.

Nakon toga podnositelj je 19. ožujka 2021. podnio zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Rješenjem Županijskog suda u Zadru broj: Gzp II-4/2021-7 od 8. srpnja 2021. određeno je da je Općinski sud u Zadru dužan donijeti odluku u predmetu Ovr-1127/2015 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od tri mjeseca te je podnositelju određena primjerena naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u iznosu od 1.000,00 kuna.

Rješenjem Vrhovnog suda broj: Gžzp II-44/2021-3 od 30. rujna 2021. uvažena je žalba podnositelja kao djelomično osnovana i preinačeno je navedeno rješenje Županijskog suda u Zadru te je podnositelju određen na ime primjerene naknade daljnji iznos od 2.000,00 kuna.

Podnositelj je 29. studenoga 2021. ponovno podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Rješenjem zamjenika predsjednika Općinskog suda u Zadru broj: Su-Gzp I-59/2021 od 12. siječnja 2022. utvrđeno je da je osnovan zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku podnositelja te je određen rok od 6 mjeseci u kojem viša sudska savjetnica – specijalistica mora riješiti predmet Ovr-1127/2015.

7. Budući da je podnositelj koristio pravno sredstvo koje mu je bilo na raspolaganju, Ustavni sud utvrđuje da je ustavna tužba u konkretnom slučaju dopuštena te će razmotriti njezinu osnovanost.

V. OSNOVANOST USTAVNE TUŽBE

8. Ustavni sud ponavlja da se razumnost duljine postupka uvijek mora procjenjivati u svjetlu okolnosti konkretnog slučaja prema sljedećim kriterijima: složenost predmeta, ponašanje podnositelja i mjerodavnih tijela, te važnost predmeta postupka za podnositelja.

U konkretnom slučaju Ustavni sud razmatra postupanje nadležnih sudova i podnositelja od dana kada je podnositelj podnio prijedlog za ovrhu (29. prosinca 2011.) do dana donošenja ove odluke (razmatrano razdoblje).

1) Duljina sudskog postupka

9. Ovršni postupak pred Općinskim sudom u Pagu, pod brojem Ovr-354/2011, pokrenut je 29. prosinca 2011. podnositeljevim prijedlogom za ovrhu na nekretninama Božice Marunica na temelju ovršne isprave, ugovora o zajmu od 1. srpnja 2009.

Nakon što se iz predmeta istog suda broj: Ovr-288/2014 izdvojila ovrha na istim nekretninama, pokrenuta prijedlogom za ovrhu Zagrebačke banke d.d. na nekretninama Božice Marunica i Ivana Biondića na temelju ovršne isprave, ugovora o namjenskom kreditu od 13. prosinca 2006., Zagrebačka banka d.d. pristupila je ovršnom postupku Ovr-354/2011 te se predmet nastavio voditi pred Općinskim sudom u Zadru pod brojem Ovr-1127/2015.

Podnositelj je protiv iste ovršenice podnio prijedlog za ovrhu u predmetu Ovr-627/2021, na temelju iste ovršne isprave (ugovora o zajmu od 1. srpnja 2009.) te je taj predmet spojen na predmet broj: Ovr-1127/2015.

U trenutku odlučivanja o ustavnoj tužbi postupak se po žalbi ovršenice vodi pred Županijskim sudom u Osijeku pod brojem: Gž Ovr-318/2022.

Ustavni sud utvrđuje da postupak u konkretnom slučaju od dana kada je podnositelj podnio prijedlog za ovrhu (29. prosinca 2011.) do donošenja ove odluke (15. rujna 2022.) traje ukupno deset (10) godina, osam (8) mjeseci i sedamnaest (17) dana.

2) Složenost sudskog predmeta

10. Ustavni sud utvrđuje da se u konkretnom slučaju radi o složenom predmetu u kojemu je podnositelj protiv iste ovršenice, Božice Marunica, pokrenuo više ovršnih postupaka na istom predmetu ovrhe (na 17/457 dijela nekretnine upisane u zk. ul. br. 1398 k.o. Kolan) i to 2011. godine pred Općinskim sudom u Pagu postupak pod brojem Ovr-354/2011 i 2021. godine pred Općinskim sudom u Zadru postupak pod brojem Ovr-627/2021. Nadalje, Zagrebačka banka d.d. je 2014. godine pokrenula ovršni postupak broj: Ovr-288/2014 pred Općinskim sudom u Pagu na istom predmetu ovrhe i protiv iste ovršenice. Zbog navedenog je došlo do pristupanja Zagrebačke banke d.d. prije pokrenutom postupku Ovr-354/2011 koji se nastavio voditi pod brojem Ovr-1127/2015, kao i do spajanja predmeta Ovr-1127/2015 i Ovr-627/2021.

3) Postupanje nadležnih sudova

11. Ustavni sud utvrđuje da se postupak vodio pred Općinskim sudom u Pagu, Općinskim sudom u Zadru i Županijskim sudom u Osijeku.

Valja ukazati na neaktivnost prvostupanjskih sudova, koja je doprinijela duljini ovog postupka.

Od dana kad je podnositelj podnio prijedlog za ovrhu (29. prosinca 2011.) do dana kada je Općinski sud u Pagu donio rješenje o ovrsi (29. ožujka 2012.) prošlo je tri mjeseca.

Od dana kada je vještak obvezan u roku od 30 dana dostaviti svoj nalaz i mišljenje (29. studenoga 2012.) do dana kada je vještak dostavio nalaz i mišljenje (29. srpnja 2013.) prošlo je osam mjeseci, a Zagrebačka banka d.d. i Ivan Biondić pozvani su očitovati se na nalaz i mišljenje 9. svibnja 2016., preko godinu i pet mjeseci od pristupanja ovrsi Ovr-1127/2015 (26. studenoga 2014.).

Nakon što se Ivan Biondić 8. lipnja 2016. očitovao na nalaz i mišljenje ovrhovoditelji su pozvani očitovati se na njegov podnesak 16. svibnja 2017., protekom skoro godine dana.

Nadalje, od dana kada je Vladimir Brezak istaknuo prigovor treće osobe (2. ožujka 2018.) do dana kada je upućen u parnicu (29. listopada 2018.) prošlo je preko sedam mjeseci.

Nakon što je Emira Kauković podneskom predložila stupiti na poziciju II. ovrhovoditelja (13. prosinca 2018.) Općinski sud u Zadru je pozvao II. ovrhovoditelja da se očituje na njen podnesak 15. srpnja 2019., protekom preko sedam mjeseci, a rješenje da ona stupa na mjesto II. ovrhovoditelja donio je 8. listopada 2020., protekom skoro dvije godine od njenog podneska.

Također, od održavanja ročišta radi utvrđenja vrijednosti nekretnine (19. studenoga 2020.) do održavanja dražbenog ročišta (18. siječnja 2022.) prošlo je preko godinu dana.

Postupak se u povodu žalbe ovršenice od 10. svibnja 2022. vodi pred Županijskim sudom u Osijeku pod brojem Gž Ovr-318/2022 i nije okončan.

4) Ponašanje podnositelja ustavne tužbe

12. Ustavni sud utvrđuje da podnositelj u razmatranom razdoblju nije pridonio duljini trajanja postupka.

VI. OCJENA USTAVNOG SUDA

13. U konkretnom slučaju riječ je o postupku koji, traje preko deset (10) godina. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, doprinos redovnih sudova u trajanju postupka te posebice činjenicu da se radi o ovršnom postupku koji je hitan i postupak nije okončan, Ustavni sud ocjenjuje da je povrijeđeno pravo podnositelja da sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, koje je pravo zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Izreka odluke i nalog predsjedniku nadležnog suda

14. Utvrdivši da je ustavna tužba osnovana, u smislu članka 63. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama I. i II. izreke.

Na temelju članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona određuje se da je predsjednik Županijskog suda u Osijeku dužan dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njezine otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke.

15. Sukladno članku 63. stavku 3. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama III. i IV. izreke.

Ustavni sud utvrđuje visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na suđenje u razumnom roku uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj. U konkretnom slučaju uzeo je u obzir da je podnositelju rješenjem Županijskog suda u Zadru broj: Gzp II-4/2021-7 od 8. srpnja 2021. određena primjerena novčana naknada u iznosu od 1.000,00 kuna te rješenjem Vrhovnog suda broj: Gžzp II-44/2021-3 od 30. rujna 2021. daljnjih 2.000,00 kuna. Pri utvrđivanju visine naknade Ustavni sud također je uzeo u obzir da se radi o složenom predmetu u kojemu je vođeno više ovršnih postupaka protiv iste ovršenice i na istom predmetu ovrhe zbog čega je došlo do spajanja više predmeta (v.t. 10), kao i činjenicu da postupak još nije okončan.

16. Odluka o objavi temelji se na članku 29. Ustavnog zakona (točka V. izreke).

Broj: U-IIIA-5719/2021

Zagreb, 15. rujna 2022.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica Vijeća
Ingrid Antičević Marinović, v. r.