Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi

NN 119/2022 (14.10.2022.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi

HRVATSKI SABOR

1836

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. listopada 2022.

Klasa: 011-02/22-02/141
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 12. listopada 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI
ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22. i 46/22.) u članku 30. točki 11. riječi: »10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1327,23 eura«.

Članak 2.

U članku 46. stavku 3. riječi: »10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1327,23 eura«.

Članak 3.

U članku 64. stavku 1. riječi: »stavaka 1. i 2.« brišu se.

U stavku 4. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. roditelju ili drugoj osobi koja nije lišena prava na roditeljsku skrb«.

Članak 4.

U članku 75. stavku 3. brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »3.«.

Članak 5.

U članku 136. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata, jednokratnu naknadu i naknadu za pogrebne troškove priznaje se s danom izvršnosti rješenja, a pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se s danom početka korištenja usluge smještaja ili organiziranog stanovanja.«.

Članak 6.

U članku 205. stavku 1. točki 1. iza riječi: »ekonomije,« dodaju se riječi: »politologije, novinarstva,«, a iza riječi: »mjestu« dodaju se riječi: »odgojitelja predškolske djece,«.

Članak 7.

U članku 256. stavku 1. riječi: »u ustanovi socijalne skrbi« brišu se.

Članak 8.

U članku 300. stavku 4. riječi: »10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura«.

Članak 9.

U članku 303. stavku 1. riječi: »15.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1990,00 do 6630,00 eura«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »11.000,00 do 45.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1450,00 do 5970,00 eura«.

Članak 10.

U članku 304. stavku 1. riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »30.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3980,00 do 6630,00 eura«.

Članak 11.

U članku 305. stavku 1. riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »30.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3980,00 do 6630,00 eura«.

Članak 12.

U članku 306. stavku 1. riječi: »100.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 6630,00 eura«.

U stavcima 3. i 4. riječi: »100.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 do 26.540,00 eura«.

U stavcima 5. i 6. riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 6630,00 eura«.

Članak 13.

U članku 307. riječi: »100.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 do 26.540,00 eura«.

Članak 14.

U članku 308. stavku 1. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »5000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 1320,00 eura«.

Članak 15.

U članku 309. riječi: »30.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3980,00 do 6630,00 eura«.

Članak 16.

U članku 310. stavku 1. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »5.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »5.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »5.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »5.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 9. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 10. riječi: »5.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 1320,00 eura«.

U stavcima 11. i 12. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 13. riječi: »5.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 14. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 17.

(1) Korisniku prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznatog na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.) i Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22. i 46/22.) pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se od dana stupanja na snagu Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22.).

(2) Korisniku prava na uslugu smještaja ili organizirano stanovanje i prava na naknadu za osobne potrebe priznatih na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.) i Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22. i 46/22.) pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se od dana stupanja na snagu Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22.).

Članak 18.

(1) Za korisnike prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznatog na temelju članka 312. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22. i 46/22.) centar za socijalnu skrb dužan je uskladiti dan priznavanja prava sukladno članku 17. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Za korisnike prava na naknadu za osobne potrebe priznatog na temelju članka 312. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22. i 46/22.) centar za socijalnu skrb dužan je uskladiti dan priznavanja prava sukladno članku 17. stavku 2. ovoga Zakona.

(3) Korisnik prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja i prava na naknadu za osobne potrebe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ostvaruje priznato pravo i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, dok nadležno tijelo rješenjem ne uskladi dan priznavanja prava na temelju ovoga Zakona.

(4) Za korisnike iz stavaka 1. i 2. ovoga članka centar za socijalnu skrb dužan je uskladiti dan priznavanja prava u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 19.

Postupci za priznavanje prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja koji su započeti na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22. i 46/22.) dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 1., 2. i 8. do 16. ovoga Zakona koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/140
Zagreb, 7. listopada 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.